Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara do kraja 2002. i za 2003. godinu

NN 121/2002 (16.10.2002.), Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara do kraja 2002. i za 2003. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1954

Na temelju članka 5. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara (»Narodne novine«, broj 44/2001), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 10. listopada 2002. godine, utvrdila

PLAN I PROGRAM

OBNOVE I RAZVOJA GRADA VUKOVARA DO KRAJA 2002. I ZA 2003. GODINU

UVOD

Grad Vukovar je uslijed velikosrpske agresije pretrpio ratna razaranja u svim područjima gospodarskog i društvenog života, a osobito teške posljedice su pretrpjeli njegovi stanovnici. U okviru dosadašnje organizirane obnove u Hrvatskoj, najintenzivniji radovi se izvode na području Grada Vukovara. Obnovom stambenih objekata, komunalne infrastrukture, objekata javne namjene i ostvarivanja drugih za život neophodnih preduvjeta, omogućava se ubrzani povratak njegovog raseljenog stanovništva i njihov što normalniji život.

Radi potrebe što bržeg otklanjanja posljedica ratnih razaranja i ubrzanja socio-ekonomske revitalizacije Grada Vukovara, u svib­nju 2001. godine donesen je Zakon o obnovi i razvoju Grada Vukovara (Narodne novine, broj 44/2001) temeljem kojeg je utvrđen okvir za donošenje i realizaciju Plana i Programa obnove i razvoja Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Plan i Program), te izvori i način raspolaganja sredstvima za financiranje obnove i razvoja.

U pripremi izrade Plana i Programa sudjelovao je Savjet za obnovu i razvoj Grada Vukovara, sastavljen od 11 članova koje je imenovala Vlada Republike Hrvatske. U izradi je izravno sudjelovala i Radna skupina za izradu Plana i Programa koju sačinjava oko 50 stručnjaka - predstavnika ključnih institucija u Gradu Vukovaru, te Gradsko vijeće Grada Vukovara koje se također izjasnilo svojim prijedlozima.

Sredstva za financiranje obnove i razvoja sukladno Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara uplaćuju se u korist posebnog žiroračuna za obnovu i razvoj Grada Vukovara, kojima raspolaže Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara prema utvrđenom Planu i Programu. U slučaju nemogućnosti realizacije pojedinih pro­jekata u predviđenom roku, a čiji su uzroci kašnjenje oko izrade projektne dokumentacije, neriješeni vlasničko-imovinski odnosi i sl., moguća je prenamjena sredstava u projekte sa sličnom namjenom, a prema prethodnoj pismenoj suglasnosti između Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Grada Vukovara i ostalih mjerodavnih ministarstava.

Ovaj Plan i Program se odnosi na period od dana utvrđivanja od strane Vlade Republike Hrvatske, do kraja 2003. godine, a u izradi je Plan i Program za petogodišnji period počevši od 1. siječnja 2004. godine. Ovakva podjela je bila nužna kako bi se u srednjoročni Plan i Program mogli uključiti elementi Strategije ekonomskog razvitka Grada Vukovara, čime bi se razvoj Grada Vukovara planski usmjerio u skladu sa njegovim komparativnim prednostima.

Planom i Programom obuhvaćeni su projekti kojima je prvenstveni cilj razvitak gospodarstva i financiranje obnove, kao i drugi projekti koji indirektno utječu na razvoj Grada Vukovara.

Sukladno navedenom, u nastavku se daje pregled tih projekata:

PROJEKTI

1. Uklanjanje ratom oštećenih građevina

U Gradu Vukovaru su tijekom 2001. godine završene aktivnosti uklanjanja ruševina sa 97 objekata koji su predstavljali opasnost za sigurnost i zdravlje ljudi, a u 2002. planiraju se završiti radovi na uklanjanju ruševina sa 200 objekata koje je poglavarstvo Grada Vukovara nominiralo kao prioritete. Tijekom 2003. godine nastavljaju se radovi na uklanjanju ruševina.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvom gospodarstva, Gradom Vukovarom, Fondom za obnovu i razvoj Grada Vukovara i dr.

PROVEDBENE           utvrđivanje objekata koje treba ukloniti

AKTIVNOSTI:            ras­pisivanje javnog natječaja i izbor naj­povolj­nijeg ponuditelja; izvođenje radova ruše­nja objekata i uklanjanja građevin­skog otpada i njegovo recikliranje

NAČIN                        Ministarstvo za javne radove, obnovu i

FINANCIRANJA:       graditeljstvo, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, donatori, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      studeni 2003.

