Dopuna operativnog programa podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu

NN 133/2002 (15.11.2002.), Dopuna operativnog programa podizanja novih višegodišnjih nasada u voćarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

2143

Na teme­lju članka 25. stavka 5. Zakona o novčanim poticajima i naknadama u po­ljoprivredi i ribarstvu (»Narodne novine«, br. 29/99., 105/99., 46/00., 101/00. i 12/01.) ministar po­ljopriv­rede i šumarstva donosi

DOPUNU

OPERATIVNOG PROGRAMA PODIZANJA NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA U VOĆARSTVU

Članak 1.

U Operativnom programu podiza­nja novih više­godiš­njih nasada u voćarstvu (»Narodne novine«, br. 68/02) iza članka 4. dodaje se novi članak 5. koji glasi:

»(1) Ukoliko je po objav­ljenom natječaju te pristiglim i obrađenim zahtjevima utvrđen nedostatak proizvodnih kvota za pojedine voćne vrste, uz istovremeno neiskorište­nje svih proiz­vod­nih kvota po voćnim vrstama utvrđenih člankom 2. Operativnog programa, Ured državne uprave u županiji može izvršiti preraspodjelu neiskorištenih proizvodnih kvota u korist poveća­nja nedostatnih proizvodnih kvota pojedinih voćnih vrsta, ne prela­zeći ukupan iznos financijskih sredstava predviđenih za županiju, koji u ovom slučaju predstav­lja zbir financijskih sredstava za sve voćne vrste pojedinačno, dobiven umnoškom proizvodne kvote pojedine voćne vrste i predviđenog poticaja na ostalom području za tu voćnu vrstu.

(2) Dodjela proizvodnih kvota po novoj preraspodjeli iz stav­ka 1., provest će se teme­ljem prijava pristiglih na ranije raspisani natječaj, a najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.«

Dosadaš­nji članak 5. postaje članak 6.

Članak 2.

Ovaj Operativni program stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-01/50
Urbroj: 525-1-02-2
Zagreb, 4. studenoga 2002.

Ministar
mr. sc.
Božidar Pankretić, v. r.