Pravilnik o izmjenama Pravilnika o matičnom broju

NN 148/2002 (11.12.2002.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o matičnom broju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2370

Na teme­lju članka 10. Zakona o matičnom broju (»Narodne novine«, broj 9/92 i 66/02), ministar unutar­njih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MATIČNOM BROJU

Članak 1.

U Pravilniku o matičnom broju (»Narodne novine«, broj 27/92. i 72/93.) u članku 3. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. riječi: »matične k­njige rođenih« zamje­njuju se riječima »matice rođenih«.

Stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadaš­nji stavak 4. koji postaje stavak 2. mije­nja se i glasi:

»Matični broj građana određuje se prema stavku 1. ovoga članka te prema podjeli znamenaka IV. i V. skupine matičnog broja utvrđenoj tabelom MB-1.«

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. zarez i riječi »a nakon određiva­nja ma­tičnog broja stranaca sastav­lja izvješće s oznakom MBS (u da­lj­njem tekstu: Izvješće MBS)« brišu se.

U stavku 2. riječi: »nacionalna pripadnost« brišu se, a riječi »matičnu k­njigu rođenih« zamje­njuju se riječima: »maticu rođe­nih«.

Stavak 3. briše se.

Članak 4.

U članku 8. riječi: »i MBS« brišu se, a riječi: »matične k­nji­ge« zamje­njuju se riječima »državne matice« u odgovarajućem padežu.

U stavku 2. riječi: »za hrvatske držav­ljane« brišu se.

Članak 5.

U članku 9. riječi: »i javne isprave koje se izdaju na teme­lju tih evidencija« brišu se.

Članak 6.

U članku 10. riječi: »i 3.« brišu se.

Članak 7.

U cijelom tekstu Pravilnika o matičnom broju riječi: »jedinstveni matični broj« i »stanica« zamje­njuju se riječima »matični broj« i »postaja« u odgovarajućem padežu.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a poči­nje se primje­njivati od 1. siječ­nja 2003. godine.

Broj: 511-01-52-97548/92
Zagreb, 4. prosinca 2002.

Ministar
Šime Lučin, v. r.