Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2002. - Lista preventivno zaštićenih dobara

NN 151/2002 (18.12.2002.), Izvod iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske broj 2/2002. - Lista preventivno zaštićenih dobara

MINISTARSTVO KULTURE

2475

IZVOD

IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR. 2/2002.
Lista preventivno zaštićenih dobara

I.

Na temelju članka 16. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99) ministar kulture Republike Hrvatske objavljuje 1. izvod iz Liste preventivno zaštićenih dobara Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

II.

U Listu preventivno zaštićenih dobara Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske, sukladno članku 11. i 14. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, do 31. listopada 2002., unesena su sljedeća (a) nepokretna dobra, uključujući (b) podvodne arheološke lokalitete i (c) pokretna dobra:

 

A.   nepokretna kulturna dobra

 

                                                                                                       Prostorne međe

Naselje, adresa                      Kulturno dobro   Katastarske čestice           Katastarska              Broj                  Datum isteka
                                                                                        općina                     registra            preventivne
                                                                                                                                                   zaštite
         

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
  Općina Donja Pušća

   DONJA PUŠĆA, Kumrovečka 109             Zgrada stare općine            534                                                         Donja Pušća                  P-40                         27.04.2004

  Grad Jastrebarsko

   DOL,                                                               Kapela Majke Božje            2850                                                       Pribić                             P-163                        20.06.2003

  Općina Orle

   VELEŠEVAC,                                                 Župni dvor                           349 i 350                                                Veleševec                      P-46                         10.07.2004
                                                                            sv. Petra Apostola

  Grad Sveti Ivan Zelina

   DONJA DRENOVA,                                     Kurija                                     1827, 1828, 1829, 1826,                        Blaškovec                      P-59                         11.09.2001
                                                                            Čačković-Štajduhar             1835, 1834 i 1824 

  Grad Velika Gorica

   DONJA LOMNICA, Školska ulica bb       Osnovna škola                     166                                                         Donja Lomnica             P-162                        10.09.2002

                                                                                                                           1461/1, 1461/2, 1461/4, 1461/5,
                                                                                                                           1461/6, 1462, 1463, 1459, 1460,
                                                                                                                           1453, 1455, 1456, 1457, 1452/1,
                                                                                                                           1452/2, 1452/3, 1451, 1450, 1449,
                                                                                                                           1448/1, 1448/2, 1418/3, 1418/1,
   LUKAVEC                                                     Stari grad Lukavec              1418/2, 1418/9, 1417, 558, 557,           Lukavec                          P- 3                         29.12.2002
                                                                                                                           1458, 567, 568, 569/1, 569/2,
                                                                                                                           555/2, 555/1, 554/1 554/2, 553,
                                                                                                                           552, 551, 550, 5497, 4247/1, 438,
                                                                                                                           437/1, 437/2, 431, 430, 429, 426,
                                                                                                                           425, 424/1, 424/2, 424/3, 423,
                                                                                                                           422/1, 421/1, 420/1, 428, 432, 433,
                                                                                                                           434, 435, 436, 4248, 2321 i 2302         

   VELEŠEVEC                                                   Crkva                                     348                                                         Veleševec                     P-164                        15.05.2003 
                                                                            sv. Petra Apostola             

  KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
  Općina Bedekovčina

   BEDEKOVČINA, Matije Gupca 02             Tvornica »Zagorka«           3418, 3397 i 3393/2                               Bedekovčina                P-100                        12.12.2004
                                                                            - zgrade stare ciglane                                                                        

  Općina Desinić

   DESINIĆ,                                                        Crkva sv. Ane                      1606/2 i 1606/3                                     Desinić                           P-42                         15.05.2004

  Općina Zagorska Sela

   ZAGORSKA SELA                                      Zgrada stare škole               517/1 i 518                                             Zagorska Sela              P-191                        21.03.2005

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
  Općina Kutina

   STUPOVAČA                                               Crkva sv. Dimitrija               2239                                                       Stupovača                     P-95                         27.11.2004

  Općina Popovača

   POPOVAČA, Zagrebačka 7                        Tradicijska okućnica           3112                                                       Popovača                       P-29                         07.02.2001

  KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  Općina Bosiljevo

   ORIŠJE                                                           Crkva Uznesenja                  152, 155/17, 155/1, 155/3 i 155/4         Bosiljevsko                    P-35                         02.03.2001
                                                                            Blaž. Djevice Marije                                                                           Novo Selo

  Grad Duga Resa

                                                                                                                           1585, 1586, 1587, 1588, 1589/1,
                                                                                                                           1589/2, 1590, 1591, 1592, 1593,
                                                                                                                           1594, 1595, 1596, 1597, 1598,
                                                                                                                           1599, 1600, 1601, 1602, 1603,
                                                                                                                           1604, 1605/1, 1605/2, 1606/1,
                                                                                                                           1606/2, 1606/3, 1607/1, 1607/2,
                                                                                                                           1608, 1609, 1610, 1611/1, 1611/2,
                                                                                                                           1612, 1613/1, 1613/2, 1614,
                                                                                                                           1615/1, 1615/2, 1615/3, 1615/4,
                                                                                                                           1615/5, 1615/6, 1615/7, 1616, 1617,
                                                                                                                           1618, 1619, 1621, 1622, 1623,
                                                                                                                           1624, 1625, 1626, 1627, 1628,
                                                                                                                           1629, 1630, 1631, 1632, 1633,
   SVETI PETAR MREŽNIČKI                       Arheološki lokalitet             1634/1, 1634/2, 1635, 1636, 1637,       Duga Resa                     P- 2                         23.11.2005
                                                                                                                           1638, 1639, 1640, 1641/2, 1642/1,
                                                                                                                           1642/2, 1643, 1644/1, 1644/2, 1645,
                                                                                                                           1646, 1647, 1649/1, 1649/2, 1650,
                                                                                                                           1651/1, 1651/2, 1652, 1653, 1654,
                                                                                                                           1654/1, 1654/2, 1654/3, 1654/4,
                                                                                                                           1654/5, 1655, 1656/1, 1656/2, 1657,
                                                                                                                           1658, 1659, 1660, 1661, 1662,
                                                                                                                           1663, 1664/2, 1664/1, 1665/1,
                                                                                                                           1665/2, 1665/3, 1665/4, 1665/5,
                                                                                                                           1665/6, 1666, 1667, 1668, 1669/1,
                                                                                                                           1670, 1671/1, 1671/2, 1672, 1673/1,
                                                                                                                           1673/2, 1674, 1675, 1676, 1677,
                                                                                                                           1678/1, 1679, 1680, 1681, 1682,
                                                                                                                           1683, 1684, 1685, 1686/1, 1686/2,
                                                                                                                           1686/3 1686/4,1687, 1688/1,
                                                                                                                           1688/2 i 1758/2                                    

  Grad Karlovac

   KARLOVAC                                                  Tvornički kompleks             1933, 1934/1, 1922/1, 1923/1,              Karlovac 2                  P- 1                             11.11.2002
                                                                            »ŽE-ČE Tvornica                 1923/2 i 1933/35
                                                                            potkivačkih čavala,
                                                                            Karlovac«

