Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetom Josipovac i Hušnjakovo u Krapini

NN 134/2002 (19.11.2002.), Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad Muzejom evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetom Josipovac i Hušnjakovo u Krapini

Vlada Republike Hrvat­ske

2150

Na teme­lju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2002. godine donijela

ODLUKU

O PREUZIMANJU OSNIVAČKIH PRAVA NAD MUZEJOM EVOLUCIJE I NALAZIŠTA PRAČOVJEKA S LOKALITETIMA JOSIPOVAC I HUŠNJAKOVO U KRAPINI

I.

Republika Hrvatska preuzima osnivačka prava nad Muzejom evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Huš­njakovo u Krapini, u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Krapine o prijenosu osnivačkih prava nad Muzejom evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Huš­njakovo u Krapini, na Republiku Hrvatsku, klase: 021-05/02-01/33, urbroja: 2140/01-02/03, od 7. lip­nja 2002. godine.

II.

Muzej evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Huš­njakovo u Krapini pripojit će se Muzejima Hrvatskog zagorja u Gor­njoj Stubici, te nastaviti djelovati kao ustrojbena jedinica te muzejske ustanove, danom preuzima­nja osnivačkih prava nad Muzejom evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Huš­njakovo u Krapini od strane Republike Hrvat­ske.

III.

Stupa­njem na snagu ove Odluke, Muzeji Hrvatskog zagorja u Gor­njoj Stubici preuzimaju imovinu, prava i obveze, te radnike Muzeja evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Huš­njakovo u Krapini.

Preuzima­nje imovine, prava i obveza, te radnika Muzeja evolucije i nalazišta pračovjeka s lokalitetima Josipovac i Huš­njakovo u Krapini, uredit će se posebnim sporazumom između Ministarstva kulture i Grada Krapine, vodeći računa o sta­nju koje je utvrđeno Uredbom o podjeli imovine, prava i obveza, te rasporedu djelatnika Muzeja Hrvatskog zagorja (»Narodne novine«, broj 11/99).

IV.

Zadužuje se Ministarstvo kulture za provođe­nje ove Odluke, te se ovlašćuje za zak­ljuče­nje sporazuma iz točke III. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/02-01/01
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 14. studenoga 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.