Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 130/2002 (8.11.2002.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2118

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine« br. 16/02 i 24/02), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 16. sjednici, održanoj 21. listopada 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA
U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMAVREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđiva­nju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« br. 15/92, 29/93, 65/93, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02 i 76/02 u da­lj­njem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke, postojeći podaci upisani pod sljedećim šiframa mije­njaju se i glase:

 

»

Šifra                             Opis postupka                                       Djelatnici                      Vrijeme      Ukupno

                                                                                                                                      (min)         bodovi

31002      Specijalno snima­nje kostiju (svaka ekspozicija).          1 ing. med. radiologije          15             2,19

               Uk­ljučuje i snima­nje luba­nje. Razne specijalne

               tehnike snima­nja (makrofagija i poveća­nje), sva

               funkcionalna snima­nja kra­lježnice i

               lokomotornog sustava. U ovu grupu ne ubrajaju

               se snima­nje luba­nje AP, PA i paranazalne

               šup­ljine

31010      Snima­nje zubi. Obična intraoralna snimka                   1 ing. med. radiologije          7,5             1,10

31011      Specijalno snima­nje zubi s poluvalnim                         1 ing. med. radiologije          12             1,75

               aparatom. Kratki tubus ortoradijalni,

               ekscentrični, aksijalni snimak, okluziona

               tehnika. Snima­nje spine mentalis tvrdog

               nepca, žlijezdanih kanala

31012      Specijalno snima­nje zubi s poluvalnim                         1 ing. med. radiologije          20             2,92

               aparatom, dugi tubus, XCP držači, snima­nje

               gor­nje i do­nje če­ljusti

31040      Panoramska dentalna radiografija                              1 ing. med. radiologije          10             1,46

31060      Ortopantomografsko snima­nje i druga                        1 ing. med. radiologije          10             1,46

               specijalna snima­nja

31061      Telerentgensko snima­nje glave (uk­ljučuje i                 1 ing. med. radiologije          30             4,38

               upotrebu RTG kontrasta)

92101      Zbri­njava­nje kronične rane**                                    1 sred­nja medicinska          22,5            2,84

                                                                                              sestra

92102      Sprječava­nje komplikacija dugotrajnog                       1 sred­nja medicinska          22,5            2,84

               mirova­nja (primarno dekubitusa,                                sestra

               kontraktura i tromboze) – aktivno i pasivno

               razgibava­nje**

92103      Pomoć i poduka obite­lji kod obav­lja­nja                       1 sred­nja medicinska          22,5            2,84

               osobne higijene bolesnika, okoline i                            sestra

               pribora**

92104      Kupa­nje nepokretnog ili polupokretnog                       1 sred­nja medicinska            45             5,67

               bolesnika u krevetu ili kadi**                                     sestra

92105      Toaleta i održava­nje stoma**                                    1 sred­nja medicinska            45             5,67

                                                                                              sestra

92106      Provođe­nje klizme za čišće­nje**                               1 sred­nja medicinska            45             5,67

                                                                                              sestra

92107      Uzima­nje materijala za laboratorijske**                      1 sred­nja medicinska          22,5            2,84

               pretrage                                                                   sestra

92108      Primjena parenteralne terapije, osim                          1 sred­nja medicinska            90             11,34

               antibiotika, uz nadzor liječnika**                                sestra

92109      Kateterizacija mokraćnog mjehura žene**                 1 sred­nja medicinska          22,5            2,84

                                                                                              sestra

92110      Primjena lokalne i peroralne terapije**                       1 sred­nja medicinska          22,5            2,84

                                                                                              sestra

92111      Primjena terapije kisikom**                                       1 sred­nja medicinska          22,5            2,84

                                                                                              sestra

92112      Postav­lja­nje/izmjena nazogastrične sonde,                  1 sred­nja medicinska            45             5,67

               hra­nje­nje sondom**                                                  sestra

92113      Mjere­nje i re­gistracija vitalnih funkcija,                       1 sred­nja medicinska          22,5            2,84

               kontrola razine šećera u krvi i urinu**                        sestra

92114      Skrb za umiruće­g bolesnika**                                   1 sred­nja medicinska            45             5,67

                                                                                              sestra

** – postupci kojima se zbog uvjeta rada na terenu osnovna cijena (broj bodova x vrijednost boda) uvećava za 20%

«

Iza šifre 31002 dodaje se:

»

Šifra                             Opis postupka                                       Djelatnici                      Vrijeme      Ukupno

                                                                                                                                      (min)         bodovi

31003      Očitava­nje snimke specijalnog snima­nja                     1 liječnik specijalist               5               1,5

               kostiju. Uk­ljučuje očitava­nja i snima­nja

               luba­nje raznim specijalnim tehnikama

               snima­nja. Ne uk­ljučuje snimke luba­nje AP,

               PA i paranazalne šup­ljine

«.

Iza šifre 31005 dodaje se:

»

Šifra                             Opis postupka                                       Djelatnici                      Vrijeme      Ukupno

                                                                                                                                      (min)         bodovi

31006      Očitava­nje obične intraoralne snimke                         1 liječnik                              3              0,59

31007      Očitava­nje snimke specijalnog snima­nja                     1 liječnik specijalist               4              1,20

               zubi s poluvalnim aparatom. Kratki tubus

               ortoradijalni, ekscentrični, aksijalni snimak

               okluzalna tehnika. Spina mentalis tvrdog

               nepca, žlijezdanih kanala

31008      Očitava­nje snimke specijalnog snima­nja                     1 liječnik specijalist               4              1,20

               zubi s poluvalnim aparatom, dugi tubus,

               XCP držači, snimke gor­nje i do­nje če­ljusti

31009      Očitava­nje snimke panoramske dentalne                    1 liječnik specijalist               5              1,50

               radiografije

«.

Iza šifre 31012 dodaje se:

»

Šifra                             Opis postupka                                       Djelatnici                      Vrijeme      Ukupno

                                                                                                                                      (min)         bodovi

31013      Očitava­nje ortopantomografske snimke                      1 liječnik specijalist               5              1,50

31014      Očitava­nje i analiza telerentgenske                            1 liječnik specijalist              25             7,50

               snimke glave

«.

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. studenoga 2002. godine.

Klasa: 025-04/02-01/233
Urbroj: 338-01-05-02-1
Zagreb, 21. listopada 2002.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osigura­nje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.