2. Izgradnja (saniranje) gospodarske zone

Izgradnja gospodarske, odnosno industrijske zone je najvažniji pokretač razvoja gospodarstva u Vukovaru, budući da je nepostojanje prostornih preduvjeta za izgradnju gospodarskih objekata bila najveća kočnica dolasku potencijalnih investitora.

Najpogodnija lokacija za izgradnju gospodarske zone je smješ­tena na prilazu Vukovaru, neposredno uz Luku na rijeci Dunav kao najvećoj komparativnoj prednosti ovog Grada i na sjecištu željeznice s glavnim cestovnim prometnicama prema Osijeku i Vinkovcima. Postojeći objekti na području gospodarske zone već godinama nisu u poslovnoj funkciji, većinom su predviđeni za rušenje s obzirom na visoki stupanj oštećenja, dok je postojeća infrastruktura značajno oštećena ili dotrajala uslijed nekorištenja. Nakon saniranja se ovo atraktivno područje veličine cca 330.000 m2 stavlja na raspolaganje zainteresiranim investitorima.

Prodaja parcela će se vršiti putem javnog natječaja u kojem su glavni kriteriji kvaliteta i vrsta projekta, brzina izgradnje, broj uposlenih, te cijena. Na taj način omogućavamo realizaciju kvalitetnih proizvodnih projekata, ubrzavamo početak izgradnje i povećavamo zapošljavanje.

NOSITELJI:                 Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo i Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

U SURADNJI SA:       Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom pomorstva, prometa i veza, Ministarstvom za zaštitu okoliša i prostorno uređenje, Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzet­ništvo, Gradom Vukovarom, Vukovarsko-srijemskom županijom, Borovom d.d.

PROVEDBENE           izrada projektnog zadatka; snimanje stanja

AKTIVNOSTI:            infrastrukture; uklanjanje ruševina na pod­ručju gospodarske zone; postupak parcelacije i geodetskih mjerenja; točkaste izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP) i detaljnog urbanističkog plana za područje zone; izrada projekta i izvođenje saniranja vodovodne mreže; izrada projekta i izvo­đenje izgradnje kanalizacijskog kolektora i kanalizacije otpadnih voda; izrada projekta i izgradnja elektroenergetske mreže; izrada projekta i izvođenje plinifikacije zone; izrada projekta i izvođenje sanacije željezničke pruge unutar zone; izrada projekata i izvođenje sanacija tvorničkih hala koje se nakon procjene opravdanosti takvog ulaganja mogu ponuditi potencijalnim investitorima kao tvorničke hale ili skladišta; sanacija i izgradnja prometnica unutar zone; izrada projekta i izvođenje javne rasvjete; ostali radovi; raspisivanje javnog natječaja i prodaja parcela

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       resorna ministarstva, Fond za regionalni razvoj, Fond za razvoj i zapošljavanje, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

3. Završetak obnove objekata javne namjene (započeto u okviru Programa donacijske obnove objekata javne namjene)

Program donacijske obnove objekata javne namjene u Gradu Vukovaru (donatori županije, Grad Zagreb i drugi donatori), započeo je 1997. godine na objektima koje je predložilo poglavarstvo Grada Vukovara, temeljem ugovora s donatorima o financiranju radova. Za 24 objekta ugovorena je izrada projektne dokumentacije, rekonstrukcije i obnove, a temeljem izrađene dokumentacije započeli su radovi na 22 objekta. Do sada je 15 objekata u cijelosti završeno i predano korisnicima, a na preostalih 7 objekata radovi će se nastaviti i završiti do svibnja 2003. godine.

Osiguranjem namjenskih sredstava od prodaje zrakoplova Vlade Republike Hrvatske omogućen je povratak sredstava privremeno korištenih iz državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i nastavak, odnosno dovršetak obnove dijela objekata javne namjene u Gradu Vukovaru.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Gradom Vukovarom, Vukovarsko-srijem­skom županijom

PROVEDBENE           završetak izgradnje objekata u okviru

AKTIVNOSTI:            Programa donacijske obnove objekata javne namjene; tehnički pregled i primopredaja;

NAČIN                        donatori (županije, Grad Zagreb i drugi

FINANCIRANJA:       donatori), Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, ostali izvori

ROK PROVEDBE:      lipanj 2003.

