Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 150/2002 (17.12.2002.), Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

2441

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 6. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3856/2
Zagreb, 11. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU
JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 127/00., 59/01., 107/01. i 117/01.) u članku 45. stavak 4. mijenja se i glasi:

» (4) Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se, i to:

1. Na području općine, odnosno grada koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu udio u porezu na dohodak iznosi, i to:

a) udio općine, odnosno grada 34%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 25,6% umanjen za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka.

2. Na području općine, odnosno grada posebne državne skrbi (Zakon o područjima posebne državne skrbi - »Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 94/01. i 88/02.) u razdoblju utvrđenom člankom 14.a navedenoga Zakona, koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi, i to:

- općine, odnosno grada iz članka 4. stavka 2. te iz članka 5. stavka 2. navedenoga Zakona iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 34% uvećan za udio poreza na dohodak države od 56% ustupljen općini, odnosno gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona,

b) udio županije 10%,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 0%,

d) udio države 0%;

- grada iz članka 5. stvaka 3. navedenoga Zakona iznosi:

a) udio grada 34% uvećan za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10% uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 25,60%, umanjen za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a navedenoga Zakona i umanjen za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka.

3. Na području općine, odnosno grada na otoku, koji među­sob­no zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnog projekta od interesa za razvoj otoka udio u porezu na dohodak iznosi, i to:

- općine, odnosno grada koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu i redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 34%, uvećan za udio poreza na dohodak države od 25,60%,

b) udio županije 10% uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka ,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 0%;

- općine, odnosno grada koji ne financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu a financira redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 34%, uvećan za udio poreza na dohodak države od 24,60% i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 0%;

- općine, odnosno grada koji financira decentralizirane funk­cije osnovnog školstva prema posebnom zakonu i financira redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio općine, odnosno grada 34%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka, za udio poreza na dohodak države od 21,70% i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka i umanjen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 0%.

4. Na području općine, odnosno grada koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio grada 34%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka i umanjen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

d) udio države 25,60%, umanjen za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka.

5. Na području Grada Zagreba, koji financira decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio Grada Zagreba 47%, uvećan za dodatni udio u porezu na dohodak iz točke 7. i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 21%,

c) udio države 21,60%.

6. Na području općine, odnosno grada posebne državne skrbi iz članka 4. stavka 3. te iz članka 5. stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 44/96., 57/96., 124/97., 73/00., 94/01. i 88/02.) u razdoblju utvrđenom člankom 14.a Zakona o područjima posebne državne skrbi, koji financira decentralizirane funkcije osnovnog školstva prema posebnom zakonu, udio u porezu na dohodak iznosi:

a) udio grada 34% uvećan za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 7. ovoga stavka i uvećan za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a. navedenoga Zakona i za dodatni udio poreza na dohodak iz točke 8. ovoga stavka,

b) udio županije 10%, uvećan za dodatni udio poreza na do­hodak iz točke 7. ovoga stavka, umanjen za udio poreza na dohodak za osnovno školstvo,

c) udio pozicije za pomoći izravnanja za decentralizirane funk­cije 21%,

d) udio države 25,60%, umanjen za udio poreza na dohodak države ustupljen gradu prema članku 14.a. navedenoga Zakona i iz točke 8. ovoga stavka.

7. Općina, grad, županija i Grad Zagreb za decentralizirane funkcije prema posebnom zakonu imaju pravo na dodatni udio u porezu na dohodak za funkcije, i to:

Osnovno školstvo                       2,9%

Srednje školstvo                         2,0%

Socijalnu skrb

- centre za socijalnu skrb            0,4%

- domove za starije i nemoćne osobe 1,6%

Zdravstvo                                   2,5%

8. Općina, odnosno grad koji je osnivač i koji financira redovitu djelatnost javne vatrogasne postrojbe ima pravo na dodatni udio u porezu na dohodak od 1%. »

Članak 2.

 U članku 45.a riječ: »potpora« zamjenjuje se riječju: »po­moć« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 015-01/02-01/04
Zagreb, 6. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
 
Hrvatskoga sabora
 
Zlatko
Tomčić, v. r.