Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 3. stavka 1. točke 11. i stavka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu

NN 150/2002 (17.12.2002.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 3. stavka 1. točke 11. i stavka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

2445

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 173. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002., donio je

ODLUKU

1. Ne daje se vjerodostojno tumače­nje članka 3. stavka 1. točke 11. i stavka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00. i 59/01.).

2. Ova Odluka zajedno s obrazlože­njem objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazlože­nje

Nedvojbeno je da za obav­lja­nje komunalne djelatnosti jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave imaju pravo i dužnost organizirati službu, osnovati pravnu osobu, odnosno povjeriti te poslove drugoj pravnoj osobi dava­njem koncesije. Također, ne postoji dvojba da poslovi održava­nja grob­lja i krematorija, pokapa­nje, odnosno kremira­nje pokojnika, iznajm­ljiva­nje ili prodaja grobova, kao i usluge u objektima grob­lja i krematorija spadaju u pogrebne komunalne poslove.

Istodobno, razvidno je da poslovi u svezi s pogrebom ili kremira­njem koji se obav­ljaju izvan područja grob­lja ili krematorija, kao što je preuzima­nje – prijenos umrle osobe, priprema pokojnika za pokapa­nje ili kremira­nje (oblače­nje i uređiva­nje pokojnika, balzamira­nje i sl.), prodaja pogrebne opreme (lijes, križ i sl.), organizira­nje ukopa ili kremira­nja, tiska­nje osmrtnica, ugovara­nje vjerskog obreda i sl., te prijevoz umrle osobe specijalnim vozilom od mjesta smrti do grob­lja ili krematorija su poslovi koje može obav­ljati fizička ili pravna osoba slobodno na tržištu, ako ispu­njava propisane uvjete i to bez koncesije, jer se ne mogu smatrati komunalnim poslovima.

Sukladno navedenom a na teme­lju ustavnog načela prema ko­jemu su poduzetnička i tržišna sloboda teme­lj gospodarskog us­troja Republike Hrvatske, kao i načela prema kojemu Repub­lika Hrvatska svim poduzetnicima osigurava jednak pravni položaj na tržištu smatra se da nema potrebe za dava­nje vjerodostojnog tumače­nja ovih odredaba, pogotovo jer se ovih načela trebaju pridržavati i sva ovlaštena tijela u provedbi i nadzoru nad provo­đe­njem ovoga Zakona i drugih propisa.

Klasa: 021-12/02-05/50
Zagreb, 13. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.