Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

NN 137/2002 (22.11.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

HRVATSKI SABOR

2203

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sud­skim pristojbama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. studenoga 2002.

Broj: 01-081-02-3575/2
Zagreb, 19. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić,
v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Zakonu o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 74/95. i 57/96.) članak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku pred sudovima plaćaju se sudske pristojbe (u daljnjem tekstu: pristojbe) po odredbama ovoga Zakona i u visini utvrđenoj Tarifom sudskih pristojbi koja je njegov sastavni dio.«

Članak 2.

U članku 2. točki 3. riječ: »izvršnom« zamjenjuje se riječju: »ovršnom«, a u točki 9. riječi: »prisilne nagodbe« brišu se.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točki 3. riječi: »kada se objave, a ako stranka nije nazočna objavljivanju ili ako odluka nije objavljena« brišu se.

Točka 4. briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pristojbe u upravnom sporu plaćaju se samo ako sud odbije ili odbaci tužbu.«

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. briše se.

U stavku 2. koji postaje stavak 1., riječi: »može se uplatiti i« zamjenjuju se riječima: »plaća se«.

Dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Pristojba u gotovom novcu može se platiti i u računo­vodstvu suda. Ono će u roku od pet dana od dana naplate taj novac uplatiti u proračunski prihod od sudskih pristojbi.«

Članak 6.

Članak 9. briše se.

Članak 7.

U članku 13. stavak 2. briše se.

Članak 8.

U članku 16. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. radnici i namještenici u radnim sporovima i službenici u upravnim sporovima u vezi s ostvarivanjem njihovih prava iz službeničkih odnosa,«.

U točki 7. riječ: »i« iza riječi: »prognanici« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »izbjeglice« briše se zarez i dodaju se riječi: »i povratnici«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdr­žavanje,«.

U točki 9. točka iza riječi: »djelatnosti« zamjenjuje se zarezom.

Iza točke 9. dodaje se osam točaka koje glase:

»10. tužitelji u parnicama o pravu na zakonsko uzdržavanje ili o tražbinama na temelju toga prava,

11. tužitelji u parnicama o priznanju materinstva i očinstva i o troškovima koji su nastali trudnoćom i porodom izvan braka,

12. stranke koje traže vraćanje poslovne sposobnosti,

13. maloljetnici koji traže da im se odobri stjecanje poslovne sposobnosti zato što su postali roditelji,

14. stranke u postupku radi predaje djeteta i radi ostvarivanja odluke o održavanju susreta i druženja s djetetom,

15. tužitelji u sporovima o pravima iz obveznoga mirovinskog i osnovnoga zdravstvenog osiguranja, o pravima nezaposlenih osoba na temelju propisa o zapošljavanju i pravima s područja socijalne skrbi,

16. tužitelji, odnosno predlagatelji u postupcima za zaštitu ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda protiv konačnih pojedinačnih akata, odnosno za zaštitu zbog nezakonite radnje i

17. tužitelji u sporovima o naknadi štete zbog onečišćenja okoliša.«

Članak 9.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Kad više osoba zajednički predaju podnesak i poduzimaju radnje u postupku, a jedna ili više njih oslobođene su plaćanja pristojbe, osoba koja nije oslobođena treba platiti pristojbu samo prema vrijednosti onog dijela predmeta spora koji otpada na nju.

Ako je vrijednost predmeta spora određena primjenom odredaba članka 30. ovoga Zakona, vrijednost dijela predmeta spora koja otpada na osobu koja nije oslobođena plaćanja pristojbe utvrdit će se tako da se ukupna vrijednost predmeta spora podijeli brojem osoba koje zajednički nastupaju u postupku. Tako će se učiniti i kad je vrijednost predmeta spora određena primjenom odredaba članaka 21. do 29. ovoga Zakona, ali se drugačije ne može utvrditi vrijednost dijela predmeta spora koji otpada na osobu koja nije oslobođena plaćanja pristojbe.«

Članak 10.

U članku 19. stavku 1. riječi: »parničnom i izvršnom« i »ili u kaznenom postupku po privatnoj tužbi« brišu se.

Stavak 3. briše se.

Članak 11.

U članku 28. stavku 1. riječ: »presude izbranog suda« zamjenjuju se riječima: »pravorijeka arbitraže«, a u stavku 2. riječi: »izabranom sudu« zamjenjuju se riječju: »arbitraži«.

Članak 12.

U članku 29. stavku 1. točki 1. riječ: »stvari« briše se.

Točka 2. briše se.

Točka 6. briše se.

