Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

NN 123/2002 (22.10.2002.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu upisa u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1997

Na teme­lju članka 3. stavka 8. Zakona o sudskom re­gistru (»Narodne novine«, broj 1/95., 57/96. i 45/99.) ministrica pravo­su­đa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

Iza članka 18. Pravilnika o načina upisa u sudski re­gistar (»Narodne novine«, broj 10/95., 101/96. i 62/98.) dodaje se pet novih članaka koji glase:

»Članak 18.a

Rješe­nje o urednoj prijavi sudac je dužan donijeti u roku od 30 dana od dana kad ona stigne re­gistarskom sudu.

Ako prijava nije uredna (članci 43. i 45. Zakona o sudskom re­gistru – da­lje u tekstu: zakon), rok iz stavka 1. ovog članka teći će od dana kad je predlagate­lj ispravi odnosno dopuni u skladu sa zak­ljučkom kojim ga je re­gistarski sud pozvao da to učini.

Članak 18.b

Ročište u skladu s člankom 48. stavkom 2. zakona mora se održati najkasnije petnaestog dana od dana podnoše­nja prijave. U tom slučaju rok iz članka 18.a stavka 1. ovoga Pravilnika teče od dana održava­nja ročišta.

Članak 18.c

Nadležni sudski službenik dužan je obaviti rad­nje iz članka 15. ovoga Pravilnika tako da sucu ostane dovo­ljno vremena za donoše­nje rješe­nja u skladu s odredbama članka 18.a.

Članak 18.d

Rješe­nje o odbaciva­nju prijave sudac je dužan donijeti u roku od 30 dana od dana kad se ispune uvjeti za to.

Članak 18.e

Smatrat će se da je re­gistarski sud donio rješe­nje u propisanom roku ako ga unutar toga roka otpremi predlagate­lju.«

Članak 2.

Iza članka 35. dodaju se dva nova članka koji glase:

»Članak 35.a

Viši sud mora odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana kad mu stigne spis re­gistarskog suda sa žalbom.

Smatrat će se da je viši sud donio rješe­nje o žalbi u roku iz stavka 1. ovog članka ako ga unutar toga roka otpremi re­gistarskom sudu.

Članak 35.b

Ako viši sud ukine rješe­nje re­gistarskoga suda, taj sud mora donijeti novo rješe­nje u roku od 30 dana od dana kad primi spis s rješe­njem više­ga suda.«

Članak 3.

Iza članka 50. dodaje se novi članak koji glasi:

»Članak 50.a

Prijepis, kopija, izvadak ili potvrda moraju se izdati u roku od 15 dana od dana kad ih stranka zatraži.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/97-01/0004
Urbroj: 514-03-2/4-02-3
Zagreb, 18. listopada 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.