Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

NN 147/2002 (10.12.2002.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA
I MINISTARSTVO FINANCIJA

2348

Na teme­lju točke 7. Odluke Vlade Republike Hrvatske o osniva­nju Posebnog računa za kreditira­nje razvitka i obnove po­ljoprivrede (»Narodne novine« br. 54/96., 51/97. i 89/00.) ministar po­ljoprivrede i šumarstva i ministar financija, donose

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA
I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu korište­nja sredstava za razvitak i obnovu po­ljoprivrede (»Narodne novine« broj 85/01 i 7/02) u članku 4. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Županija može, udružena sredstva Ministarstva i županije multiplicirati i na taj način osigurati veći kreditni portfolio ukoliko se ugovorom s poslovnom bankom osigura da se kraj­njim korisnicima kredit odobrava uz uvjete kreditira­nja iz ovog Pravil­nika.«

Dosadaš­nji stavak 3. postaje stavak 4. koji se mije­nja i glasi:

»Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se način korište­nja sredstava sukladno Programu iz članka 2. ovog Pravil­nika«.

Članak 2.

U članku 18. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»Korisnik kredita kod za­ljučiva­nja ugovora o kreditu prilaže:

A) Dokumente za sklapa­nje ugovora:

I. Fizičke osobe:

1. osobnu iskaznicu;

2. dokaz o vlasništvu nekretnina.

II. Pravne osobe:

1. izvod iz re­gistra nadležnog trgovačkog suda;

2. odluku uprave o prihvatu kreditnog zaduže­nja;

3. potpisni karton ovjeren po nadležnoj službi za platni promet;

4. šifru djelatnosti i matični broj subjekta.

B) Instrumente za osigura­nje vraća­nja kredita:

I. Fizičke osobe:

1. »izvadak iz zem­ljišne k­njige na kojem ne postoji teret za provedbu založnog prava na nekretnine u korist Republike Hrvat­ske – Ministarstvo po­ljoprivrede i šumarstva, te procjenu vrijednosti nekretnine odnosno pokretnine na koju se upisuje zalog za iznose kredita veće od 80.001,00 kuna. Za kredite čiji je iznos ma­nji od 80.000,00 kuna ne provodi se založno pravo.

2. četiri bianco mjenice potpisne od korisnika kredita, i jamaca i to:

– za kredite do 40.000,00 kuna dva jamca

– za kredite od 40.001,00 do 80.000,00 kuna tri jamca

– za kredite veće od 80.001,00 kuna jedan jamac

Jamci moraju biti:

– re­gistrirani po­ljoprivrednici u sustavu PDV-a ili

– re­gistrirani po­ljoprivrednici u sustavu novčanih poticaja ili

– u radnom odnosu.

3. izjavu kojom korisnik kredita dozvo­ljava naplatu duga po kreditu iz ostvarenog poticaja u po­ljoprivredi.

II. Pravne osobe:

1. solidarno i neopozivo jamstvo poslovne banke s izjavom »na prvi poziv« u korist Republike Hrvatske – Ministarstva po­ljoprivrede i šumarstva koja važi do konačne otplate kredita zajedno sa sporednim potraživa­njima ili založnim pravom na nekretnine;

2. mjenice korisnika kredita.

3. izjavu kojom korisnik kredita dozvo­ljava naplatu duga po kreditu iz ostvarenog poticaja u po­ljoprivredi.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Pravne osobe – korisnici kredita dužni su svaka tri mjeseca poslovnoj banci koja u ime i za račun obav­lja poslove kreditira­nja dostav­ljati dokaz o solventnosti – obrazac BON 2.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana do dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 403-01/02-1/21
Urbroj: 525-01-02-01
Zagreb, studeni 2002.

                                                     Ministar po­ljoprivrede i šumarstva                      Ministar financija

mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.            dr. sc. Mato Crkvenac, v. r.