U točki 7. riječ: »potraživanja« u prvom retku zamjenjuje se riječju: »tražbina«, riječ: »izvršnom« riječju: »ovršnom«, a u drugom retku riječ: »tražbina« riječju: »tražbine«. Iza riječi: »10.000,00 kuna« stavlja se točka, a riječi: »u postupku pred općinskim sudom i ne u iznosu većem od 50.000,00 kuna pred trgovačkim sudom« brišu se.

U stavku 3. iza riječi: »5.000,00 kuna« stavlja se točka, a riječi: »u postupku pred općinskim sudom, a u postupku pred trgovačkim sudom iznos od 50.000,00 kuna« brišu se.

Članak 13.

U članku 30. iza riječi: »10.000,00 kuna« stavlja se točka, a riječi: »u postupku pred općinskim sudom, a u postupku pred trgovačkim sudom na iznos od 100.000,00 kuna« brišu se.

Članak 14.

Naslov iznad članka 32. »2. U izvršnom postupku« mijenja se i glasi: »2. U ovršnom postupku.«

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U ovršnom postupku pristojba se plaća prema vrijednosti zahtjeva.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Troškovi postupka i sporedne tražbine uzimaju se u obzir samo ako su jedini predmet zahtjeva.«

U stavku 4. riječ: »izvršnom«, na oba mjesta, zamjenjuje se riječju: »ovršnom«.

Članak 15.

U članku 35. riječi: »zemljišnoknjižnom postupku« brišu se.

Članak 16.

Naslov iznad članka 38. »7. Plaćanje sudskih pristojbi u posebnim slučajevima« i članak 38. brišu se.

Članak 17.

Iza članka 39. dodaju se članci 39.a i 39.b koji glase:

»Članak 39.a

Protiv upozorenja, naloga, odnosno opomene da plati pristojbu stranka može, u roku od tri dana od dana kad su joj oni priopćeni, odnosno dostavljeni, podnijeti prigovor prvostupanjskom sudu.

Prvostupanjski sud mora u roku od tri dana dostaviti stranci rješenje o prigovoru.

U rokove iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne uračunavaju se dani kad sudovi ne rade.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka stranka može izjaviti žalbu u roku od tri dana od dana kad ga je primila.

Drugostupanjski sud mora u roku od osam dana od dana kad je primio žalbu dostaviti prvostupanjskom sudu rješenje o žalbi.

Spis postupka u kojem je stranka izjavila žalbu protiv rje­še­nja iz stavka 2. ovoga članka neće se dostavljati drugostupanjskom sudu. Postupak ne smije zastati zbog toga što je stranka podnijela prigovor, odnosno izjavila žalbu u skladu s odredbama stavka 1. i 4. ovoga članka.

Ako je stranka podnijela prigovor iz stavka 1. ovoga članka, rok za plaćanje pristojbe počinje teći od dana pravomoćnosti rješenja o prigovoru.

Članak 39.b

Odredbe članka 39.a stavka 4., 5. i 6. ne primjenjuju se u postupku pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.«

Članak 18.

U članku 40. stavku 1. riječi: »u roku propisanom u članku 39. ovoga zakona« zamjenjuju se riječima: »u propisanom roku.«

U stavku 3. u prvoj rečenici, iza riječi: »pristojbu« stavlja se točka, a riječi: »i 50% od te pristojbe na ime kaznene pristojbe« brišu se. U drugoj rečenici, iza riječi: »pristojbe« stavlja se točka, a riječi: »i kaznene pristojbe« brišu se. U trećoj rečenici, iza riječi: »poreza« stavlja se točka, a riječi: »od građana« brišu se.

U stavku 4. riječi: »i kaznena pristojba« brišu se.

Stavak 5. briše se.

Članak 19.

U Tarifi sudskih pristojbi, u naslovu iznad Tar. br. 1. riječ: »izvršni« zamjenjuju se riječju: »ovršni«.

Članak 20.

U Tar. br. 1. stavci 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Za tužbu i protutužbu plaća se prema vrijednosti predmeta spora sljedeća pristojba:

            iznad             do kuna              kuna

             0,00           3.000,00          100,00

      3.000,00           6.000,00          200,00

      6.000,00           9.000,00          300,00

      9.000,00          12.000,00          400,00

    12.000,00          15.000,00          500,00

Preko 15.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 500,00 kuna i još 1% na razliku iznad 15.000,00 kuna, ali ne više od 5.000,00 kuna.