   KARLOVAC                                                  Povijes. cjelina                     Povijesna cjelina omeđena je
                                                                                                                           vanjskim rubom katastarskih čestica:
                                                                                                                           1934/1, 1933, 1922/1, 1924, 1861,
                                                                                                                           dio k.č. 1863/1, 1862, 1867/2,
   KARLOVAC                                                  Povijesna cjelina                  1867/1, 1867/3, 1870/2, 1872,              Karlovac 2                 P-108                           17.01.2005 
                                                                            Rakovac                                1875/1, 1876/1, 1877, 1879, 1881/1,
                                                                                                                           1883/1, 1885/1, 1885/3, 1887/3,
                                                                                                                           1877/5, 1908/2, 1910/2, 1912/2,
                                                                                                                           1914/2, 1915/1, dijelovi k.č. 1917/3,
                                                                                                                           1917/4, zatim 1918, 1920, 1922/3,
                                                                                                                           1922/2, 1934/35, 1923/1 i 1923/2        

   KARLOVAC, Preradovićeva 12                 Ugaona četverokrilna         1404                                                       Karlovac 2                 P-174                           24.08.2003
                                                                            katnica

   KARLOVAC, Vladka Mačeka 48                Kompleks doma                   1495, 1498, 1496 i 1497                        Karlovac 2                 P-111                           08.02.2005
                                                                            zdravlja

  Grad Ogulin

   GORNJE DUBRAVE,                                    Crkva sv. Petke                    3121, 3120, 3104 i 3102/2                     Gornje Dubrave         P-55                            31.08.2004

   OGULIN, Park kralja Tomislava                  Crkva sv. Križa                     3768                                                       Ogulin                         P-41                            03.05.2004

  Općina Tounj

   REBROVIĆI, k.br.85                                      Tradicijska okućnica           5159/1                                                    Zdenac                        P-52                            21.08.2004

   TOUNJ                                                           Stari grad Tounj                   3831, 3832, 3833, 3834/1, 3834/2,       Tounj                          P-20                            29.09.2003
                                                                                                                           3834/3, 3834/4, 3837/2, 3841 i 3842,    

   TOUNJ                                                           Kapela                                   3830, 3828, 3829 i 3822/2                     Tounj                         P-141                           23.05.2005
                                                                            sv. Ivana Nepomuka

  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
  Općina Belica

   BELICA                                                          Pil sv. Trojstva                     7353                                                       Belica                         P-107                           17.01.2005

   Grad Novi Marof

   PAKA                                                             Arheološki lokalitet             2347/75, 2347/76, 2347/77, 2347/78,   Čanjevo                     P-110                           06.02.2008 
                                                                            Gradišće - utvrda Paka        2347/151, 2347/152, 2347/153,
                                                                                                                           2347/73, 2347/74, 2347/79, 2347/80
                                                                                                                           i 2347/81                                               

  Općina Veliki Bukovec

   ŽUPANEC                                                     Crkva Pohoda                      780, 779, 781 i 282,                               Sveti Petar                 P-103                           16.01.2005
                                                                            Blaž. Djevice Marije

   VELIKI BUKOVEC                                       Crkva                                     1, 2/1, 2/2, 35/2, 34/2 i 22/1                 Veliki Bukovec          P-104                           16.01.2005
                                                                            sv. Franje Asiškog

   VELIKI BUKOVEC                                       Kip                                         1391/7, 1390/1 i 1390/2                        Veliki Bukovec          P-106                           16.01.2005
                                                                            sv. Ivana Nepomuka

   VELIKI BUKOVEC                                       Kurija župnog dvora           131/1, 129, 130 i 132/1                         Veliki Bukovec          P-105                           16.01.2002

  KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
  Grad Koprivnica

   KOPRIVNICA, Esterova 19                         Ugaona jednokatnica          1443/1                                                    Koprivnica                P-166                           29.09.2003

   Grad Križevci

   VELIKI RAVEN                                             Kurija pl. Zdenčaj                39, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 41/1,           Raven                         P-101                           13.12.2004                                                                                         
                                               41/2 , 41/3 , 41/5, 42, 43/1,
                                               43/2, 44/1, 44/2 i 54/5                          

  BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  Grad Čazma

   ČAZMA, Trg Čazmanskog Kaptola 14     Zgrada župnog dvora         2191                                                       Čazma                         P-165                           15.06.2003

  Općina Severin

   OROVAC                                                       Arheološki lokalitet             25 i 1230                                                Orovac                        P-34                            27.02.2007 
                                                                            Orovački vinogradi            

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA   
  Grad Bakar

   BAKAR                                                          Palača Marochini                 188/1, 188/2, 188/3, 188/4,                   Bakar                           P-37                               28.03.2004
                                                                            Palača                                    188/5 i 1889
                                                                            »Studio et labore«)

  Grad Cres

   CRES                                                               Arheološki lokalitet             1180/3, 1174, 1171/13 i 1171/45          Punta križa                 P-159                              15.05.2003

  Grad Čabar

   GEROVO                                                        Crkva Majke                         3039, 3040, 3042, 3043, 3044, 3045,    Gerovo                       P-172                              15.02.2004
                                                                            Božje Svetogorske              3046, 3047, 3048, 3049 i 3050/2

  Grad Krk

   KRK, Vela placa 8                                         Kasnoantički gradski          212, 3117, 3118 i 3119                          Krk                              P-171                              15.01.2004
                                                                            bedem sa međuprosto-
                                                                            romi renesansnim
                                                                            bedemima                             

  Grad Rab

   BARBAT,                                                      Utvrda sv. Damjana            665                                                         Barbat                        P-155                              09.05.2003 
                                                                            i crkva
                                                                            sv. Kuzme i Damjana          

  Grad Rijeka

   RIJEKA, Industrijska 19                              Lansirna stanica                  4337, 4339/1 i 4339/3                           Zamet                         P-160                              16.03.2003
                                                                            torpeda u sklopu
                                                                            tvornice »Torpedo«           

   RIJEKA, Petra Kobeka bb                              Groblje Kozala                   2279/1, 2301/3, 2302/2, 2302/5,           Stari Grad                    P-61                               10.10.2004
                                                                                                                           2303/2, 2303/3, 2303/4, 2303/5,
                                                                                                                           2303/6, 2303/7, 2303/8, 2303/9,
                                                                                                                           2303/10, 2303/12, 2303/19, 2303/20,
                                                                                                                           2303/21, 2303/22, 2303/23, 2303/24,
                                                                                                                           2303/28, 2303/29, 2305/3, 2306/2,
                                                                                                                           2391/3, 2790/1, 2820/1, 2820/20,
                                                                                                                           2821, 2822/1, 2822/5, 4622/12
                                                                                                                           i 4822/7                                                 

   RIJEKA, Petra Kobeka bb                           Mauzolej Gorup                   2790/1                                                    Stari Grad                    P-47                               19.07.2004

   RIJEKA, Petra Kobeka bb                           Mauzolej Manasteriotti      2790/1                                                    Stari Grad                    P-48                               19.07.2004

   RIJEKA, Petra Kobeka bb                           Mauzolej Whitehead          2790/1                                                    Stari Grad                    P-49                               19.07.2004

  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
  Grad Gospić

   DONJE PAZARIŠTE                                    Crkva                                     482a1/a1, 479, 480, 481 i 483               Donje Pazarište          P-44                               25.06.2004
                                                                            sv. Jakova Apostola

   MUŠALUK                                                    Crkva sv. Duha                    184/1, 184/2 i 185                                 Mušaluk                     P-53                               20.08.2004

  Općina Karlobag

   KARLOBAG                                                  Ruševni ostaci                     574                                                         Karlobag                    P-154                              15.05.2003
                                                                            župne crkve sv.
                                                                            Karla Boromejskog             

  Općina Lovinac

   SMOKRIĆ                                                      Most na rijeci Suvaji           1931                                                       Smokrić                       P-91                               17.10.2004

