Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila

NN 141/2002 (29.11.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

2293

Na teme­lju članka 22. stavak 6. Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, br. 100/96, 76/98, 27/01 i 114/01) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU OSOVINSKOG PRITISKA, UKUPNO DOZVOLJENE MASE I DIMENZIJA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o nadzoru osovinskog pritiska ukupno, dozvo­ljene mase i dimenzija vozila (»Narodne novine«, br. 76/97) u članku  2. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka nadzor ukupno dozvo­ljene mase vozila na graničnom prijelazu odnosno drugom mjestu gdje se obav­lja carinski nadzor, obav­lja Uprava carine.«

Članak 2.

U članku 8. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka nadzor ukupno dozvo­ljene mase na graničnom prijelazu odnosno drugom mjestu gdje se obav­lja carinski nadzor obav­ljaju djelatnici Uprave carine u surad­nji s djelatnicima Ministarstva unutar­njih poslova.«

Dosadaš­nji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 3.

Iza članka 10. dodaju se članci 10. a) i 10. b) koji glase:

»Članak 10. a)

Kada se nadzorom ukupne dozvo­ljene mase na graničnom prijelazu, odnosno drugom mjestu carinske kontrole ustanovi da vozilo premašuje ukupnu dozvo­ljenu masu do 2 tone plaća se naknada, a izračunava se prema s­ljedećoj tabeli:

               Premaše­nje             Naknada

                     (kg)                       (kn)

                  501–1000                   300

                1001–1500                   500

                1501–2000                   700

Premaše­nje se izračunava na teme­lju 40 tona ukupne dozvo­ljene mase (pet osovina), ako međudržavnim ugovorom nije drukčije određeno.

Naplatu naknade iz stavka 1. ovog članka obav­ljaju djelatnici Uprave carine. Naknada je prihod Hrvatskih cesta d.o.o.

Članak 10. b)

Po izvršenom nadzoru odnosno naplati naknade, vozaču vozila izdaje se potvrda o naplaćenoj naknadi iz stavka 1. ovog članka.

Prijevoznik može nastaviti prijevoz do mjesta odredišta.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/41
Urbroj: 530-01-02-1
Zagreb, 11. studenoga 2002.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.