Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2002. godinu Hrvatskih voda

NN 139/2002 (27.11.2002.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2002. godinu Hrvatskih voda

Hrvatski sabor

2258

Na teme­lju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2002., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2002. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2002. godinu Hrvatskim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od       1.128.289.000,00 kuna

– ukupne rashode u iznosu od      1.159.689.000,00 kuna

– deficit u iznosu od                         31.400.000,00 kuna.

II.

Deficit u iznosu od 31.400.000,00 kuna namirit će se zaduživa­njem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i HBOR-a.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/02-01/09
Zagreb, 14. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

 

IZMJENA I DOPUNA PLANA PRIHODA I RASHODA ZA 2002. GODINU HRVATSKIH VODA

-u kunama -

 

                                                                                                                        

 

Plan

Povećanje/

Novi plan

 

za 2002.

smanjenje

za 2002.

1

2

3

4

PRIHODI

 

 

 

1.  Izvorni prihodi

834.000.000

67.000.000

901.000.000

1.1. Naknada za korištenje voda

230.000.000

20.000.000

250.000.000

1.2. Naknada za zaštitu voda

240.000.000

10.000.000

250.000.000

1.3. Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena

4.000.000

0

4.000.000

1.4. Slivna vodna naknada

360.000.000

37.000.000

397.000.000

2. Prihod iz proračuna

 

31.000.000

31.000.000

3. Ostali prihodi

85.000.000

111.289.000

196.289.000

UKUPNI PRIHODI

919.000.000

209.289.000

1.128.289.000

RASHODI

 

 

 

1. Tekuće tehničko i gosp. održavanje vodotokova i vodnih građevina


343.000.000


92.789.000


435.789.000

1.1. Uređenje i održavanje lokalnih voda i

 

 

 

hidromelioracijskih sustava na slivnim područjima

240.000.000

77.439.000

317.439.000

1.2. Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživ. poslovi

30.000.000

3.750.000

33.750.000

1.3. Preventivna zaštita voda i mora od zagađivanja

15.000.000

5.400.000

20.400.000

1.4. Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva

2.000.000

1.200.000

3.200.000

1.5. Izdaci za obračun i naplatu naknada

50.000.000

5.000.000

55.000.000

1.6. Ostali izdaci pri upravljanju vodama

6.000.000

0

6.000.000

2. Financiranje programa radova

420.300.000

110.600.000

530.900.000

2.1. Objekti zaštite od štetnog djelovanja voda na

 

 

 

državnim vodama (zaštita od poplava)

13.000.000

18.000.000

31.000.000

2.2. Obnova i razvitak vodoopskrbe

112.900.000

99.100.000

212.000.000

2.3. Zaštita voda i mora od zagađivanja

200.000.000

-62.000.000

138.000.000

2.4. Projekt obnove istočne Slavonije,

 

 

 

Baranje i zapadnog Srijema

59.400.000

0

59.400.000

2.5. Povlačenje zajma za obnovu istočne Slavonije,

 

 

 

Baranje i zapadnog Srijema

 

31.000.000

31.000.000

2.6. Priprema, planiranje i upravljanje projektima

20.000.000

11.500.000

31.500.000

2.7. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

 

 

 

(imovin. prav.poslovi,osnov. sredstva,informa.i dr.)

15.000.000

13.000.000

28.000.000

3. Rashodi poslovanja

128.000.000

-11.450.000

116.550.000

3.1. Rashodi za zaposlene

88.300.000

-2.600.000

85.700.000

3.2. Materijalni rashodi

39.700.000

-8.850.000

30.850.000

4. Ostali rashodi

64.600.000

11.850.000

76.450.000

UKUPNI RASHODI

955.900.000

203.789.000

1.159.689.000

SUFICIT/DEFICIT

-36.900.000

5.500.000

-31.400.000

FINANCIRANJE

36.900.000

-5.500.000

31.400.000

ZADUŽIVANJE

141.900.000

-5.500.000

136.400.000

1. Svjetska banka za obnovu i razvoj

59.400.000

0

59.400.000

2. Ino banke

27.000.000

21.000.000

48.000.000

3. HBOR

55.500.000

-26.500.000

29.000.000

OTPLATE

105.000.000

0

105.000.000