Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici

NN 122/2002 (18.10.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici

HRVATSKI SABOR

1958

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osob­noj iskaznici, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. listopada 2002.

Broj: 01-081-02-3284/2
Zagreb, 15. listopada 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI

Članak 1.

U Zakonu o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, br. 11/02.) u članku 7. stavku 2. riječi: »jedinstvenoga matičnog broja građana (JMBG)« brišu se.

U stavku 3. riječi: »prostor za podatak o Rh-faktoru, krvnoj grupi i je li osoba donator organa za presađiva­nje« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 2.

U članku 25. stavku 1. točka 1. briše se.

Članak 3.

Članak 26. mije­nja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 100,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja uz sebe nema osobnu iskaznicu (članak 15. stavak 1.) te osoba starija od 16 a mlađa od 18 godina koja nema osobnu iskaznicu (članak 3. stavak 1.).«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. siječ­nja 2003.

Klasa: 221-01/02-01/01
Zagreb, 11. listopada 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.