Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 151/2002 (18.12.2002.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2480

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine« br. 16/02 i 24/02), Upravno vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 19. sjednici, održanoj 11. prosinca 2002. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMAVREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđiva­nju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (»Narodne novine« br. 15/92, 29/93, 65/93, 73/99, 3/00, 18/00, 118/01, 44/02, 76/02, 85/02  130/02 u da­lj­njem tekstu: Odluka), u Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi koje je sastavni dio Odluke postojeći podaci upisani pod s­ljedećim šiframa mije­njaju se i glase:

 

»

92101    Zbri­njava­nje kronične rane***                            1 sred­nja medicinska sestra     22,5                      2,84

92102    Sprječava­nje komplikacija dugotrajnog                 1 sred­nja medicinska sestra     22,5                      2,84

             mirova­nje (primarno dekubitusa, kontraktura i                                                         

             tromboze) – aktivno pasivno razgibava­nje***

92103    Pomoć i poduka obite­lji kod obav­lja­nja                 1 sred­nja medicinska sestra     22,5                      2,84

             osobe higijene bolesnika, okoline i pribora***                                                          

92104    Kupa­nje nepokretnog ili polupokretnog                 1 sred­nja medicinska sestra        45                      5,67

             bolesnika u krevetu ili kadi***                            

92105    Toaleta i održava­nje stoma***                            1 sred­nja medicinska sestra        45                      5,67

92106    Provođe­nje klizme za čišće­nje***                       1 sred­nja medicinska sestra        45                      5,67

92107    Uzima­nje materijala za laboratorijske***              1 sred­nja medicinska sestra     22,5                      2,84

             pretrage                                                           

92108    Primjena parenteralne terapije, osim                    1 sred­nja medicinska sestra        90                    11,34

             antibiotika, uz nadzor liječnika***                       

92109    Kateterizacija mokraćnog mjehura žene***         1 sred­nja medicinska sestra     22,5                      2,84

92110    Primjena lokalne i peroralne terapije***               1 sred­nja medicinska sestra     22,5                      2,84

92111    Primjena terapije kisikom***                               1 sred­nja medicinska sestra     22,5                      2,84

92112    Postav­lja­nje/izmjena nazogastrične sonde,            1 sred­nja medicinska sestra        45                      5,67

             hra­nje­nje sondom***                                         

92113    Mjere­nje i re­gistracija vitalnih funkcija                 1 sred­nja medicinska sestra     22,5                      2,84

             kontrola razine šećera u krvi i urinu***               

92114    Skrb za umiruće­g bolesnika***                           1 sred­nja medicinska sestra        45                      5,67

 

*** – postupci kojima se zbog uvjeta rada na terenu osnovna cijena (broj bodova x vrijednost boda) uvećava za 20%

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. studenoga 2002. godine.

Klasa: 025-04/02-01/295
Urbroj: 338-01-05-02-1
Zagreb, 11. prosinca 2002.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.