Zakon o izmjenama i dopunama Općega poreznog zakona

NN 150/2002 (17.12.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Općega poreznog zakona

HRVATSKI SABOR

2439

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEGA POREZNOG ZAKONA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Opće­g poreznog zakona, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3853/2
Zagreb, 11. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA OPĆEGA
POREZNOG ZAKONA

Članak 1.

U Općem poreznom zakonu (»Narodne novine«, br. 127/00. i 86/01. – ispravak) članci 117. i 118. brišu se.

Članak 2.

U članku 133. točka 4. briše se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 4.

Članak 3.

U članku 135. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) O otpisu dospjeloga poreznog duga, na osnovi pisanog i obrazloženog zahtjeva poreznog obveznika i pisanog prijedloga pročelnika područnog ureda nadležnog prema prebivalište ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika, rješenjem odlučuje ravnatelj Porezne uprave.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 410-01/02-01/02
Zagreb, 6. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.