  Grad Otočac

   DABAR                                                          Crkva sv. Mihovila              3 i 4                                                        Dabar                          P-32                               21.02.2004

   GLAVACE                                                     Crkva sv. Petke                    4587 i dio k.č. 4586                              Škare                           P-54                               30.08.2004

  Općina Perušić

   PERUŠIĆ                                                        Zgrada općine                      550 i 540                                                Perušić                        P-26                               05.01.2004

  VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
  Grad Virovitica

   VIROVITICA, Ulica Ericha Šlomovića       Židovsko groblje                 1021/1, 1022, 1023 i 1024                     Virovitica                    P- 7                                24.02.2003

  BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
  Grad Nova Gradiška

   NOVA GRADIŠKA                                      Prapovijesni arheološ.        646/1 i 646/4                                         Nova Gradiška          P-178                              15.09.2007

                                                                            lokalitet »Slavča«                803, 804/1, 804/2 806/1, 823/1, 824,    Cernik                                                                         

  Općina Nova Kapela

   DONJI LIPOVAC,                                         Prapovijesni arheološ.        710/1                                                      Donji Lipovac           P-180                              15.09.2007
                                                                            lokalitet »Ravnjaš«            

  Općina Okučani

   CAGE                                                              Antički arheološki               123/2, 124/1, 124/2, 124/3 i 125/1       Cage                           P-179                              15.09.2007
                                                                            lokalitet »Staro selo«         

  Općina Slavonski Šamac

   KRUŠEVICA                                                 Prapovijesni i srednjo-        451/1, 451/4 i 452/5                              Kruševica                  P-182                              15.09.2007
                                                                            vjekovni arheološki
                                                                            lokalitet »Njivice«              

  Općina Stara Gradiška

   GORNJI VAROŠ                                           Prapovijesni i antički           884, 885, 886, 887, 888, 889,                Gornji Varoš              P-181                              15.09.2007
                                                                            arheol. lokalit. »Suše«        890, 891 i 899                                                                                

  Općina Vrbje

   MAČKOVAC                                                Prapovijesni arheološki      389/1, 389/2, 389/3, 393, 394, 395/1,   Mačkovac                 P-177                              15.09.2006 
                                                                            lokalitet »Mačkovac           395/3, 395/4, 395/6, 396, 397, 398/1,
                                                                            - Crišanj«                              398/2, 398/3, 399, 420/1, 420/2,
                                                                                                                           420/3, 421, 422/1, 422/2, 423/1,
                                                                                                                           423/2, 424, 426, 446/1, 446/2, 448,
                                                                                                                           449, 450, 451/1, 451/2, 452/1,
                                                                                                                           452/2, 453/1, 453/2, 454/1, 454/2,
                                                                                                                           455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 456/4,
                                                                                                                           456/5, 456/6, 456/7, 457/1, 457/2,
                                                                                                                           458, 459, 460, 461, 462 i 463               

  ZADARSKA ŽUPANIJA      
  Grad Pag

   PAG                                                                Crkva sv. Vida                      8389/829                                                Pag                             P-152                              08.05.2003

   PAG                                                                Crkva sv. Frane                    222 (nova izmjera 15663)                    Pag                             P-153                              08.05.2003

   PAG                                                                Benediktinski samostan

                                                                            i crkva sv. Margarete          495 i 496                                                Pag                             P-156                              15.05.2003

   PAG                                                                Crkva sv. Jurja                     32 (nova izmjera: 15937)                     Pag                             P-157                              08.05.2003

  Općina Privlaka

   PRIVLAKA                                                    Vila »Klara«                          138/1 i 138/2                                         Privlaka                       P-45                               29.06.2004

  OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
  Općina Bilje

   TIKVEŠ                                                          Lovački dvorac                    1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777,    Lug                              P- 6                                15.05.2003
                                                                                                                           1778, 1779, 1780 i 1781

  ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
  Grad Drniš

   BRIŠTANE                                                    Srednjovjekovna                 779/1                                                      Brištane                  P-255                        08.07.2005
                                                                            utvrda »Kamičak«

   DRINOVCI                                                     Arheološki lokalitet             1580/1                                                    Drinovci                  P-256                        08.07.2005
                                                                            »Ivića podi«

   TRBOUNJE                                                    Arheološki lokalitet             995/7 i 995/8                                         Trbounje                 P-254                        08.07.2005
                                                                            »Crkvina«

  Grad Knin

   KIJEVO                                                           Arheološki lokalitet             106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107,           Kijevo                     P-253                        27.08.2008
                                                                            Grudina                                 110/1 i 110/2

  Općina Tisno

   TISNO                                                            Vila Mazzura                         k.č. zgrade 470,                                    Tisno                       P-237                        24.07.2005
                                                                                                                           (k.č. zemljišta 1098/1) 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
  Grad Vukovar

   VUKOVAR                                                    Mala Sinagoga                     4874                                                       Vukovar                   P-36                        12.03.2001

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
  Općina Baška Voda

   BAŠKA VODA, Podgradinska                   Stambena zgrada                 255 i 256                                                Bast-Baška Voda   P-117                       05.03.2005
   i Obala sv. Nikole

  Općina Bol

   BOL                                                                 Kuća u kući                          508/1                                                      Bol                           P-133                       17.04.2005
                                                                            zvana Paloc

   BOL                                                                 Zgrada škole i                      777 i 778                                                Bol                           P-124                       23.03.2005
                                                                            vinarske zadruge

   BOL                                                                 Crkva svetog Pavla                                                                            Bol                           P-134                       23.04.2005

  Općina Gradac

   GRADAC                                                       Sklop Ivanišević                  172/2 i 172/3                                         Gradac                     P-114                       25.02.2005

  Grad Hvar

   HVAR                                                             Kapela                                   464                                                         Hvar                         P-96                        01.12.2004
                                                                            sv. Ante Padovanskog

  Grad Kaštela

   KAŠTEL STARI                                           Arheološki lokalitet             1056 i 1065/1                                         Kaštel Stari             P-272                       02.09.2008 
                                                                            Svećurje - Radun                

  Općina Marina

   DOLAC                                                          Arheološko nalazište          2244/1                                                    Marina                    P-193                       17.06.2008 
                                                                            spilja Svetog
                                                                            Filipa i Jakova                     

   VINIŠĆE                                                         Rudokop Domenika            9213                                                       Vinišće                     P-11                        09.05.2003

   VINIŠĆE                                                         Rudokop asfalta                  9478/1 i 9478/2                                     Vinišće                     P-12                        09.05.2003
                                                                            Biskupija

   VINIŠĆE                                                         Rudokop prirodnog            k.č .zgrada: 934/1 934/2, 934/3 i         Vinišće                     P-13                      09.05.2003
                                                                            asfalta Opatija                      k.č. zemljišta: 1417 418 1419, 1420,
                                                                                                                           1421, 1422, 1423, 1424, 1425 i 1426   

  Grad Solin

   SOLIN, Krešimirova                                     Arheološki lokalitet             4445,                                                      Solin                         P- 8                      02.03.2006

   SOLIN                                                             Istočna gradska vrata         4588, 4587, 4586, 4585, 4584, 4583,    Solin                         P-97                      06.12.2004 
                                                                            Salone - Porta Andetria      4582, 4581, 4579, 4977, 4978 i 4975   

   SOLIN                                                             Kuća »Ex Parać«                  k.č zgrade 786 i k.č zemljišta 5489     Solin                         P-28                      31.01.2004

  Grad Split

   SPLIT, Ban Mladenova 15-17                     Stambena trokatnica           11000/2 i 11000/5                                 Split                         P-194                     27.05.2005