4. Slobodna zona - izgradnja komunalne infrastrukture, obnova objekata i financiranje ostalih potrebitih radova

Sukladno članku 30. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, na području Grada Vukovara osnovat će se jedna ili više slobodnih zona. Područja slobodnih zona, djelatnosti koje će obav­ljati u slobodnim zonama, te uvjete i mjerila za davanje koncesija na prijedlog Ministarstva gospodarstva, propisat će Vlada Republike Hrvatske.

U svrhu poticanja gospodarskog razvoja grada te povećanja zaposlenosti, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara će poduzeti sve potrebite radnje u svrhu što brže realizacije osnivanja slobodnih zona u Vukovaru. Kako bi se stimulirao dolazak investitora, osigurat će se dio potrebitih sredstava za uklanjanje ruševina, obnovu objekata za koje je moguće izvršiti prenamjenu, te prilagođavanje infrastrukture potrebama budućih investitora. Slobodne zone će velikim dijelom obuhvaćati nekretnine koje su trenutno u vlasništvu tvrtki u procesu privatizacije ili u stečaju, a njihovom se obnovom potiče veća angažiranost postojećih kapaciteta i time porast gospodarskih aktivnosti.

NOSITELJI:      Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo i Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

U SURADNJI SA:       Ministarstvom za obrt, malo i srednje po­duzetništvo, Ministarstvom zaštite oko­liša i prostornog uređenja, Vukovarsko-srijem­skom županijom, Gradom Vukovarom

PROVEDBENE           izrada projektne dokumentacije; uklanjanje

AKTIVNOSTI:            ratom oštećenih građevina; obnova objekata i izgradnja komunalne infrastrukture; izvo­đenje javne rasvjete; realizacija ostalih potrebnih radova

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, ostali izvori

ROK PROVEDBE:      listopad 2003.

5. Odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva

U provedbi programa kreditiranja na području Grada Vukovara, te njihovom praćenju, uključuju se:

ministarstva koja su nadležna za pojedine djelatnosti (Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Ministarstvo turizma, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva);

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, čiji je zadatak omogu­ćiti razvoj gospodarstva kroz jednostavniji pristup kapitalu u vidu povoljnih kredita;

Hrvatska garancijska agencija, koja će sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva nastaviti djelovati kao Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG), pruža pomoć u kreditnom financiranju i garantira za povrat kredita poslovnih banaka, te uključuje i financijske potpore za smanjenje troškova odobrenih kredita;

Fond za razvoj i zapošljavanje i Fond za regionalni razvoj, koji će subvencijama, potporama, donacijama i drugim vidovima angažiranja poticati razvojne projekte, zapošljavanje i dodatno usavršavanje itd.

Grad Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija, koji imaju zadatak da analiziraju prednosti i razvojne mogućnosti svojeg područja i njegova gospodarstva, te da osmisle programe razvoja i definiraju konkretne poticaje za područje Grada Vukovara;

banke i druge financijske institucije (štedno-kreditne zadruge i dr.), koje imaju vrlo važnu ulogu kao nositelja cijelog niza mjera koje se odnose na kreditiranje pod povoljnijim uvjetima. Pri tome banke pronalaze svoj interes, ne samo u ostvarivanju dobiti od kamata na kredite, već i od cjelokupnog poslovanja s kvalitetnim klijentima.

Kako bi se intenzivirali i ubrzali procesi kreditiranja i time cjelokupnog razvoja gospodarstva i povećanja zapošljavanja u Gradu Vukovaru, Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara će:

direktno sufinancirati gospodarske a prvenstveno proizvodne projekte (20%), čime se postiže porast proizvodnje, izvoza, za-poš­ljavanja, razvitak poljoprivrede i turizma, uvođenje tehnološ­kih inovacija itd.;

ugovarati posebne uvjete kreditiranja u suradnji s resornim ministarstvima, državnim financijskim i drugim institucijama (npr. subvencioniranjem kamata i sl.);

informirati gospodarske subjekte i koordinirati aktivnosti svih nositelja različitih programa kreditiranja, čime se postiže sinergijski efekt raznih programa kreditiranja, subvencija, potpora i sl.

