Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje kojima se ispituju tahografi i taksometri

NN 145/2002 (5.12.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za kontrolne uređaje kojima se ispituju tahografi i taksometri

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

2332

Teme­ljem članka 22. Zakona o mjerite­ljskoj djelatnosti (»Narodne novine« br. 11/94), ravnate­lj Državnog zavoda za normizaciju i mjerite­ljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERITELJSKIM ZAHTJEVIMA ZA KONTROLNE UREĐAJE KOJIMA SE ISPITUJU TAHOGRAFI I TAKSOMETRI

I. Opće odredbe

Članak 1.

U Pravilniku o mjerite­ljskim zahtjevima za kontrolne uređaje kojima se ispituju tahografi i taksometri (»Narodne novine« br. 81/02) u članku 1. briše se tekst: », kad tahografi i taksometri nisu ugrađeni u vozilo«.

Članak 2.

Članak 3. mije­nja se i glasi:

»Uređaji mogu mjeriti ili generirati jednu ili više navedenih mjernih veličina:

1) prijeđeni put           u mjernom području od 0 m do

                                    najma­nje 9.999 m

                                    (vrijednost najma­nje­g podje­ljka ne

                                    smije biti veća od 0,1 m)

2) simuliranu               do­nja granica mjernog područja ne smije
    linearnu brzinu          biti veća od 10 km/h,

                                    a gor­nja granica ne smije biti

                                    ma­nja od 180 km/h

                                    (vrijednost najma­nje­g podje­ljka

                                    ne smije biti veća od 0,1 km/h)

3) protekli                   u mjernom području od 0 s do

    vremenski razmak     najma­nje 600 s

                                    (vrijednost najma­nje­g podje­ljka ne

                                    smije biti veća od 0,1 s)

4) stalnicu k

    – za uređaje koji stvaraju ulaznu veličinu okreta­njem vratila

                                  u mjernom području mora biti

                                    vrijednost 1.000 o/km

    – za uređaje koji daju ulaznu veličinu kao električni signal

                                  do­nja granica mjernog područja ne

                                    smije biti veća od 2.400 imp/km,

                                    a gor­nja granica ne smije biti ma­nja

                                    od 24.000 imp/km.

Pored mjernih veličina navedenih u stavku 1. ovog članka, uređaji mogu mjeriti ili generirati i druge mjerne veličine za ispitiva­nje značajki tahografa i taksometara.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1. točka 3. briše se tekst »od 5 km/h«, a poslije stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Ako je proizvođač kontrolnog uređaja u uputi za uporabu odredio niže dopuštene granice pogrešaka od navedenih u stavku 1. ovog članka, treba primijeniti te vrijednosti.

Za mjerne značajke za koje nisu stavkom 1. ovog članka određene dopuštene granice pogrešaka, treba primijeniti dopu­šte­ne granice pogrešaka koje je u uputi za uporabu dao proizvođač.«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 2. brojka 6 zamje­njuje se brojkom 5.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. točka 4) briše se tekst »od 12 V do 24 V«.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. točka 2) briše se tekst »te godina proizvod­nje«, a točka 4) se briše.

Članak 7.

U članku 16., iza stavka 2., dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Oznake na pokaznom uređaju iz stavka 2. ovog članka nisu potrebne ako je vrsta i mjerna jedinica mjerene odnosno generirane mjerne veličine jasno označena oznakama na uprav­ljačkim odnosno signalnim elementima uređaja, ili se to na pokazniku pokazuje uz mjereni rezultat.«.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-04/40
Urbroj: 558-03/6-02-2
Zagreb, 26. studenoga 2002.

Ravnate­lj
Državnog zavoda za normizaciju
i mjerite­ljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing., v. r.