   SPLIT, Bana Jelačića 2                                 Zgrada hotela                       10990 i 10991                                        Split                         P-150                     31.05.2205
                                                                            »Bellevue«

   SPLIT, Biankinijeva 01                                 Kuća Iveta                            8800/1                                                    Split                         P-267                     09.07.2005

   SPLIT, Bregovita 06                                     Stambena trokatnica           9596                                                       Split                         P-231                     28.06.2005

   SPLIT, Bregovita 10                                     Vila ex Giovanni                   9584/1                                                    Split                         P-270                     09.07.2005

   SPLIT, Bregovita 11                                     Vila ex Milišić                       2985                                                       Split                         P-195                     12.06.2005

   SPLIT, Catajin put 02                                   Stambena zgrada                 5385                                                       Split                         P-109                     27.01.2005

   SPLIT, Dražanac 06                                      Kuća Marasović                  8831/2, 8831/3 i 8831/4                        Split                         P-232                     28.06.2005

   SPLIT, Kavanjinova 05                                Stambeno-poslovna            5690/2                                                    Split                         P-233                     28.06.2005 
                                                                            trokatnica                             

   SPLIT, Kavanjinova 9                                  Vila ex Markovina                5685/3                                                    Split                         P-269                     09.07.2005
                                                                            u Splitu

   SPLIT, Krešimirova 03 i 05                          Palača Cindro                       1904, 1913                                             Split                          P-30                      16.02.2004

   SPLIT, Lička 08b                                           Kuća Mijić                            4611/2                                                    Split                          P-98                      07.12.2004

   SPLIT, Marmontova 04                                Sumporne toplice                12353                                                     Split                         P-142                     10.06.2205

   SPLIT, Marmontova 02                                Najstarija splitska                12349                                                     Split                         P-151                     09.06.2003
                                                                            ljekarna »Varoš«                 

   SPLIT, Marmontova 05                                Kuća Duplančić                   10975                                                     Split                         P-266                     26.08.2005

   SPLIT, Matije Gupca 02                               Vila Kaliterna s                     9630/2, 9629 i 9630/1                           Split                          P-92                      24.10.2004
                                                                            pripadajuć. perivojem

   SPLIT, Mihovilova Širina 03                       Stambena trokatnica           12515                                                     Split                            P-188                  27.05.2002

   SPLIT, Narodni trg                                       Zgrada i namjena                 2497                                                       Split                            P-149                  24.05.2005
                                                                            zgrade i hotela Central       

   SPLIT, Podgorska 01-03                              Kuća »Ex Plazibat«              5625, 5626/1, 5626/2, 5626/3, 5626/4, Split                            P-194                  27.02.2005

   SPLIT, Sinjskih žrtava 03                             Stambena trokatnica           10799/1, 10799/2,                                 Split                            P-190                  27.05.2005

   SPLIT, Tončićeva 01                                    Zgrada Hrvat. doma            10974,                                                    Split                            P-234                  28.06.2005

   SPLIT, Istarska 09                                         Stamb. zgrada Žagar           5712/1                                                    Split                            P-197                  31.12.2004

   SPLIT, Zagrebačka 02                                  Zgrada Velike Realke          12799/1                                                  Split                            P-189                  27.05.2005

   SPLIT, Zrinsko-Frankopanska 23               Zgrada i namjena                 k.č. zgrade: 2997 i k.č. zemljišta:        Split                            P-268                  06.09.2005
                                                                            zgrade Tehničke škole        505/1                                                     

   SPLIT, Zrinsko-Frankopanska 26               Zgrada Burze rada               4882                                                       Split                            P-198                  27.05.2002

   SPLIT, Čulića dvori 04                                 Stambena dvokatnica         5907                                                       Split                            P-187                  27.05.2005

  Grad Vrgorac

   RAŠĆANE                                                     Zaselak Veliki Godinj          Područje kulturno-povijesne cjeline Rašćane                     P-50                   20.07.2004
                                                                                                                           omeđeno je vanjskim rubovima
                                                                                                                           sljedećih katastarskih čestica: 1143,
                                                                                                                           1142, 1144, 1148, 1181, 1135, 1136,
                                                                                                                           1137, 1115, 1116, 1114, 1109 i 1107.  

  ISTARSKA ŽUPANIJA
  Općina Bale

                                                                                                                           Područje omeđeno katastar. česticama:  Rovinj                  
                                                                                                                           6101, 6099, 6098/1, 6097/1, 6096/1,
                                                                                                                           6016/2, 6017/1, 2494, 6017/2, 6053/3,
                                                                                                                           6053/2, 6077/3, 6077/2, 6077/1, 6076,
                                                                                                                           6068/2                                                   

                                                                                                                           Područje omeđeno katastar. česticama:
                                                                                                                           6492/2, 6097, 6096/9, 6096/10,
                                                                                                                           6102/1, 6106/1, 6107/2, 6110/10,
                                                                                                                           6110/12, 6087/10, 6087/9, 6087/8,
                                                                                                                           6139, 6138, 6141/1, 6143, 6141/2,
   BALE,                                                             Arheološka zona -               6131, 6127/1, 6127/2, 6127/3,              Bale                             P-21                   24.10.2006
                                                                            uvala sv.                               6126/5, 6126/2, 6120a, 6125/1,
                                                                            Pavla-Kolone-Paravija        6125/2, 6124/2, 6123/2, 6309/1,
                                                                                                                           6309/3, 6309/2, 6319, 6318/11,
                                                                                                                           6320, 6325/1, 6325/5, 6325/4,
                                                                                                                           6337, 6336, 5443/3, 5443/1, 6458/6,
                                                                                                                           5419/1, 5434, 5435, 5436/8, 6729,
                                                                                                                           6744, 5436/7, 5436/1, 6726, 6745,
                                                                                                                           6718/1, 5436/3, 6724, 5436/4
                                                                                                                           (6718/1), 5436/2                                                                                                           

  Grad Buzet

   BUZET, Crkva sv. Duha                                                                             311                                                         Buzet                           P-39               25.04.2004

   RAČICE,                                                         Crkva sv. Trojstva               6                                                             Račice                         P-23               28.11.2003

                                                                                                                           Područje omeđeno katastarskim
                                                                                                                           česticama 22/2 (cesta), 603/1 (cesta),
                                                                                                                           106/1 i 106/2 (cesta), 93/1, 93/2, 90,
                                                                                                                           91, 92, 221/2, 221/3, i 807 uklju-
                                                                                                                           čujući neposrednu zonu vizualnog
   ROČ,                                                               Povijesna cjelina                  kontakta koja se proteže do               Roč                              P-51               10.08.2004 
                                                                            grada Roča                           magistralne ceste tunel Učka-Buzet
                                                                                                                           s južne strane, do prelaska padine
                                                                                                                           brežuljka sa sjeverne i sjeverno-isto-
                                                                                                                           čne strane u ravnicu, zaključno s
                                                                                                                           katastarskom česticom 268 (put) do
                                                                                                                           mjesnog groblja te k.č. 259, 256,
                                                                                                                           247 (put), dio k.č. 255 te uključuj.
                                                                                                                           k.č. južno od mjesta omeđene putem
                                                                                                                           na cestici 1184/6 do magistral. ceste.   