Kako bi se razvoj gospodarstva usmjerio na realizaciju kvalitetnih gospodarskih projekata, pri čemu se to odnosi prvenstveno na proizvodnju, u periodu koji obuhvaća ovaj Plan i Program naglasak je stavljen na:

sufinanciranje gospodarskih projekata u Gradu Vukovaru (prvenstveno proizvodnih),

formiranje lokalne garancijske agencije.

Sufinanciranje gospodarskih projekata u Gradu Vukovaru

Programom sufinanciranja gospodarskih projekata u Gradu Vukovaru podržat će se projekti koji su od interesa za razvoj gospodarstva u Gradu Vukovaru, sukladno potrebama pojedinih ciljnih skupina. Ovim programom odobravaju se bespovratne financijske potpore u iznosu 20% ukupno odobrenog iznosa kredita kod poslovne banke, sa sljedećim planiranim efektima:

pokretanje novih poljoprivrednih, proizvodnih, odnosno prerađivačkih projekata, u gospodarskim granama koje treba razvijati sukladno komparativnim prednostima ovog područja, te tehničko-tehnološka modernizacija postojećih proizvodnih, odnosno prerađivačkih kapaciteta;

povećanje zapošljavanja i otvaranje novih radnih mjesta;

ubrzana obnova postojećih gospodarskih objekata i objekata infrastrukture

NOSITELJ:                  Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara 

U SURADNJI SA:       Ministarstvom za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom financija, Ministarstvom turizma, Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Hrvatskom garancijskom agencijom, odnosno Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, Fondom za regionalni razvoj, Fondom za razvoj i zapošljavanje, Gradom Vukovarom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama

PROVEDBENE           izrada modela Programa, utvrđivanje krite-

AKTIVNOSTI:            rija i izrada drugih pratećih dokumenata; raspisivanje javnog natječaja; odabir podu­zet­ničkih projekata; provedba Programa

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       resorna ministarstva, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i druge financijske institucije, Fond za regionalni razvoj, Fond za razvoj i zapošljavanje, poslovne banke, me­đu­narodne organizacije, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

Formiranje lokalne garancijske agencije

Osiguranjem početnog kapitala iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, međunarodnih organizacija i eventualno drugih izvora, formirat će se Lokalna garancijska agencija za Grad Vukovar. Iz tih sredstava podržavat će se projekti koji su od interesa za razvoj Grada Vukovara (proizvodni projekti, tehnološke inovacije, poljoprivredna proizvodnja i prerada, projekti koji jamče zapošljavanje itd.).

Umanjenjem rizika kreditora od 25 do 50% omogućava se realizacija projekata koje banke ne bi pratile zbog nemogućnosti osiguranja povrata kredita. Ujedno, ovakva Lokalna garancijska agencija omogućuje ostvarenje povoljnijih kreditnih uvjeta. Ocjenjivanje investicijskih elaborata vršit će stručno tijelo koje će u suradnji s bankama pratiti i njihovu realizaciju.

NOSITELJI:                 Ministarstvo za obrt, malo i srednje podu­zet­ništvo i Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

U SURADNJI SA:       Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, Gradom Vukovarom

PROVEDBENE           formalno osnivanje lokalnog jamstvenog

AKTIVNOSTI:            fonda definiranje uvjeta jamstava; eventualno uključivanje u postojeće kreditne linije; sklapanje sporazuma s poslovnim bankama; osnivanje povjerenstva, odnosno Odbora za jamstva; raspisivanje javnog poziva; obrada i donošenje odluka o poticanju pojedinih poduzetničkih projekata i provedba programa; kontrola utroška sredstava

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Ministarstvo za obrt, malo i srednje podu­zetništvo i drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

6. Trgovačko-tržni centar u Borovom naselju u Vukovaru

Kako bi se riješio kroničan problem nedostatka poslovnih prostora u Gradu Vukovaru, potrebno je poduprijeti izgradnju trgovačkih centara, robnih kuća i sličnih objekata, čime bi dugoročno omogućili ubrzani i kvalitetniji razvoj poduzetništva, a kratkoročno utjecali na smanjenje trenutno vrlo visokih najamnina za poslovne prostore. Izvršeno je ispitivanje interesa za kupovinu poslovnih prostora u budućem centru i on je nekoliko puta veći od planiranih kapaciteta ovog Trgovačko-tržnog centra (20 poslovnih prostora + tržnica), te je izrađena projektna dokumentacija. Stoga će se osiguranjem početnih kreditnih sredstava utjecati na početak izgradnje Trgovačko-tržnog centra.

