Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog poslovnika)

NN 123/2002 (22.10.2002.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižnog poslovnika)

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

1998

Na teme­lju članka 214. stavka 1. Zakona o zem­ljišnim k­nji­gama (»Narodne novine«, broj 91/96., 137/99. i 114/01.) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG POSLOVNIKA)

Članak 1.

U članku 43. Pravilnika o unutar­njem ustroju, vođe­nju zem­ljišnih k­njiga i obav­lja­nju drugih poslova u zem­ljišnok­njižnim odjelima sudova (Zem­ljišnok­njižnog poslovnika – »Narodne novine«, broj 81/97.) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Izvadak, ispis, prijepis odnosno službena potvrda mora se stranci koja je platila propisanu pristojbu, napraviti u roku od 15 dana od dana naru­džbe«.

Članak 2.

Iza članka 68. dodaje se pet novih članaka koji glase:

»Članak 68.a

(1) Rješe­nje o urednom zem­ljišnok­njižnom podnesku sudac je dužan donijeti u roku od 30 dana od dana kad je taj podnesak stigao zem­ljišnoknjižnom sudu.

(2) Ako zem­ljišnok­njižni podnesak nije uredan, rok iz stavka 1. ovoga članka teći će od dana kad podnosite­lj ukloni nedostatke (članak 105. ZZK).

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka primje­njivat će se na odgovarajući način u slučajevima iz članaka 103. i 104. ZZK.

Članak 68.b

Nadležni zem­ljišnok­njižni službenik dužan je obaviti rad­nje iz članaka 59. i 60. i članka 61. stavaka (1) – (3) Poslovnika i pripremiti nacrt sudskog rješe­nja tako da sucu ostane dovo­ljno vremena za donoše­nje toga rješe­nja u skladu s odredbama članka 68.a Poslovnika.

Članak 68.c

O žalbi protiv rješe­nja u zem­ljišnok­njižnom postupku drugostupa­njski sud mora odlučiti u roku od 30 dana od dana kad mu stigne spis suda prvoga stup­nja sa žalbom.

Članak 68.d

Ako drugostupa­njski sud ukine rješe­nje suda prvoga stup­nja, taj sud mora donijeti novo rješe­nje u roku od 30 dana od dana kad primi spis s rješe­njem drugostupa­njskog suda.

Članak 68.e

Smatrat će se da je sud donio rješe­nje u propisanom roku ako ga unutar toga roka otpremi stranci odnosno, u slučaju iz članka 68.d Poslovnika, sudu prvoga stup­nja.«

Članak 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 945-01/96-01/21
Urbroj: 514-03-02/1-02-3
Zagreb, 18. listopada 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v. r.