  Općina Cerovlje

   PAZ,                                                               Sklop dvorova Belaj            k.č. zgrade 46, k.č. zemljišta 361,       Belaj                            P-18               17.07.2003
                                                                                                                           316/3, 316/2, 363, 364/2, 364/1,
                                                                                                                           359/1,                                                    

  Grad Labin

   PODLABIN                                                    Stancija Dubrova                 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442,    Nedešćina                 P-167              31.03.2003
                                                                                                                           1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448,
                                                                                                                           1449, 1450, 1452, 1454, 1455, 1456,
                                                                                                                           1458 i 1459                                           

  Općina Ližnjan

                                                                                                                           1142/2, 1142/3, 1526/4, 1526/17,         Medulin,                           
                                                                                                                           1526/18, 1655/9, 1655/12, 1655/13,
                                                                                                                           1655/31, 1655/32, 1655/34, 1655/35,
                                                                                                                           1655/40, 1655/41, 1655/42, 1655/43
                                                                                                                           (put), 1655/48, 1655/49, 1655/50,
                                                                                                                           1669/4                                                   

   LIŽNJAN,                                                      Arheološka zona na            228/21, 228/22, 228/49, 228/53,           Ližnjan                       P-257              03.07.2008  
                                                                            poluotoku Marlera              228/54, 228/55 228/56, 228/57,
                                                                                                                           228/58, 228/59, 228/60, 228/61,
                                                                                                                           228/62, 228/63, 228/64, 228/65,
                                                                                                                           228/66, 228/67, 228/68, 283/1, 283/2,
                                                                                                                           283/3, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4,
                                                                                                                           289/5, 289/6, 289/7, 289/8, 289/9,
                                                                                                                           289/10, 289/11, 289/12, 289/13,
                                                                                                                           289/14, 289/15, 290/2, 290/3, 290/4,
                                                                                                                           290/5, 290/6, 294/1, 294/2                                                                                        

  Općina Lupoglav

   VRANJA,                                                       Arheološki lokalitet             2819/92, 2819/361, 2819/362,              Vranja                         P-196              27.06.2008
                                                                            Pupićina Peć                         2819/363, 2819/372, 2819/373,
                                                                                                                           2819/374, 2819/375, 2819/376,
                                                                                                                           2819/377, 2819/378, 2819/379,
                                                                                                                           2819/380, 2819/497, 2819/498,
                                                                                                                           2819/499, 2819/501, 2819/504,
                                                                                                                           2819/505, 2819/509 i 2819/510           

  Općina Medulin

   MEDULIN,                                                     Gradinsko naselje                573/1, 573/2, 573/3, 573/4, 573/5,       Medulin                      P-38               05.04.2007
                                                                            Vrčevan                                 573/6, 573/7, 573/8, 574/1, 574/2,
                                                                                                                           574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/10,
                                                                                                                           574/11, 574/12, 574/13 574/20,
                                                                                                                           574/21, 574/22, 574/24, 574/25,
                                                                                                                           574/26, 574/27, 574/28, 474/30,
                                                                                                                           574/31, 574/32, 574/33, 574/34,
                                                                                                                           574/35, 574/36, 574/44, 574/45,
                                                                                                                           574/38, 574/15, 574/16, 574/17,
                                                                                                                           574/18, 574/19, 574/37, 575/1, 575/2,
                                                                                                                           575/3, 575/4, 577/9 i 1685/1                

  Grad Poreč

   POREČ,                                                           Palača Vergotini                   6                                                             Poreč                           P-17               04.07.2003

   POREČ,                                                           Povijesna jezgra                   Područje omeđeno: Morskom obalomPoreč                       P-123              20.03.2002 
                                                                            grada Poreča                        poluotoka, linijom pročelja uličnog
                                                                                                                           niza kuća u Parku Olge Ban, linijom
                                                                                                                           sredine Mlinarske ulice, linijom
                                                                                                                           istočnog i južnog niza kuća pročelja
                                                                                                                           na Trgu Joakima Rakovca, linijom
                                                                                                                           sredine Ulice Istarskog razvoda te
                                                                                                                           najkraćom linijom do morske obale 

   POREČ                                                            Arheološki lokalitet             873/2, 873/4 873/5, 873/6, 973/7,        Vabriga                      P-252              29.07.2008
                                                                            Loron                                     873/8, 874/1, 874/2,874/4, 874/3,
                                                                                                                           874/5, 875, 876/1, 877, 869/1,
                                                                                                                           869/2, 872/40, 872/41, 872/42,
                                                                                                                           872/44, 872/45, 872/46, 872/47,
                                                                                                                           872/48, 872/52, 895                             

  Grad Rovinj

   ROVINJ,                                                         Gradinsko naselje                7422/1, 7422/2, 7420, 7421/1,              Rovinj                         P-33               23.02.2007
                                                                            Vela Valtida                          7421/2, 7423/1, 7423/2, 7423/3,
                                                                                                                           7423/4, 7423/5, 7423/6, 7423/7,
                                                                                                                           7424/1, 7424/2, 7424/3, 7436/2,
                                                                                                                           2195 i 9805/2 te dijelovi k.č.
                                                                                                                           7436/1, 7438/1, 7392,                          

   ROVINJ,                                                         Crkva sv. Brigide                 2434,                                                      Rovinj                         P-22               28.11.2003

   ROVINJ,                                                         Gradina Šarižol                     5336/2, 5336/3, 5336/4, 5336/6,           Rovinj                        P-135              29.04.2008
                                                                            (Monberlin)                          5350/1, 5350/2 i 5350/3                       

  Općina Sveta Nedelja

   ŠUMBER,                                                       Kaštel Šumber                      15/1, 15/2, 526/1, 526/2, 526/3,           Šumber                       P-119              14.03.2005
                                                                                                                           526/4, 526/5, 536/6, te put 2279/15
                                                                                                                           i 518/1                                                     

  Općina Tar

   TAR                                                                Arheološka zona                 419, 420, 421, 422, 416/1, 425, dio      Tar                              P-127              26.03.2008 
                                                                            stancija Blek - sv.                426/4, 426/5, 549/2, 549/1, 31
                                                                            Križ (zapad. od Tara)           (crkva sv. Križa), i 1738/1 (put)        

  Općina Vodnjan

   GURAN                                                          Crkva sv. Šimuna                 1106, 6901/2, 6677, 6899/4, 6899/3,    Vodnjan                     P-129              08.04.2008 
                                                                                                                           7382/3 i 6676,                                       

   GURAN                                                          Ostaci trobrodne                 6710/2, 6708/1 i 6708/6                        Vodnjan                     P-121              18.03.2008
                                                                            bazilike

  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
  Općina Blato

   BLATO,                                                          Kompleks doma starih        4422 i 17486                                          Blato                            P- 9                   18.04.2003 
                                                                            i odraslih                              

  Općina Dubrovačko Primorje

   BANIĆI (SLANO),                                        Ruralna cjelina                     3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5,         Banići                         P-261                  01.07.2005 
                                                                            Gornje selo - Banići             6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10/1,
                                                                                                                           10/2, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4,
                                                                                                                           12/5, 12/6, 13/2, 13/3, 13/4, 14 i 21    

  Grad Dubrovnik

   BOSANKA,                                                   Crkva sv. Spasa                   k.č. zgrade 792, k.č. zemljišta 1952,   Dubrovnik                 P-246                  01.07.2005

   DUBROVNIK,                                               Ljetnikovac                           2                                                             Obuljeno                    P-125                  25.03.2005
                                                                            Crijević-Fouque

   DUBROVNIK, Put Vlaha Bukovca 05        Kapelica u sklopu                746                                                         Dubrovnik                 P-259                  01.07.2005
                                                                            nekadašnjeg ladanj.
                                                                            kompleksa

   IMOTICA,                                                     Graničnik                               863/4                                                      Imotica                       P-260                  01.07.2005