NOSITELJI:                 Grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

U SURADNJI SA:       Ministarstvom za obrt, malo i srednje podu­zetništvo i dr.

PROVEDBENE           raspisivanje javnog natječaja i izrada

AKTIVNOSTI:            projektne dokumentacije; raspisivanje javnog natječaja i izbor najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova

NAČIN                        Grad Vukovar, Fond za obnovu i razvoj

FINANCIRANJA:       Grada Vukovara, Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo i drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

7. Poduzetnički centar Vukovar - sufinanciranje

S ciljem razvoja poduzetništva u Gradu Vukovaru, osniva se Poduzetnički centar čiji je zadatak stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije, ocjenjivanje ulagačkih pothvata, davanje savjeta za vođenje poslovanja, pomoć u pripremi poslovnih planova, organizacija seminara i drugih oblika dopunske izobrazbe poduzetnika itd.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za obrt, malo i srednje podu­zetništvo

U SURADNJI SA:       Vukovarsko-srijemskom županijom, Gradom Vukovarom, Fondom za obnovu i razvoj Grada Vukovara, Hrvatskom obrtnič­kom komorom, Poduzetničkim centrom Vukovarsko-srijemske županije i drugima

PROVEDBENE           rješavanje prostornih i kadrovskih predu-

AKTIVNOSTI:            vjeta za osnivanje Poduzetničkog centra Vu­kovar; opremanje ureda i početak rada

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Vukovarsko-srijemska županija, međunarodne organizacije, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      listopad 2002.

8. Promoviranje Vukovara kao odredišta za najisplativija ulaganja, te organiziranje ili sponzoriranje dobrotvornih akcija i sl.

Povećanjem razine informiranosti domaćih i stranih gospodarskih subjekata o povlasticama i poticajnim mjerama koje os­tva­ruju pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem u Gradu Vukovaru, izravno se utječe na porast ulaganja na području Grada Vukovara.

NOSITELJI:                 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara i Grad Vukovar

U SURADNJI SA:       Vukovarsko-srijemskom županijom, Hrvat­skom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom i dr.

PROVEDBENE           informiranje javnosti putem medija i drugih

AKTIVNOSTI:            izvora informiranja o povlasticama i drugim pogodnostima ulaganja u Gradu Vukovaru; izrada WEB stranica sa svim interesantnim informacijama; organiziranje dobrotvornih akcija, koncerata, konferencija, susreta i sl.; povezivanje sa domaćim i međunarodnim organizacijama, institucijama, tvrtkama itd., pružanje traženih informacija i sl.; ostale aktivnosti

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vuko-

FINANCIRANJA:       va­ra

ROK PROVEDBE:      kontinuirano tijekom 2002. i 2003. godine

9. Sufinanciranje izrade prostornih planova

Zakonska je obveza Grada Vukovara izraditi nove prostorne planove, odnosno izvršiti izmjene postojećeg Prostornog plana uređenja Grada, Generalnog urbanističkog plana, te izraditi Detaljne urbanističke planove ovisno o potrebama građenja (za centar grada, gospodarsku zonu i druge prioritetne zone izgradnje), UPU za povijesnu cjelinu, PPU i dr. Njihovom izradom izravno se utječe na ubrzanje razvoja gospodarstva i obnove objekata u Gradu Vukovaru.

NOSITELJI:                 Grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

U SURADNJI SA:       Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvom kulture, Vukovarsko-srijemskom županijom i dr.

PROVEDBENE           raspisivanje javnog natječaja i izbor najpo-

AKTIVNOSTI:            voljnijeg ponuditelja; početak izrade Generalnog urbanističkog plana; točkaste izmjene Generalnog urbanističkog plana, prema Programu unapređenja stanja u prostoru (za gospodarsku zonu, slobodnu zonu i dr.); izrada detaljnog urbanističkog plana za pojedine zone; detaljna razrada prioritetnih zona izgradnje prema programu stambene i druge izgradnje grada (UPU, DPU, idejna rješe­nja); početak izrade pregledne karte i ocjena stanja s planom razvoja infrastrukture grada (ceste, vodovod, kanalizacija, plin…)

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar

ROK PROVEDBE:      rujan 2003.

