Pravilnik o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova

NN 149/2002 (13.12.2002.), Pravilnik o nagradama i priznanjima Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2390

Na teme­lju članka 129. stavka 2. podstavka 24. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 129/00.), ministar unutar­njih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAGRADAMA I PRIZNANJIMA
MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Nagrade i prizna­nja Ministarstva unutar­njih poslova (u da­lj­njem tekstu: Ministarstvo) dodje­ljuju se policijskim službenicima, drugim državnim službenicima i namještenicima Ministarstva, zaslužnim građanima, jedinicama lokalne ili područne (re­gionalne) samouprave, udrugama građana i drugim pravnim osobama te tijelima državne vlasti.

Nagrade i prizna­nja Ministarstva jesu:

1. godiš­nja nagrada,

2. prigodna nagrada,

3. zahvalnica.

II. GODIŠNJA NAGRADA

Članak 2.

Godiš­nja nagrada dodje­ljuje se policijskim službenicima za iznimne radne rezultate koji su izravno utjecali na učinkovito, stručno i profesionalno obav­lja­nje policijskih poslova na  razini Ministarstva.

Godiš­nja nagrada dodje­ljuje se za razdob­lje od 1. rujna prethodne godine do 31. kolovoza tekuće kalendarske godine.

Godiš­nja nagrada može se dodijeliti svake godine, u pravilu kao jedna skupna i jedna pojedinačna nagrada.

Skupna nagrada može se dodijeliti skupini od, u pravilu, najma­nje tri do najviše dvadeset policijskih službenika.

Članak 3.

Skupna godiš­nja nagrada dodje­ljuje se policijskim službenicima koji su u obav­lja­nju policijskih poslova zajedno djelovali pod rukovođe­njem nadređene osobe ili su samoinicijativno djelovali, za akciju:

1. koja je značajno utjecala na povećanu sigurnost i zaštitu ­ljudi i imovine, ili

2. u kojoj su policijski službenici iskazali iznimnu hrabrost, požrtvovnost ili spretnost, ili

3. koja je u javnosti proizvela osobito pozitivan stav i povje­re­nje u službu, ili

4. planiranoj i izvedenoj stručnošću i inventivnošću kojom se unapređuje taktika i metodologija policijskog postupa­nja te koja će se u službi koristiti kao pravilo (standard) postupa­nja.

Nagrada iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti i policijskim službenicima koji su rezultatima rada pridonijeli pobo­lj­ša­nju kvalitete, efikasnosti i ekonomičnosti rada službe.

Članak 4.

Pojedinačna godiš­nja nagrada dodje­ljuje se policijskom služ­beniku iz razloga utvrđenih člankom 2. stavak 1. i člankom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Godiš­nja nagrada dodje­ljuje se u novčanom iznosu koji se:

– za pojedinca isplaćuje u visini tri prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

– za skupinu isplaćuje za svakog člana skupine u visini dvije prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Pored novčanog iznosa za godiš­nju nagradu dodje­ljuje se i Plaketa.

III. PRIGODNA NAGRADA

Članak 6.

Prigodna nagrada dodje­ljuje se pojedincu i skupini za djelo ili izvedenu akciju kojima se osobito pridonosi zaštiti života, prava, sigurnosti i nepovredivosti osobe ili zaštiti imovine; kojima su postignuti iznimni rezultati u sprječava­nju i otkriva­nju kaznenih djela ili prekršaja ili ­njihovih počinite­lja, ili sprječava­nju svih oblika terorističkog djelova­nja, ili u obav­lja­nju poslova vještače­nja, nadzora državne granice, poslova sa strancima, zaštite osoba i objekata od posebnog interesa, održava­nju javnog reda i mira, sigurnosti prometa na cestama, zračnog i pomorskog prometa te drugim policijskim poslovima, kao i za aktivnosti koje su dale dodatni doprinos javnom predstav­lja­nju policije i ­njenom uk­ljučiva­nju u društvenu zajednicu.

Članak 7.

Prigodna nagrada dodje­ljuje se u novcu, pojedincu i skupini.

Prigodna nagrada koja se dodje­ljuje pojedincu razvrstava se u s­ljedeće kate­gorije.