   LOPUD,                                                          Ladanjski kompleks             145, 148, 149, 155, 277, 278, 279,        Lopud                         P-27                   25.01.2004
                                                                                                                           280, 281 i 1511/2                                  

   LOPUD,                                                          Posjed Biskupija                  166, 169, 170, 263/1, 264, 253 i 249     Lopud                          P- 4                   31.12.2002

   LOPUD, Obala I. Kuljevana 47                   Ljetnikovac Beneš               1340, 1341                                             Lopud                        P-168                  07.10.2002

   OBOD,                                                            Crkva sv. Ilije                       1876                                                       Obod                          P-248                  01.07.2005

   TRPANJ,                                                        Crkva sv. Petra i Pavla        k.č. zgrade 52 i k.č. zemljišta 1092     Trpanj                        P-170                  15.02.2002
                                                                            (nekad sv. Mihovila)

  Općina Konavle

   ČILIPI                                                             Poluurbana cjelina               k.č zgrada 1, 2/3, 2/4, 2/5, 3/4,            Čilipi                           P-244                  01.07.2005
                                                                                                                           5/2, 7, 8, 9, 22, 400/1, 400/2, 401,
                                                                                                                           402, 417, 419, 431, 432, 433, 437,
                                                                                                                           438, 439, 455 i k.č. zemljišta 56/1,
                                                                                                                           56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 57/1,
                                                                                                                           57/2, 58/1, 58/2, 58/3, 69/2, 75, 76,
                                                                                                                           79, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 82,
                                                                                                                           86, 92, 870, 871/1, 871/2, 875/1,
                                                                                                                           875/2, 875/3, 881, 883, 884/1,
                                                                                                                           884/2, 885/1, 885/2, 887, 889, 891,
                                                                                                                           893/1, 893/3, 893/4, 893/5, 893/6,
                                                                                                                           893/7, 893/8, 893/9, 894/1, 894/5,
                                                                                                                           894/11, 920, 921, 4930/2 i 4935          

   ČILIPI,                                                            Kominata Krilanović           k.č. zgrade 100, 101                             Čilipi                           P-263                  01.07.2005
                                                                                                                           i k.č. zemljišta 823,

   ČILIPI,                                                            Stambeno-gospodarski      k.č zgrade 106 i k.č. zemljišta 830,     Čilipi                           P-264                  01.07.2005
                                                                            kompleks Krilanović

   LOVORNO,                                                    Crkva sv. Ane s grob.         k.č. zgrade 72 i k.č. zemljišta 1004     Lovorno                     P-247                  01.07.2005

   POPOVIĆI,                                                     Kuća Smišljan                      k.č. zgrade 63/1, 63/2, i k.č.                 Popovići                    P-249                  01.07.2005
                                                                                                                           zemljišta 710, 711 i 712

   POPOVIĆI,                                                     Stambeno-gospodarski      k.č. zgrade 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2,           Popovići                    P-250                  01.07.2005 
                                                                            kompleks Vuičić                   i k.č. zemljišta 1209, 1210, 1211/1,
                                                                                                                           1211/2, 1211/3, 1211/4, 1212, 1213
                                                                                                                           i 1086                                                    

   PRIDVORJE,                                                  Župna crkva                         59                                                           Pridvorje                    P-245                  29.07.2005
                                                                            sv. Srđa i Bakha

  Općina Korčula

   KORČULA,                                                    Otok Vrnik                            k.č. zgrade 1261, 1262, 855 i 856        Korčula                      P-146                  13.05.2005
                                                                                                                           (Pelješki kanal)

  Općina Orebić

   NAKOVANJ,                                                 Spila Nakovanja                   1090                                                       Nakovanj                   P-195                  27.05.2008

  Općina Župa Dubrovačka

   ČELOPECI,                                                     Kompleks Kesovija             24, 25 i 26                                              Petrača                       P-169                  22.10.2002

  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA  
  Općina Mihovljan

   MIHOVLJAN,                                               Župni dvor                           1235, 1233, 1234, 1236, 1238,              Mihovljan                   P-58                   04.09.2005
                                                                                                                           1239/1, 1239/4, 1241 i 1243                

  GRAD ZAGREB
  Zagreb

   ZAGREB,                                                       Crkva Rođenja                     9, 7, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6, 8/1, 8/2,        Granešina                  P-132                  15.04.2005
                                                                            Blaž. Djevice Marije            10,12/1, 12/2, 12/3, 12/4 i 12/5           

   ZAGREB, Boškovićeva 05                          Poslovna zgrada                  6019                                                       Centar                         P-65                   11.10.2004

   ZAGREB, Bukovačka 220                            Ljetnikovac                           3284/1                                                    Remete                       P-176                  31.07.2002

   ZAGREB, Gajeva 47                                     Kuća Hodovsky                  2524 i 2525                                            Centar                         P-84                   11.10.2004

   ZAGREB, Gajeva 49                                     Kuća Weiser                        2528                                                       Centar                         P-85                   11.10.2004

   ZAGREB, Gajeva 51 i 51/1                           Kuća Krapac                        2529                                                       Centar                         P-86                   11.10.2004

   ZAGREB, Gajeva 53                                     Kuća Kiseljak                       2531                                                       Centar                         P-87                   11.10.2004

   ZAGREB, Gajeva 55 i 55/1                           Kuća Jakoby                        2535/1 i 2535/2                                     Centar                         P-88                   11.10.2004

   ZAGREB, Gundulićeva 32                           Poslovna zgrada                  2724                                                       Centar                         P-90                   11.10.2004 
                                                                            Gradskih poduzeća             

   ZAGREB, Jordanovac 108                           Zgrada gradske osn.           3677, 3678, 3679, 3669, 3670, 3671,    Maksimir                     P-75                   11.10.2004
                                                                            škole Jordanovac                3672, 3673, 3674, 3675, 3676 i 3680   

   ZAGREB, Klaićeva 09, 09a, 09b,                 Gradske kuće na                  3918, 3919/1 3920, 3921, 3922,            Črnomerec                  P-62                   11.10.2004
   11, 11a, 11b                                                    Ciglani                                   3923, 3924, 3925, 3926, 3927, i 3928  

   ZAGREB, Kordunska 01                              Stambena zgrada s              3700 i 3699/1                                         Črnomerec                  P-63                   11.10.2004
                                                                            kinodvoranom                     

   ZAGREB, Križanićeva 04-04a                     Zgrada Gimnazije                 7177, 7178, 7179, dio 7175, 7176,       Centar                         P-89                   11.10.2004 
                                                                                                                           7181 i 7530,                                          

   ZAGREB, Laginjina 07-09                            Stambena zgrada                 6217 i 6218                                            Centar                         P-79                   11.10.2004

   ZAGREB, Mirogoj                                        Grob Ive Kerdića,                polje 84, razred II, grob 20/01            -                                    P-43                   25.06.2004

   ZAGREB, Mirogoj                                        Grob Otona                           odjel I, polje 91, razred I., grob 7       -                                    P-14                   22.05.2003
                                                                            Postružnika                          

   ZAGREB, Nazorova 29                                Vila Kraus                             1298                                                       Centar                         P-73                   11.10.2004

   ZAGREB, Nova Ves                                     Kapela Majke                       625                                                         Centar                         P-25                   18.12.2003
                                                                            Božje žalosne