10. Rekonstrukcija i obnova kotlovnica više stambenih zgrada

Kako je plinofikacija grada u tijeku, a u fazi izvođenja je i obnova više stambenih objekata u kojima se nalaze kotlovnice, potrebno je pristupiti rekonstrukciji kotlovnica uvođenjem prirodnog plina kao energenta.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Gradom Vukovarom

PROVEDBENE           izrada projektne dokumentacije; raspisivanje

AKTIVNOSTI:            natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača; izvođenje radova na rekonstrukciji i obnovi kotlovnica

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

11. Potporni zidovi (Crkva sv. Filipa i Jakova, Ulica Europske unije)

Na području Grada Vukovara zbog konfiguracije terena nalazi se više potpornih zidova koji su zbog ratnih djelovanja znatno oštećeni i potrebna im je rekonstukcija kako ne bi ugrožavali sigurnost ljudi i objekata. Naročito se to odnosi na potporne zidove ispod Crkve sv. Filipa i Jakova u Ulici Stjepana Radića gdje je došlo do velikog odronjavanja terena, te novoobnovljene objekte u Ulici Europske unije gdje su potporni zidovi oštećeni ili uništeni.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Ministarstvom zaštite okoliša i prostornog uređenja, Ministarstvom kulture, Gradom Vukovarom i dr.

PROVEDBENE           izrada projektne dokumentacije; raspisivanje

AKTIVNOSTI:            natječaja i odabir najpovoljnijeg ponuđača; izvođenje radova

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      studeni 2003.

12. Proširenje gradskog groblja Dubrava

Godine 1998. Grad Vukovar se za potrebe izgradnje Memorijalnog groblja za hrvatske branitelje »odrekao« zemljišta na grad­skom groblju koje je služilo kao rezerva za proširenje groblja. Kako se u međuvremenu kapacitet gradskog groblja popunio, a Grad je ostao bez kvalitetnog prostora za proširenje groblja, nužno je proširiti groblje.

NOSITELJI:                 Grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

U SURADNJI SA:       Ministarstvom javnih radova, obnove i graditeljstva, Ministarstvom poljoprivrede i šumarstva i dr.

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja i odabir najpovoljnijeg

AKTIVNOSTI:            ponuđača; izvođenje radova

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

13. Upravna zgrada Vodovoda grada Vukovara – završetak obnove

Završetkom obnove Upravne zgrade Vodovoda grada Vukovara riješio bi se problem poslovnog prostora dva komunalna poduzeća. Budući da nedostatak poslovnog prostora spriječava njihov daljnji razvoj, realna pretpostavka je da će se završetkom obnove Upravne zgrade Vodovoda grada Vukovara ubrzati razvoj ovih tvrtki, a time i potaknuti novo zapošljavanje.

NOSITELJI:                 Grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

U SURADNJI SA:       Ministarstvom za javne radove, obnovu i graditeljstvo

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja i odabir najpovoljnijeg

AKTIVNOSTI:            ponuđača; izvođenje radova

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

14. Dvorac Eltz – obnova, uređenje i opremanje dijela kompleksa u kojem je smještena ustanova Gradski muzej Vukovar

Dvorac Eltz predstavlja najvrijedniji spomenički sklop u Vukovaru u čijem dijelu kompleksa je smješten Gradski muzej Vukovar. Od povratka u matični prostor 1997. godine, sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske obnovljen je dio prizemlja koji obuhvaća urede, četiri izložbene prostorije, sanitarni čvor te jednu od tri svečane dvorane pod nazivom Mramorno predvorje. Zbog znatnog broja izložbeno-galerijskih aktivnosti, te otvaranja Muzeja za raznolik vid drugih kulturnih sadržaja, privremeno su otvoreni prostori koji su za sada obuhvaćeni tek preventivnom zaštitom, kao što su Mramorna dvorana, Barokna dvorana, krilo prvog kata i sl. U tijeku su radovi na izradi krovišta nad centralnim dijelom dvorca.

Kako su za cjelovito rješenje potrebna znatna sredstva, a izvršenje obnove zahtjeva i duži vremenski period, stručna grupa za obnovu spomenika kulture na području Grada Vukovara predložila je etapnu obnovu pojedinih cjelina unutar glavne zgrade dvorca Eltz. To se odnosi jednim dijelom na potrebu smještaja muzejskih fondova, a drugim dijelom na obnavljanje svečanih dvorana namijenjenih multimedijalnim sadržajima.

