Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 50 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

NN 135/2002 (20.11.2002.), Odluka o puštanju u optjecaj novčanica od 50 kuna - izdanje 7. ožujka 2002.

HRVATSKA NARODNA BANKA

2176

Na teme­lju članka 20. i članka 38. stavak 3. pod n) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 36/2001.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. studenoga 2002. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ NOVČANICA OD 50 KUNAIZDANJE 7. OŽUJKA 2002.

1. Novčanice od 50 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002., izdane u skla­du s Odlukom o izdava­nju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obi­lježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obi­lježjima novčanice od 50 kuna – izda­nje 7. ožujka 2002. (»Narodne novine«, br. 109/2002. puštaju se u optjecaj 25. studenoga 2002.

2. Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O.br. 617/2002.
Zagreb, 13. studenoga 2002.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Že­ljko Rohatinski, v. r.