   ZAGREB, Novakova 05 – 32                       Ansambl gradskih               5934, 5933, 5814, 5928, 5817, 5929,    Centar                         P-78                   11.10.2004
                                                                            vila - 20 stamben. kuća       5819, 5820, 5921, 5920, 5919, 5829,
                                                                                                                           5918, 5833, 5917, 5934, 5835, 5836,
                                                                                                                           5837 I 5838                                           

   ZAGREB, Petrova 15,                                   Stambeni kompleks             5459, 5460, 5461, 5462, 5463, 5464,    Centar                         P-15                   25.05.2003
   15a,-Babonićeva 1-Lobmayerove               poštanske štedionice          5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 5470,
                                                                                                                           5471, 5472, 5473, 5474 i 5475             

   ZAGREB, Preradovićeva 14                        Stambena zgrada                 2195, 2196, 2197 i 2198                        Centar                         P-66                   11.10.2004

   ZAGREB, Prilaz Gjure                                   Tri stambene zgrade            3827, 3828 i 3831                                  Črnomerec                  P-77                   11.10.2004
   Deželića 42, 44, i 46                                      

   ZAGREB, Ribnjak 16                                    Kuća Markulin                     5913                                                       Centar                         P-70                   11.10.2004

   ZAGREB, Ribnjak 20                                    Kuća Lebinec                       5909                                                       Centar                         P-72                   11.10.2004

   ZAGREB, Ribnjak 38                                    Kuća Turković                     5890                                                       Centar                         P-74                   11.10.2004

   ZAGREB, Rokova 09                                    Kuća Auer                            1331/1                                                    Centar                         P-81                   11.10.2004

   ZAGREB, Savska 18                                     Graditeljski sklop                 824                                                         Trešnjevka                 P-93                   15.11.2004
                                                                            Tehničkog muzeja
                                                                            u Zagrebu                            

   ZAGREB, Selska 91                                      Crkva sv.                               2050, 2051 i 2052/1                               Trešnjevka                 P-60                   04.10.2004
                                                                            Marka Križevčanina

   ZAGREB, Strossmayerov trg 07                 Kuća Rado                            2531                                                       Centar                         P-76                   11.10.2004

   ZAGREB, Sveti Duh 117                              Drvena villa Filipčić            1317, 1302, 1303,1304/2, 1305,            Črnomerec                  P- 5                   15.02.2003
                                                                                                                           1306, 1307, 1316 i 1318,                        

   ZAGREB, Trg Stjepana Radića 01              Zgrada grad. vijećnice        456/1, 456/3, 456/4, 462 i 463              Trnje                            P-64                   11.10.2004

   ZAGREB, Trg kralja Tomislava 18             Stambena zgrada                 2527                                                       Centar                        P-116                  04.03.2005
                                                                            (nekada kuća Vlahe
                                                                            Bukovca sa slikarskim
                                                                            ateljeom)                              

   ZAGREB, Tuškanac 18                                Kuća Baranyai                     796 i 797/1                                             Centar                         P-83                   11.10.2004

   ZAGREB, Ul. grada Vukovara 35.-35a       Stambena zgrada                 705/1, 705/2, 705/3, 705/4 i 706           Trnje                            P-69                   11.10.2004

   ZAGREB, Ulica grada Vukovara 62a-d      Stambena zgrada                 924 i 923/1                                             Trnje                            P-80                   11.10.2004

   ZAGREB, Veprinečka 01-15;                       Mali stanovi za inva-          3413, 3459, 3460 i 6173                        Trešnjevka                 P-67                   11.10.2004
   Mošćenička 02-16                                         lide i izbjeglice iz Istre        

   ZAGREB, Vončinina 20                               Vila Deutsch                         5753                                                       Centar                         P-82                   11.10.2004

   ZAGREB, Voćarska 106                               Dječačko sjemenište           3969, 3970, 3971, 3972, te 3973,          Centar                         P-68                   11.10.2004
                                                                                                                           3974, 3975, 3976, 3977, 3978 i 3979   

   ZAGREB, Šubićeva 64                                 Ugrađena najamna              6483                                                       Centar                         P-16                   25.05.2003 
                                                                            kuća Gavella-Tompa          

   ZAGREB, Jabukovac 23                              Kuća Podvinec                      776                                                       Centar            P-94                  15.11.2004

   

 

b. Podvodni arheoloŠki lokaliteti

                                                                                                                                                              Broj   Dat. isteka

  Područje                            Kulturno dobro                                 Geografske koordinate                regi-  preventivne

                                                                                                                                                                                                                   stra    zaštite

 

  PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
  Grad Mali Lošinj

   MALI LOŠINJ                               Austrougarski parobrod »Pelagosa«                   N=44°24´49´´                 E=14°28´45´´     P-184    12.10.2007

  ŠIBENSKA ŽUPANIJA
  Općina Murter

   MURTER                                       Antički arheološki podmorski lokalitet
uz hrid Čavlin                                                           N=43°44´25´´                 E=15°33´34´´     P-175    01.11.2007

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
  Grad Split

   SPLIT                                              Ostaci antičke luke                                                  N=43°31´04´´                 E=16°25´31´´     P-230    17.07.2008

  Grad Vis

                                                                                                                                                             Područje omeđeno linijom

                                                                                                                                                                koja spaja koordinate:

   VIS, 6 NM rt Stončica i rt BarjaciPodručje Viške bitke 1866. godine                        N=43°04´23´´                 E=16°15´37´´     P-243    07.08.2005 
                                                                                                                                               N=43°10´24´´                 E=16°15´37´´
                                                                                                                                               N=43°09´12´´                 E=16°03´13´´
                                                                                                                                               N=43°03´10´´                 E=16°03´13´´

  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
  Općina Blato

   BLATO                                           Ostaci brodskog topa                                             N=42°54´´27´´                E=16°46´45´´     P-118    11.03.2007

 

 

C. Pokretna kulturna dobra

                                                                                                                                              Broj Dat. isteka

  Naselje, Smještaj / Pohranjeno            Kulturno dobro / Skupina kulturnih dobara      regi- preventivne

                                                                                                                                              stra     zaštite

 

 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
  Općina Sveti Križ Začretje

   SVETI KRIŽ ZAČRETJE                                                      Zbirka Nade Jačmenice i Udruge »Zvirek«               P-102     22.12.2004

  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
  Općina Lekenik

   LETOVANIĆ                                                                          Zbirka Božidara Škofača                                               P-57      04.09.2004

  VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
  Grad Ivanec

   RADOVAN, Kapela Blažene Djevice Marije                    Orgulje                                                                           P-265     05.09.2005

  PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
  Grad Rab

   RAB, Crkva sv. Justine                                                        »Poliptih s raspećem i svecima«                                 P-251     23.07.2005

  LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
  Grad Senj

   SENJ,                                                                                       Reljef Bogorodice s djetetom uzidan u stubište
stambene kuće u Senju                                                P-158     15.05.2003

  VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
  Općina Špišić Bukovica

   ŠPIŠIĆ BUKOVICA                                                              Zbirka predmeta obitelji Mikulić                                 P-126     26.03.2005

  BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
  Grad Nova Gradiška

   NOVA GRADIŠKA, Gradski muzej                                    Zbirke Gradskog muzeja                                               P-229     05.07.2005

  ZADARSKA ŽUPANIJA
  Grad Zadar

   ZADAR, Stalna izložba crkvene umjetnosti                     Ugljanski triptih                                                             P-241     23.07.2005

  SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
  Grad Hvar

   HVAR                                                                                     Ostavština akademika Grge Novaka                          P-235     12.07.2005

  ISTARSKA ŽUPANIJA

  Grad Novigrad

   NOVIGRAD, Park novigradske biskupije 5,                      22 relikvijara iz riznice župne crkve                             P-186     30.11.2004
   Riznica župne crkve sv. Pelagija                                        