Odabir potrebnih radova definirat će se u koordinaciji sa Stručnim povjerenstvom za obnovu ovog objekta.

NOSITELJ:       Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Ministarstvom kulture, Gradom Vukovarom, Fondom za obnovu i razvoj Grada Vu­kovara,

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja i odabir najpovoljnijeg

AKTIVNOSTI: ponuđača; izvođenje radova

NAČIN             Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Ministarstvo kulture, Grad Vukovar, donatori, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

15. Arheološko-turistički kompleks Vučedol: uređenje i izgradnja dijela kompleksa

Vučedol je jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta Europe. Ovaj atraktivni položaj je prvi puta naseljen već oko 6000. godine prije Krista u vrijeme prvih europskih zemljoradnika, a više je ili manje intenzivno živio kroz čitavu prapovijest. Arheološka istraživanja na Vučedolu trajala su u kontinuitetu od 1984. do 1990. godine, a nakon 11-godišnjeg prekida nastavljena su 2001. godine. Arheološki radovi dio su cjelovitih priprema za prezentaciju znanstvenih spoznaja o vučedolskoj kulturi i njenim korelacijama s drugim civilizacijama u sklopu zamišljenog pro­jekta revitalizacije istočnog hrvatskog prostora unutar projekta pod nazivom Vučedol – arheološko-turistički park.

Odabir radova će se izvršiti prema dogovoru sa Stručnim povjerenstvom za obnovu ovog objekta.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Ministarstvom kulture, Gradom Vukovarom i dr.

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja i odabir najpovoljnijeg

AKTIVNOSTI:            ponuđača; izvođenje radova

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Ministarstvo kulture, Grad Vukovar, donatori, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

16. Obnova Veslačkog kluba

Veslački klub Vukovar je osnovan 1912. godine, a objekt u kojem je smješten znatno je devastiran ratnim razaranjima. Potrebno je hitno obnoviti katnu konstrukciju kako bi se spriječilo daljnje propadanje zgrade i omogućilo kvalitetno korištenje zgrade s obzirom na to da klub djeluje i u ovakvim uvjetima. Obnovom zgrade Veslačkog kluba podigla bi se opća kvaliteta života, budući da je u sebi sadržavao športske sadržaje koje su koristili svi stanovnici Vukovara.

NOSITELJI:                 Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Gradom Vukovarom

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja i odabir najpovoljnijeg

AKTIVNOSTI:            ponuđača; obnova objekta

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar, donatori, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2003.

17. Športski centar »Lijeva bara«

U Domovinskom ratu je športski kompleks »Lijeva bara« u potpunosti devastiran, kako igrališta tako i prateći infrastrukturni objekti (nogostupi, tribine, prateći objekt, rasvjeta i dr.). Potrebni radovi obuhvaćaju sanaciju ograde, saniranje rasvjete igrališta, saniranje tribina i pomoćnih prostorija, sanaciju prilaznih nogostupa i ostale radove.

Obnovom športskog kompleksa malih sportova »Lijeva ba­ra« će se omogućiti rekreacija i bavljenje športom djece, mladeži i građana.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Gradom Vukovarom, Ministarstvom prosvjete i športa, ostalim resornim ministarstvima

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja i odabir najpovoljnijeg

AKTIVNOSTI:            ponuđača; obnova objekta

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar, donatori, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      lipanj 2003.

18. Dovršetak Pastoralnog centra

Projektom izgradnje Pastoralnog centra u krugu dvorišta franjevačkog samostana omogućit će se znatno poboljšanje kvalitete i sadržaja u radu s djecom i mladima u Vukovaru. U samom Centru predviđeni su prostori za vjerski odgoj djece i mladih, kulturne aktivnosti, povezivanje putem interneta s mladima Europe i svijeta, izložbe, koncerti, predavanja i seminari, ekumenska djelatnost itd.

Izgradnja Centra se do sada financirala isključivo donacijama. Međutim, usprkos svim prostiglim sredstvima, nije se moglo zaokružiti potpuno uređenje i opremanje Centra. Izdvajanjem dijela sredstava iz Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara omogućava se završetak građevinskih radova.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Gradom Vukovarom, Fondom za obnovu i razvoj Grada Vukovara

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja i odabir najpovoljnijeg

AKTIVNOSTI:            ponuđača; obnova objekta uređenje centra i nabavka opreme

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       Grad Vukovar, donatori, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      listopad 2002.

