Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode

NN 126/2002 (30.10.2002.), Uredba o osnivanju Državnog zavoda za zaštitu prirode

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2050

Na teme­lju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 24. listopada 2002. godine, donijela

UREDBU

O OSNIVANJU DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se ustanova pod nazivom Državni zavod za zaštitu prirode (u da­lj­njem tekstu: Zavod).

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 78/III.

Članak 2.

Osnivač Zavoda je Vlada Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Vlada), u ime Republike Hrvatske.

Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim ovom Uredbom i statutom Zavoda.

Zavod se upisuje u sudski re­gistar ustanova.

Članak 3.

Djelatnost Zavoda obuhvaća stručne poslove u vezi zaštite prirode, a osobito:

  prikup­lja­nje i obrađiva­nje prikup­ljenih podataka u vezi zaštite prirode;

– izradu odgovarajućih baza podataka o bi­ljnim, g­ljiv­ljim i životi­njskim vrstama, stanišnim tipovima, ekološkim sustavima i krajobrazima;

– praće­nje sta­nja očuvanosti biološke i krajobrazne raznolikosti i predlaga­nje mjera za ­njihovu zaštitu;

– priprema­nje stručnih podloga za zaštitu i očuva­nje dijelova prirode, odnosno prirodnih vrijednosti;

– izradu stručnih podloga za potrebe utvrđiva­nja uvjeta zaštite prirode, uprav­lja­nja zaštićenim područjima i korište­nja prirodnih dobara;

– obav­lja­nje statističkih analiza, objedi­njava­nje rezultata i izrada izvješća o sta­nju i zaštiti prirode;

– priprema­nje i provođe­nje projekata i programa u području zaštite prirode;

– sudjelova­nje u provođe­nju međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je Republika Hrvatska stranka;

– organizira­nje i provođe­nje odgojno-obrazovnih i promi­d­ž­benih aktivnosti u zaštiti prirode.

Zavod obav­lja i druge poslove utvrđene statutom koji služe za ostvariva­nje djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka.

Zavod ne može mije­njati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

Članak 4.

U ostvariva­nju svojih poslova Zavod je dužan surađivati s nadležnim tijelima državne uprave, znanstvenim i stručnim institucijama Republike Hrvatske, te s međunarodnim tijelima i institucijama radi provedbe međunarodnih ugovora o zaštiti prirode kojih je stranka Republika Hrvatska.

Članak 5.

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i ravnate­lj.

Članak 6.

Zavodom uprav­lja Upravno vijeće Zavoda.

Upravno vijeće čine predsjednik i četiri člana.

Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređe­nja (u da­lj­njem tekstu: ministar) iz redova istaknutih struč­njaka iz područja zaštite prirode.

Jednog člana Upravnog vijeća biraju stručni djelatnici Zavoda iz svojih redova na način propisan statutom.

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća se imenuju na vrijeme od 4 godine.

Članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata, na način i u postupku propisanim statutom.

Način rada Upravnog vijeća se uređuje statutom Zavoda i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 7.

Upravno vijeće donosi statut, akt o unutar­njem ustrojstvu i načinu rada, akt o plaćama i naknadama zaposlenika, program rada i razvoja Zavoda, nadzire ­njihovo izvršava­nje, odlučuje o financijskom i godiš­njem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene Zavoda, daje Vladi i Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređe­nja (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo) informacije, prijedloge i miš­lje­nja o pojedinim pita­njima iz djelatnosti Zavoda, donosi odluke i obav­lja druge poslove određene ovom Uredbom i statutom Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda donosi statut uz suglasnost Vlade.

Članak 8.

Rad Zavoda vodi ravnate­lj.

Ravnate­lja imenuje i razrješuje Vlada.

Natječaj za ravnate­lja raspisuje Upravno vijeće Zavoda.

Način raspisiva­nja i provođe­nja natječaja, te druga pita­nja u vezi s imenova­njem i razrješe­njem ravnate­lja propisat će se statutom Zavoda.

Ravnate­lj Zavoda se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Za ravnate­lja Zavoda može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu, pet godina radnog staža u struci i koja ispu­njava druge uvjete propisane statutom Zavoda.

Ravnate­lj Zavoda može biti razriješen i prije isteka mandata na način i pod uvjetima propisanim zakonom i statutom Zavoda.

Članak 9.

Ravnate­lj predstav­lja i zastupa Zavod, organizira i vodi ­nje­govo poslova­nje, poduzima sve pravne rad­nje u ime i za račun Zavoda, zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, uprav­nim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluku Upravnog vijeća, odgovara za zakonitost rada Zavoda, te obav­lja i druge poslove koji su mu statutom ili drugim aktom Zavoda stav­ljeni u nadležnost.

Članak 10.

Ravnate­lj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Zavod u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 11.

Stručni rad Zavoda vodi stručni vodite­lj koje­g imenuje Uprav­no vijeće na prijedlog ravnate­lja, nakon provedenog javnog natječaja.

Za stručnog vodite­lja može biti imenovana osoba koja ima visoku stručnu spremu prirodoslovnog smjera, 5 godina radnog staža u struci, te druge uvjete propisane statutom Zavoda.

Članak 12.

Sredstva za osniva­nje i početak rada Zavoda osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2002. godinu na poziciji Ministarstva.

Sredstva za rad i poslova­nje Zavod pribav­lja obav­lja­njem vlastite djelatnosti i iz državnog proračuna.

Sredstva iz državnog proračuna doznačit će Ministarstvo isk­ljučivo na teme­lju odobrenih programa, a teme­ljem ugovora za svaki program.

Zavod može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijama, sponzorstvom i na drugi način, sukladno posebnim propisima i aktima Zavoda.

Članak 13.

Ravnate­lj bez suglasnosti Upravnog vijeća može sklapati poslove o stjeca­nju i otuđe­nju imovine do iznosa utvrđenog statutom Zavoda.

Upravno vijeće bez suglasnosti ministra ne može donositi odluke o stjeca­nju, otuđe­nju ili optereće­nju nekretnina čija vrijednost prelazi iznos utvrđen statutom Zavoda.

Zavod ne može bez suglasnosti ministra ugovarati niti druge poslove čija vrijednost prelazi iznos utvrđen statutom Zavoda.

Članak 14.

Ako u obav­lja­nju svoje djelatnosti Zavod ostvari dobit, ta se dobit upotreb­ljava isk­ljučivo za obav­lja­nje i razvoj djelatnosti Zavoda.

Članak 15.

Za obveze u poslova­nju Zavod odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Zavoda.

Članak 16.

Rad Zavoda je javan.

O javnosti rada Zavoda skrbi ravnate­lj.

Upravno vijeće dužno je najma­nje jedanput godiš­nje podnijeti izvješće o radu Zavoda Vladi i Ministarstvu.

Članak 17.

Prava i obveze Zavoda i osnivača koja nisu uređena ovom Uredbom uredit će se statutom Zavoda.

Članak 18.

U roku 15 dana od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe, Vlada će, na prijedlog ministra, imenovati privremenog ravnate­lja Zavoda koji će obaviti pripreme za početak rada Zavoda te podnijeti prijavu za upis u sudski re­gistar.

Članak 19.

U roku 30 dana, od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe, ministar će imenovati predsjednika i članove Upravnog vijeća Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda dužno je, u roku 60 dana, od dana stupa­nja na snagu ove Uredbe, donijeti statut i ostale akte potrebne za rad Zavoda.

Članak 20.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-01/27
Urbroj: 5030115-02-1
Zagreb, 24. listopada 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.