(2) Za tužbu s prijedlogom za izdavanje platnog naloga, prijedlog za ovrhu, protuovrhu i osiguranje, rješenje o ovrsi, protuovrsi i osiguranju, prijedlog za povrat u prijašnje stanje, prijedlog za osiguranje dokaza i odgovor na prijedlog za ponav­ljanje postupka, tužbu, žalbu i reviziju plaća se polovica pristojbe iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(3) Za prigovor protiv platnog naloga i prigovor protiv rješenja o ovrsi plaća se pristojba iz stavka 1. ovoga Tar. br.

(4) Za prijedlog za priznanje odluke stranog suda i za ovršenikov prijedlog za odgodu ovrhe plaća se pristojba u iznosu od 150,00 kuna.«

U Napomeni uz Tar. br. 1. u točki 1. riječ: »supružnici« zamjenjuje se riječju: »bračni drugovi«, a riječ: »razvod« na sva tri mjesta riječju: »rastava«.

U točki 3. riječ: »razvod« zamjenjuje se riječju: »rastava«.

U točki 4. riječi: »izvršenje, protuizvršenje« odnosno: »iz­vršenja, protuizvršenja« zamjenjuju se riječima: »ovrhu, protuovrhu« odnosno: »ovrhe, protuovrhe«.

Točka 6. briše se.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Članak 21.

U Tar. br. 2. stavci 2. i 4. brišu se.

U stavku 5. riječi: »i za nalog o otkazu zakupa poslovne zgrade ili prostorije« brišu se.

U stavku 6. riječi: »izvršenju, protuizvršenju« zamjenjuju se riječima: »ovrsi, protuovrsi«, riječi: »Zakona o izvršnom postupku« riječima: »Ovršnog zakona«, a riječ: »izvršnih« iza riječi: »stranih« zamjenjuje se riječju: »ovršnih«.

U stavku 8. riječi: »za rješenje o prijedlogu za odgodu ili obustavu izvršenja« brišu se.

U Napomeni uz Tar. br. 2. točka 3. briše se.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»Ako viši sud ukine odluku nižeg suda i predmet vrati na ponovno raspravljanje nižem sudu, ne plaća se pristojba za novu odluku ili nagodbu. Pristojba se ne plaća ni za novu odluku koja bude donesena pošto se dopusti povrat u prijašnje stanje ili po­nav­ljanje postupka.«

U točki 8. riječi: »i za nalog za otkaz zakupa poslovne zgrade ili poslovne prostorije«, i »ili naloga za otkaz zakupa poslovnih prostorija« brišu se, riječ: »tekstu« zamjenjuje se riječju: »pristojbu«, a riječ: »izvršenju« riječju: »ovrsi«.

U točki 9. riječi: »za izvršenje, protuizvršenje« zamjenjuju se riječima: »ovrhu, protuovrhu«, a riječi: »Zakona o izvršnom postupku« riječima: »Ovršnom zakonu«.

U točki 10. riječi: »izvršenju, protuizvršenju«, odnosno: »izvršenje, protuizvršenje« zamjenjuju se riječima: »ovrsi, protuovrsi«, odnosno: »ovrhu, protuovrhu«.

Članak 22.

U Tar. br. 3. stavku 1. riječ: »dvostruki« briše se, a iza riječi: »Tar. br. 1.« dodaju se riječi: »povećan za 25%.«

U stavku 4. riječi: »kojim se tužba odbacuje« brišu se.

Članak 23.

U Tar. br. 5. stavku 3. riječi: »i reviziju« brišu se.

Stavak 4. briše se.

Članak 24.

U Napomeni uz Tar. br. 15. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se jedna pristojba.«

Članak 25.

U Tar. br. 16. stavku 1. riječi: »druga stvarna« zamjenjuju se riječima: »drugih stvarnih«, a riječi: »ili njima jednaka prava« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Za zabilježbu se plaća pristojba u iznosu od 50,00 kuna«.

U napomeni uz Tar. br. 16. točka 3. briše se.

U točki 4. riječ: »izvršnog« zamjenjuje se riječju: »ovršnog«.

U točki 9. podtočki 4) iza riječi: »osobe« stavlja se točka, a riječi: »osim ako je vrijednost ponovno upisanog prava veća« brišu se.

U točki 9. podtočka 10) briše se.

Članak 26.

Tar. br. 17. mijenja se i glasi:

»Za žalbu protiv rješenja o upisu u zemljišnu knjigu plaća se pristojba u iznosu od 250,00 kuna«.

Članak 27.

U Tar. br. 20. stavku 1. broj: »500,00« zamjenjuje se brojem: »250,00«.

