Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera

NN 149/2002 (13.12.2002.), Naputak o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima u djelatnosti cestovnog prometa i cesta i poduzetih mjera

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

2403

Na teme­­­­­­lju članka 20. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i veza (»Narodne novine« br. 77/99) ministar Ministarstva pomorstva, prometa i veza, propisuje

NAPUTAK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA O OBAVLJENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA I CESTA I PODUZETIH MJERA

I.

Radi osigura­­­­­­nja uvida u provođe­­­­­­nje inspekcijskih pre­gleda nad primjenom propisa u cestovnom prometu i cestovnoj infrastrukturi, inspekcija cestovnog prometa i cesta Ministarstva pomorstva, prometa i veza (u da­­­­­­lj­­­­­­njem tekstu: inspekcija) dužna je voditi očevidnik svih obav­­­­­­ljenih inspekcijskih pre­gleda iz djelatnosti inspekcije cestovnog prometa i cesta kao i o poduzetim mjerama.

1. Objektom pod nadzorom smatra se svaka pravna ili fizička osoba čija je djelatnost podvrgnuta inspekcijskom pre­gledu.

2. Inspekcijskim pre­gledom smatra se svaki pre­gled što ga inspektor obavi nad objektima podvrgnutim pre­gledu bez obzira radi li se o kompleksnom, kontrolnom ili pojedinačnom pre­gledu.

3. Očevidnik obav­­­­­­ljenih inspekcijskih pre­gleda vodi se kao spisak pravnih osoba s nazivom i sjedištem tvrtke (firme) te spisak fizičkih osoba s imenom, prezimenom i prebivalištem.

4. Očevidnik obav­­­­­­ljenih inspekcijskih pre­gleda i poduzetih mjera vodi se na obrascu O.I.C.P. koji je tiskan uz ovaj Naputak i čini ­­­­­­njen sastavni dio.

5. Obrazac O.I.C.P. vodi se u obliku kartoteke ili na računalu.

II.

Način upisiva­­­­­­nja podataka u pojedine rubrike i kolone obrasca O.I.C.P.

1. Tvrtka (firma-naziv), sjedište i adresa: upisuje se skraćena naznaka tvrtke (firme), odnosno naziv prijevoznika i matični broj za pravnu osobu, te ime (ime oca), prezime, datum rođe­­­­­­nja, odnosno naziv i prebivalište s adresom za fizičku osobu.

2. Podaci o izvršenim inspekcijskim pre­gledima i poduzetim mjerama:

Kolona 1: upisuje se datum izvršenog pre­gleda iz zapisnika.

Kolona 2: upisuje se broj uru­­­­­­džbenog zapisnika pod kojim se vodi postupak.

Kolona 3: upisuje se predmet (objekt) odnosno sadržaj pre­gleda (npr. pre­gled uvjeta poslova­­­­­­nja poduzeća, autobusnog kolodvora; kontrola voznog reda; pre­gled motornog vozila i sl.).

Kolona 4: upisuje se odrednica propisa koja je povrijeđena (čl. 34. ZPCP, čl. 30. ZJC i dr.)

Kolona 5: upisuju se poduzete mjere, odnosno, pokrenuti postupci (npr. RON, PP, upozore­­­­­­nja, zabrane i dr.).

Kolona 6: upisuju se rezultati oduzetih mjera, odnosno, pokrenutih postupaka kao i podaci o izrečenim zaštitnim mjerama (npr. rješe­­­­­­nje izvršeno; rješe­­­­­­nje poništeno; rješe­­­­­­nje o prekršaju i iznos novčanih kazni, isk­­­­­­ljuče­­­­­­nje vozila iz prometa itd.).

Kolona 7: upisuje se ime i prezime inspektora koji je obavio pre­gled i poduzeo mjere.

3. U obrazac O.I.C.P. evidentira se aktivnost inspektora o izvršenim inspekcijskim pre­gledima i upisuje se svaki pre­gled bez obzira je li prilikom ­­­­­­nje­gova obav­­­­­­lja­­­­­­nja utvrđena povreda propisa ili je inspekcijski postupak završen samo zapisnikom u slučaju kad povreda propisa nije utvrđena.

4. Postupci inspekcije u svezi s djelatnošću pravnih osoba, odnosno fizičkih osoba koje nisu re­gistrirane za obav­­­­­­lja­­­­­­nje djelatnosti iz nadležnosti inspekcije cestovnog prometa i cesta, a utvrđeno je da obav­­­­­­ljaju djelatnosti prijevoza, evidentiraju se i vode na isti način kako je to opisano u odje­­­­­­ljku II. točke 1. – 4. ovog Naputka.

5. Obrasci O.I.C.P. moraju se voditi tako da u svako doba moraju pružiti uvid u objekte nad kojima je obav­­­­­­ljen inspekcijski pre­gled, kao i podatke o stvarnom broju i vrstama poduzetih mjera, odnosno postupaka, te o rezultatima ovih mjera i postupaka.

III.

Podaci sadržani u evidenciji O.I.C.P. obvezno se koriste prilikom sastav­­­­­­lja­­­­­­nja godiš­­­­­­njih i drugih izvješća koje inspektor mora izraditi.

IV.

Stupa­­­­­­njem na snagu ovog Naputka prestaje važiti Uputa o načinu vođe­­­­­­nja evidencije objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog prometa i evidencija izvršenih nadzora i poduzetnih mjera nad tim objektima (»Narodne novine« br. 40/93).

V.

Ovaj Naputak stupa na snagu 8-og dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/02-02/46
Urbroj: 530-01-02-1
Zagreb, 9. prosinca 2002.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.

 

 

 

O.I.C.P.  

UPRAVA INSPEKCIJSKIH POSLOVA – ODJEL INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA I CESTA

OČEVIDNIK O IZVRŠENIM INSPEKCIJSKIM PREGLEDIMA

1. Pravna ili fizička osoba:

2. Podaci o izvršenim pre­gledima i poduzetim mjerama:

       

Datum

pre­gleda

Broj spisa

Predmet i sadržaj

pre­gleda

Povreda propisa

Poduzete mjere

– postupci

Rezultati poduzetih

mjera – postupaka

Inspektor

1

2

3

4

5

6

7