   NOVIGRAD, Park novigradske biskupije 5,                      44 slike iz riznice župne crkve                                      P-185     30.11.2004
   Riznica župne crkve sv. Pelagija                                        

  Općina Oprtalj

  KALEGARIĆI,                                                                        Fragment antičkog poda                                                    P-24     10.12.2003

  Grad Pula

   PULA, Carrarina 03, Arheološki muzej Istre                     Fragmenti amfora                                                          P-183     11.09.2003

   PULA                                                                                      Amfora tipa »Lamboglia 2«                                         P-120     14.03.2005

   PULA, Arheološki muzej Istre                                            Skupina amfora, renesansnog i baroknog posuđa  P-122     18.03.2005

   PULA,                                                                                     Tri crteža ugljenom pripisana Marcu Chagallu i
ulje/pl. Ilje Rjepina                                                        P-128     04.04.2002

   PULA, Gradinski uspon 4, Povijesni muzej                       Skupina od 36 predmeta s austrougarskog

   Istre u Puli                                                                              ratnog broda »Szent Istvan«                                      P-147     22.05.2005
                                                                                                               

   PULA, Gradinski uspon 6, Povijesni muzej                       Skupina od 45 obalnih topova                                    P-148     22.05.2005 
   Istre                                                                                        

  Grad Rovinj

   ROVINJ, Ulica Edmondo de amicis 36                               Inventar Crkve i samostana sv. Franje                      P-192     27.05.2005
   Samostan sv. Franje Asiškog                                            

  Grad Umag

   UMAG, Muzej grada Umaga                                               Skupina renesansnog i baroknog posuđa s
 lokaliteta sv. Ivan kod Umaga                                    P-131     15.04.2005

   UMAG, Župa sv. Peregrina                                                 Tabulat kapele sv. Roka                                               P-173     26.06.2004

  DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
  Grad Dubrovnik

   DUBROVNIK, Rožat, Franjevački samostan                    Procesionalno raspelo sv. Trojstva                           P-112     18.02.2005

   DUBROVNIK, Crkva sv. Blagoveštenja,                           Ikonostas crkve sv. Blagoveštenja                            P-143     20.05.2005

   DUBROVNIK, Dubrovački muzeji,                                     178 predmeta s potonulog trgovačkoga

   Pomorski muzej Dubrovnik                                                  broda kod Drevina                                                        P-144     23.05.2005
                                                                                                               

   DUBROVNIK, Riznica dubrovačke katedrale                   Pladanj s vrčem radionice nirnberških zlatara           P-161     20.05.2002

   DUBROVNIK                                                                         Antependij oltara Gospe Karmelske                          P-137     03.05.2005

   DUBROVNIK,                                                                        Oltarna pala gospa Karmelska                                    P-138     03.05.2005

   DUBRROVNIK, Dubrovačka katedrala                             Slika: »Gospa od Porata«                                             P-239     24.06.2005

   OŠLJE, Crkva sv. Nikole                                                      Procesionalno raspelo                                                  P-113     19.02.2005

   TRSTENO, Crkva sv. Vida                                                   Pet oltarnih retabla crkve sv. Vida                              P-238     01.07.2005

   ZATON                                                                                  Brončani top                                                                  P-262     09.09.2005

  Općina Konavle

   CAVTAT, Dubrovački muzeji                                             Bracera »Roditelj«                                                         P-56      31.08.2004

   ČILIPI, Crkva sv. Nikole                                                       Orgulje                                                                            P-136     02.05.2002

  GRAD ZAGREB
  Zagreb

   ZAGREB,                                                                                Bista - portret Zlatka Neumana                                   P-271     04.09.2005

ZAGREB, A. Hebranga 01,
   Moderna galerija                                                                   Zbirka slika, crteža, stripova i plakata
                                                                                                    Andrije Maurovića                                                       P-199     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 20 arheoloških artefakata za potrebe EXPO 2000      P-10      20.04.2006

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Božidara Biškupića                                           P-223     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Umjetnička ostavština akademskog kipara
Vojina Bakića                                                                 P-222     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka crteža, grafika i akvarela Menci
Clementa Crnčića                                                          P-226     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Slika »Krajolik s dva pastira«                                      P-130     11.04.2005

   ZAGREB, Ilica 29, Fotoklub »Zagreb«                              Zbirka fotografija fotokluba »Zagreb«                      P-200     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Tri tapiserije iz serije »Mjeseci u godini«                   P-19      19.09.2003

   ZAGREB, Krležin Gvozd 23                                                 Zbirka - Memorijalni prostor Miroslava i Bele Krleže P-207  26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Skulpture i slika u vlasništvu Jagode Petrić-Kuiš    P-203     24.06.2002

   ZAGREB                                                                                 Hidroarheološka zbirka Vladimira Slivarića               P-224     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Šenoa                                                                  P-213     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Privatna zbirka Branka Plaznika                                  P-211     28.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka umjetničkih predmeta i predmeta kulturno
historijskog značaja                                                      P-197     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka 17 kamenih predmeta etnografske baštine     P-99      10.12.2004

   ZAGREB                                                                                 Zbirka dr. Božidara Grgića i prof Nade
Grgić-Koporc                                                                 P-218     01.07.2005

   ZAGREB, Opatička 20, Muzej grada Zagreba                  Zbirka umjetnina Josipa i Marije Schlegel                 P-205     26.06.2205

   ZAGREB, Opatička 20, Muzej grada Zagreba                  Arheološki nalazi s lokalitet Budinjak i
Sv. Križ Brdovečki                                                        P-196     18.05.2008

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Olge Stanojević i obitelji Osrečak                  P-225     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Dvije rimske amfore                                                      P-204     24.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Hidroarheološka zbirka Rade Petrinovića                 P-221     28.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Dio ostavštine slikara Marijana Detonija                  P-201     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Karla Wolffa                                                      P-219     28.06.2005

   ZAGREB                                                                                 »Nazorova soba«                                                          P-216     01.07.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka dr. Josipa KovaČića »Hrvatske slikarice
rođene u 19. stoljeću«                                                  P-208     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Umjetnička ostavština Antuna Motike                     P-206     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Memorijalna soba - zbirka skladatelja Antuna
Dobronića                                                                      P-198     26.06.2205

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Ane Ivković-Štambuk                                      P-228     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Milana Sporčića-Kosinjskog                          P-214     28.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Slika Vladimira Varlaja: »Bakar«                                  P-236     05.07.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka umjetnina Borivoja Korejzla                            P-220     28.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Nikole Marčetića                                               P-217     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Slika Bogorodica s djetetom, italo-kretska
 škola 15.-16. stoljeće                                                    P-115     01.03.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka umjetnina Stojana Kuzmanovića                    P-212     28.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Ostavština akademskog kipara Vanje Radauša        P-227     26.06.2005

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Zistler                                                                 P-202     26.06.2002

   ZAGREB                                                                                 Zbirka Etnografskih predmeta Aranke Njirić            P-210     28.06.2005

   ZAGREB, Gradsko poglavarstvo                                       Zbirka umjetnina                                                           P-209     26.06.2005

  ZAGREB                                                                                  Zbirka »ANTI-MUZEJ«                                                P-215     01.07.2005

 

 

Klasa: 612-08/02-01/3313            

Urbroj: 532-10-1/1-02-2              

Zagreb, 25. studenoga 2002                      

Ministar kulture
dr. sc. Antun Vujić, v. r.