Odluka o opozivu Andrije Kojakovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gani

NN 151/2002 (18.12.2002.), Odluka o opozivu Andrije Kojakovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gani

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2470

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Repub­like Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/02-02/176, urbroj: 50304/2-02-03 od 28. studenoga 2002. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

ANDRIJA KOJAKOVIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Gani, sa sjedištem u Londonu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja.

Broj: 01-081-02-3851/2
Zagreb, 11. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.