Zakon o dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

NN 122/2002 (18.10.2002.), Zakon o dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

HRVATSKI SABOR

1960

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. listopada 2002.

Broj: 01-081-02-3287/2
Zagreb, 15. listopada 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Članak 1.

U Zakonu o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji (»Narodne novine«, br. 94/01.) u članku 148. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Danom stupa­nja na snagu ovoga Zakona prestaju se primje­njivati odredbe članka 39. Zakona o pravima hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata i članova ­njihovih obite­lji (»Narodne novine«, br. 108/96. i 23/01.) o naknadnoj naplati carine i poreza na promet za osobne automobile, koje su hrvatski branite­lji i drugi korisnici carinske i porezne povlastice uvezli bez plaća­nja carine i poreza.«

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 561-01/02-01/02
Zagreb, 11. listopada 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.