U stavku 2. broj: »300,00« zamjenjuje se brojem: »150,00«.

Članak 28.

U Tar. br. 21. stavku 1. broj: »1.000,00« zamjenjuje se brojem: »500,00«.

Stavak 2. briše se.

Članak 29.

U Tar. br. 22. stavku 1. broj: »1.000,00« zamjenjuje se bro­jem: »600,00«.

Članak 30.

U Tar. br. 23. stavku 1. brišu se riječi: »prijedlog za prisilnu nagodbu, za«.

U stavku 2. riječ: »potraživanja« zamjenjuju se riječju: »tražbine«.

U stavku 3. riječ: »nagodbenog« briše se.

U Napomeni uz Tar. br. 23. u točki 1. riječ: »potraživanja« u različitim padežima zamjenjuje se riječju: »tražbina« u odgova­rajućim padežima.

Točka 3. briše se.

Članak 31.

U Tar. br. 24. oznaka: »a)« na početku drugog retka, briše se.

Točka b) briše se.

U Napomeni uz Tar. br. 24. točka 2. briše se.

Članak 32.

U Tar. br. 25. stavku 1. broj: »200,00« zamjenjuje se brojem: »100,00«.

Članak 33.

Tar. br. 26. mijenja se i glasi:

»(1) Za upis osnivanja plaća se pristojba od 300,00 kuna.

(2) Za upis promjene podataka plaća se pristojba od 150,00 kuna.

Napomena:

1. Ako se istim podneskom zahtijeva više upisa za isti sub­jekt, za sve upise plaća se jedna pristojba.

2. Za upise u vezi sa stečajem i likvidacijom ne plaća se pristojba.«

Članak 34.

Tar. br. 27. mijenja se i glasi:

»(1) Za prijavu za upis podružnice subjekta upisa plaća se 100,00 kuna.

(2) Za upis podružnice plaća se 250,00 kuna.

(3) Za upis promjene podataka o podružnici plaća se 100,00 kuna.«

Članak 35.

U Tar. br. 28. stavku 1. broj: »40,00« zamjenjuje se brojem: »5,00«.

U stavku 2. broj: »40,00« zamjenjuje se brojem: »10,00«.

Članak 36.

Tar. br. 29. briše se.

Članak 37.

U Tar. br. 31. stavku 1. iza riječi: »Tar. br. 2.« zarez i riječi: »ali ne manje od 700,00 kuna« brišu se.

U stavku 2. broj: »10.000,00« zamjenjuje se brojem: »500,00«.

Stavci 3. i 4. brišu se.

U Napomeni uz Tar. br. 31. točke 1. i 2. brišu se.

Članak 38.

Naslov iznad Tar. br. 32. »X. ZAHTJEV ZA SUDSKU ZAŠTITU U PREKRŠAJNOM POSTUPKU« i cijeli Tar. br. 32. brišu se.

Članak 39.

Podnaslov iznad Tar. br. 33. »1. Zapisnici« i cijeli Tar. br. 33. brišu se.

Članak 40.

Podnaslov iznad Tar. br. 34. »2. Ročišta« i cijeli Tar. br. 34. brišu se.

Članak 41.

Podnaslov iznad Tar. br. 37. »5. Punomoć« i cijeli Tar. br. 37. brišu se.

Članak 42.

Tar. br. 39. mijenja se i glasi:

»Za ovjeru prijepisa ili preslike sudskih akata plaća se pris­tojba u iznosu od 20,00 kuna, bez obzira na broj poluaraka izvornika.«

Članak 43.

Podnaslov iznad Tar. br. 41. »9. Izvođenje dokaza izvan suda« i cijeli Tar. br. 41. brišu se.

Članak 44.

Pristojbe koje nisu naplaćene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, obračunavat će se i naplatiti u skladu s njegovim odredbama.

Postupci za naplatu pristojbi u slučajevima u kojima je ovim Zakonom ukinuta pristojbena obveza, obustavit će se.

Članak 45.

Korisnici mirovina koji su, pozivajući se na Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-283/97 od 12. svibnja 1998., Upravnom sudu Republike Hrvatske podnijeli tužbe protiv Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Centralne službe u Zagrebu, zbog nedonošenja rješenja o zahtjevu za usklađivanje mirovina, i čije je tužbe taj sud odbio ili odbacio, oslobađaju se obveze da plate pristojbe iz Tar. br. 30. i Tar. br. 31.

Članak 46.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o sudskim pristojbama.

Članak 47.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-03/02-01/01
Zagreb, 13. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko
Tomčić, v. r.