Uredba o Uredu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 129/2002 (6.11.2002.), Uredba o Uredu Predsjednika Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2081

Na teme­lju članka 21. stavka 1. i članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001) i članka 60. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2002. godine donijela

UREDBU

O UREDU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se djelokrug Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske (u da­lj­njem tekstu: Ured), nazivi unutar­njih ustrojstvenih jedinica, način uprav­lja­nja Uredom, okvirni broj potrebnih državnih službenika, te druga pita­nja od značaja za rad Ureda.

Članak 2.

Ured obav­lja protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednika Vlade, a osobito: pripremu stručnih i analitičkih materijala za potrebe pred­sjednika Vlade; stručnu obradu materijala za sudjelova­nje pred­sjednika Vlade u radu Vlade, Uže­g kabineta i radu Hrvatskoga sabora; koordinaciju odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora, saziva­nje i pripremu sjednica Užeg kabineta Vlade, te sastanaka predsjednika Vlade i izradu bi­lješki s tih sastanaka, te druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

Članak 3.

U Uredu se, kao posebna unutar­nja ustrojstvena jedinica, osniva Odjel za makroekonomsku analizu.

Odjel za makroekonomsku analizu obav­lja stručne i analitič­ke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih, društvenih, tehnoloških i drugih trendova i pojava; poslove analize gospodarskih kreta­nja (monetarna i tečajna politika, fiskalna politika, bankarstvo, financijska tržišta, itd.); poslove razvija­nja sustava procjena i izrade projekcija; izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o aktualnim gospodarskim zbiva­njima na makro i mikro razini; vrednuje mjere ekonomske politike; prati odvija­nje strukturnih reformi, te održivost gospodarskog rasta i razvoja; ažurira baze podataka te obav­lja druge poslove po nalogu Vlade i predsjednika Vlade.

Članak 4.

Radom Ureda uprav­lja predstojnik Ureda, koje­g imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Predstojnik Ureda ima zamjenika koje­g imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika Ureda.

Zamjenik predstojnika Ureda zamje­njuje predstojnika Ureda u slučaju nje­govog izbiva­nja ili spriječenosti, te obav­lja i druge poslove koje mu povjeri predstojnik Ureda.

Predstojnik Ureda za svoj rad i rad Ureda, a zamjenik predstojnika Ureda za svoj rad, odgovorni su Vladi Republike Hrvat­ske i predsjedniku Vlade.

Radom Odjela za makroekonomsku analizu uprav­lja savjetnik predsjednika Vlade zadužen za gospodarska pita­nja.

Članak 5.

Predstojnik Ureda u odnosu na državne službenike Ureda ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 6.

Pravilnikom o unutar­njem redu Ureda odredit će se način rada Ureda, te će se utvrditi radna mjesta u Uredu, opis poslova koji se obav­ljaju na radnim mjestima, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj službenika, te druga pita­nja sukladno zakonu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi predstojnik Ureda, po prethodno pribav­ljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za poslove opće uprave.

Članak 7.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obav­lja­nje poslova iz djelokruga Ureda određuje se u tablici koja je u prilogu ove Uredbe i čini njen sastavni dio.

Tablica iz stavka 1. ovog članka ne objav­ljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 8.

Danom stupa­nja na snagu ove Uredbe Ured preuzima državne službenike Stručne službe Vlade Republike Hrvatske koji su obav­ljali poslove u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvat­ske.

Preuzeti državni službenici nastav­ljaju obav­ljati dosadaš­nje poslove do donoše­nja rješe­nja o rasporedu na radna mjesta prema Pravilniku iz članka 6. ove Uredbe.

Članak 9.

Do donoše­nja državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu rashodi Ureda financirat će se iz Razdjela 020, Glave 05 Vlada Republike Hrvatske.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-01/29
Urbroj: 5030109-02-2
Zagreb, 31. listopada 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.