Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra

NN 138/2002 (26.11.2002.), Odluka o načinu i uvjetima za pristup podacima sudskog registra

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2234

Na teme­lju članka 17. stavka 3. Zakona o sudskom re­gistru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 30/99 i 45/99), Vlada Repub­like Hrvatske je na sjednici održanoj 21. studenoga 2002. godine donijela

ODLUKU

O NAČINU I UVJETIMA ZA PRISTUP PODACIMA SUDSKOG REGISTRA

I.

Ovom Odlukom određuje se pristup podacima upisanim u glavnoj k­njizi sudskog re­gistra putem Interneta kao svaki poje­dinačni pristup podacima o jednom subjektu upisa.

II.

Za pristup podacima upisanim u glavnoj k­njizi sudskog re­gistra putem Interneta ne plaća se naknada.

III.

Stupa­njem na snagu ove Odluke stav­lja se izvan snage Od­lu­ka o načinu, uvjetima i naknadi za pristup podacima sudskog re­gistra (»Narodne novine«, br. 54/97 i 20/2001).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/02-01/01
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 21. studenoga 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.