– prva, u visini 50% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj;

– druga, u visini 30% prosječne mjesečne neto plaće isplaće­ne po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvat­skoj;

– treća, u visini 20% prosječne mjesečne neto plaće isplaće­ne po zaposlenom u prethodnoj godini u Republici Hrvatskoj.

Prigodna nagrada za skupinu dodje­ljuje se u visini 15% prosječne mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u pret­hodnoj godini u Republici Hrvatskoj, za svakog člana skupine.

IV. ZAHVALNICA

Članak 8.

Zahvalnica je prizna­nje koje se dodje­ljuje policijskim služ­benicima i drugim državnim službenicima i namještenicima Ministarstva koji su nesebično pomažući ostvare­nju prava građana te na sličan način djelujući u ­njihovu korist, doprinijeli ugledu policije ili na drugi način dali dodatni doprinos policijskom djelova­nju u zajednici, a na postupak dodjele zahvalnica na odgovarajući se način primje­njuju odredbe ovoga Pravilnika.

Zahvalnica se može dodijeliti tijelima jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave za izuzetan doprinos u surad­nji na poduzima­nju mjera radi ostvare­nja sigurnosti građana i imovine te drugim tijelima, organizacijama, zajednicama, nevladinim organizacijama, građanskim udrugama i samoorganiziranim građanima za razvija­nje partnerstva u sprječava­nju ili otkriva­nju nedopuštenog ponaša­nja i počinite­lja, uz odgovarajuću primjenu odredaba ovog Pravilnika o postupku dodjele godiš­nje nagrade.

V. POSTUPAK DODJELE NAGRADA I ZAHVALNICA

Članak 9.

Za postupak dodjele nagrada i zahvalnica u Ministarstvu se osniva Glavno povjerenstvo.

Predsjednik Glavnog povjerenstva je zamjenik ministra, a članovi su ravnate­lj policije i pomoćnik ministra nadležan za kad­rovske poslove.

U Glavnom povjerenstvu ustrojava se Povjerenstvo Ravna­-te­lj­stva policije i Povjerenstvo za druge ustrojstvene jedinice.

Predsjednik Povjerenstva Ravnate­ljstva policije je ravnate­lj policije, a članovi su zamjenik ravnate­lja, načelnici uprava u Ravnate­ljstvu policije, načelnik Operativno komunikacijskog centra, načelnik Centra za kriminalistička vještače­nja, načelnik Ureda za osigura­nje i zapovjednik Zapovjedništva specijalne policije.

Predsjednik Povjerenstva za druge ustrojstvene jedinice je pomoćnik ministra nadležan za kadrovske poslove, a članovi su načelnik Kabineta ministra i načelnici uprava.

Za postupak dodjele nagrada i zahvalnica u policijskim upravama osniva se Povjerenstvo za policijsku upravu.

Predsjednik Povjerenstva za policijsku upravu je načelnik policijske uprave, koji rješe­njem imenuje četiri člana Povjerenstva.

Članak 10.

Glavno Povjerenstvo:

1. pokreće postupak dodjele godiš­njih nagrada i zahvalnica,

2. prikup­lja i ocje­njuje prijedloge za dodjelu nagrada i zah­valnica,

3. utvrđuje i dostav­lja ministru unutar­njih poslova (u da­lj­njem tekstu: ministru) prijedlog odluke o dodjeli nagrada i zahvalnica,

4. predlaže ministru osigura­nje financijskih sredstava potrebnih za dodjelu nagrada i zahvalnica.

Povjerenstva iz članka 9. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika:

1. provode postupak dodjele godiš­njih nagrada i zahvalnica pokrenutog od strane Glavnog povjerenstva,

2. utvrđuju ispu­nje­nje ovim Pravilnikom propisanih mjerila za dodjelu godiš­njih nagrada i zahvalnica te dostav­ljaju Glavnom povjerenstvu obrazložene prijedloge,

3. dodje­ljuju prigodne nagrade i zahvalnice.

Povjerenstvo policijske uprave prikup­lja, obrazlaže i dostav­lja prijedloge za dodjelu nagrada i zahvalnica Povjerenstvima iz članka 9. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Iznimno od članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika, načelnik policijske uprave, uz prethodnu suglasnost ministra, može dodijeliti prigodnu nagradu policijskom službeniku policijske uprave kojom rukovodi.