19. Gradska knjižnica – dovršetak instalacija

Prostor Gradske knjižnice Vukovar nalazi se u sastavu stambenog nebodera sa sedam katova koji je oštećen za vrijeme rata. Ministarstvo kulture odobrilo je sredstva za obnovu dijela objekta koji pripada knjižnici, a jedan dio sredstava se odnosi na zajed­ničke instalacije sa stambenim dijelom zgrade.

U skladu s potrebama, planira se financiranje sljedećih radova za potrebe stambenog dijela zgrade:

zamjena oštećene kanalizacije u prizemlju i katu u prostoru knjižnice;

zamjena cjelokupne vodovodne instalacije;

zamjena cjelokupnog donjeg razvoda toplovodnog voda.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Gradom Vukovarom

PROVEDBENE           financiranje dovršetka instalacija

AKTIVNOSTI:

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

FINANCIRANJA:

ROK PROVEDBE:      siječanj 2003.

20. Opremanje Specijalne osnovne škole Vukovar

Objekt Specijalne osnovne škole Vukovar je dovršen, a s odgojno-obrazovnim radom započeo je 1. rujna 2002. godine. Specijalna osnovna škola Vukovar provodi odgoj, obrazovanje i radno osposobljavanje učenika s posebnim potrebama – većim teškoćama, za što je potrebna specifična oprema.

Nabavka dijela opreme je već odobrena preko Ministarstva za javne radove, obnovu i graditeljstvo (za nabavku namještaja za učionice, zbornicu i školsku kuhinju), a iz sredstava Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara planira se opremiti kabinet za kinezi i fizioterapiju, športsku dvoranu i dr.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovo i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Gradom Vukovarom, resornim ministarstvima

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja za nabavu opreme;

AKTIVNOSTI:            izbor najpovoljnijeg ponuđača i realizacija ugovora

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

FINANCIRANJA:

ROK PROVEDBE:      studeni 2002.

21. Adaptacija centralnog grijanja u zgradi Dječjeg dispanzera i u zgradi Doma zdravlja u Borovu naselju, u Ulici Blage Zadre

Po postojećem projektu obnove zgrade Dječjeg dispanzera izvedeno je centralno grijanje na električnu energiju. Stoga je, ekonomski isplativo i opravdano, pristupiti rekonstrukciji kotlovnice centralnog grijanja na jeftiniji energent plin, s obzirom da je plinska mreža već dovedena u centar grada.

NOSITELJ:                  Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo

U SURADNJI SA:       Gradom Vukovarom, resornim ministarstvima

PROVEDBENE           raspisivanje natječaja i odabir najpovoljnijeg

AKTIVNOSTI:            ponuđača; izvođenje radova

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara,

FINANCIRANJA:       donatori, drugi izvori

ROK PROVEDBE:      prosinac 2002.

22. Stipendije

Mladi stručnjaci su osnovna pokretačka snaga svakog društvenog okruženja. Budući da je gorući problem Vukovara upravo odlazak mladih ljudi, potencijalnih nositelja razvoja gospodarstva i općenito razine kvalitete života, stipendiranje je kao oblik motivacije mladih neophodan sadržaj svakog razvojnog programa.

Pomažući mladim ljudima pri prevladavanju njihovih trenutnih imovinsko-egzistencijalnih problema, omogućavamo im lakši nastavak školovanja, utoliko što se mogu lakše usredotočiti na samo školovanje, odnosno studiranje. Kriteriji za dodjeljivanje stipendija će sadržavati prvenstveno socijalni karakter.

NOSITELJI:                 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

U SURADNJI SA:       Ministarstvom prosvjete i športa, Ministarstvom znanosti i tehnologije, Gradom Vukovarom

PROVEDBENE           definiranje kriterija za dodjelu stipendija,

AKTIVNOSTI:            izrada modela, pravilnika i dr.; raspisivanje javnog natječaja; odabir stipendista i organizacija načina isplate stipendija

NAČIN                        Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

FINANCIRANJA:      

ROK PROVEDBE:      školska godina 2002/03. i 2003/04.

Klasa: 304-03/01-02/01
Urbroj: 5030115-02-10
Zagreb, 10. listopada 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.