Zakon o izmjeni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

NN 133/2002 (15.11.2002.), Zakon o izmjeni Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana

HRVATSKI SABOR

2139

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o putnim ispravama hrvatskih držav­ljana, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. studenoga 2002.

Broj: 01-081-02-3528/2
Zagreb, 11. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Članak 1.

U Zakonu o putnim ispravama hrvatskih držav­ljana (»Narod­ne novine«, br. 77/99.) u članku 26. stavku 2. riječi: »JMBG i« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječ­nja 2003.

Klasa: 216-02/02-01/01
Zagreb, 7. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.