Članak 12.

Postupak dodjele godiš­njih nagrada i zahvalnica započi­nje najkasnije 1. rujna, a završava najkasnije 25. rujna kalendarske godine u kojoj se dodje­ljuju.

Prijedlozi za dodjelu godiš­njih nagrada i zahvalnica dostavit će se Povjerenstvima iz članka 9. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika najkasnije do 5. rujna.

Povjerenstva iz članka 9. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika ocijenit će zaprim­ljene i obrazložene prijedloge za dodjelu godiš­njih nagrada i zahvalnica te ih dostaviti Glavnom povjerenstvu do 15. rujna.

Glavno povjerenstvo dostavit će ministru prijedloge odluka o dodjeli godiš­njih nagrada i zahvalnica najkasnije do 25. rujna.

Prijedlozi za dodjelu prigodnih nagrada dostavit će se Povjerenstvima iz članka 9. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika u roku od 15 dana od dana kada je uči­njeno djelo, izvedena akcija, odnosno od dana sazna­nja za rezultat obav­ljenog posla.

Članak 13.

Najviše tri obrazložena prijedloga za dodjelu godiš­nje nagrade i zahvalnice, Povjerenstvima iz članka 9. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika mogu dostaviti zamjenik ravnate­lja policije, uprave Ministarstva u sjedištu, Operativno komunikacijski centar, Centar za kriminalistička vještače­nja, Ured za osigura­nje, Zapo­vjed­ništvo specijalne policije i povjerenstva policijskih uprava.

Članak 14.

Prijedlog za dodjelu nagrade i zahvalnice mora sadržavati:

– ime i prezime,

– naziv radnog mjesta i osobno zva­nje policijskog službenika,

– ustrojstvenu jedinicu u kojoj je zaposlen,

– opis djela ili akcije zbog koje se predlaže za godiš­nju nagradu ili zahvalnicu,

– utvrđeno či­njenično sta­nje i obrazlože­nje razloga za dodjelu nagrade ili zahvalnice utvrđenih ovim Pravilnikom.

Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primje­njuju na dodjelu zahvalnica iz članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Ministar dodje­ljuje i uručuje godiš­nju nagradu i zahvalnice prigodom obi­lježava­nja »Dana policije«, 29. rujna.

Predsjednici povjerenstva iz članka 9. stavka 4. i 5. ovog Pravilnika ili osobe koje oni za to ovlaste, uručuju prigodne nagrade i zahvalnice koje su povjerenstva dodijelila na teme­lju članka 10. stavka 2. točke 3. ovoga Pravilnika.

Načelnik policijske uprave uručuje prigodnu nagradu dodije­ljenu na teme­lju članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

Nagrade i zahvalnice dodje­ljuju se na svečani način i mogu se javno objaviti.

Neće se javno objaviti osobni podaci osobe, odnosno drugi podaci vezani uz dodjelu nagrade i zahvalnice, ako bi ­njihova objava mogla ugroziti sigurnost osobe ili da­lj­nje obav­lja­nje policijskog posla ili ako bi se objav­ljiva­njem ovih podataka otkrila tajna te ako osoba zatraži da se ­njeni osobni podaci ne objave.

VI. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 17.

Novčana sredstva za nagrade i zahvalnice te materijalne troškove u svezi s ­njihovom dodjelom, osiguravaju se iz sredstava tekućih rashoda planiranih za rad Ministarstva u sjedištu.

Članak 18.

Ministar, na teme­lju prijedloga Glavnog povjerenstva, može povećati ili sma­njiti novčane vrijednosti nagrada.

Članak 19.

Obrasci plakete i zahvalnice otisnuti su uz ovaj Pravilnik i čine ­nje­gov sastavni dio.

Članak 20.

Danom stupa­nja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o nagradama Ministarstva unutar­njih poslova, broj: 511-01-64-51670/1-95. od 21. studenoga 1995., broj: 511-01-64-38134/97 od 14. studenoga 1997. i broj: 511-01-62-59336/1-00. od 14. rujna 2000. 

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-90542/01.
Zagreb, 4. prosinca 2002.

Ministar
Šime Lučin, v. r.