Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

NN 153/2002 (20.12.2002.), Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

2496

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3912/2
Zagreb, 18. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 101/98., 135/98., 105/99., 25/00., 73/00., 30/01., 59/01. i 114/01.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Dužnosnici u smislu ovoga Zakona jesu:

– predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik i potpredsjednici Hrvatskoga sabora,

– zastupnici u Hrvatskom saboru,

– predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske,

– predsjednik i suci Ustavnog suda Republike Hrvatske,

– guverner, zamjenik guvernera i viceguverner Hrvatske narodne banke,

– glavni državni revizor i njegovi zamjenici,

– pučki pravobranitelj i njegovi zamjenici,

– tajnik Hrvatskoga sabora,

– tajnik Vlade Republike Hrvatske,

– zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora,

– zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske,

– zamjenici ministara,

– pomoćnici ministara,

– tajnici ministarstava,

– ravnatelji, zamjenici i pomoćnici ravnatelja državnih upravnih organizacija,

– predsjednik i zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju,

– ravnatelj i pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

– direktor, zamjenik direktora i pomoćnici direktora Hrvaskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

– rektori i prorektori sveučilišta,

– glavni državni rizničar,

– predstojnici ureda, ravnatelji agencija i direkcija Vlade Republike Hrvatske te ravnatelji zavoda koje imenuje Vlada Repub­like Hrvatske,

– dužnosnici u Uredu predsjednika Republike koje imenuje Predsjednik Republike Hrvatske sukladno odredbama posebnog zakona.«

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»Plaće dužnosnika utvrđuju se množenjem osnovice za obračun plaće s koeficijentom utvrđenim za određene dužnosnike.

Osnovica za obračun plaće dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaće državnih službenika i namještenika.

Koeficijenti za izračun plaće dužnosnika jesu:

 1.  a)   predsjednik Republike Hrvatske                      9,30

 2.  a)   predsjednik Hrvatskoga sabora                        7,86

      b)   predsjednik Vlade Republike Hrvatske            7,86

      c)   predsjednik Ustavnog suda Republike

            Hrvatske                                                         7,86

 3.  a)   potpredsjednik, zamjenik predsjednika

            Vlade Republike Hrvatske                               7,43

 4.  a)   potpredsjednik Hrvatskoga sabora                   7,14

      b)   potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske       7,14

      c)   guverner Hrvatske narodne banke                    7,14

 5.  a)   predsjednici radnih tijela Hrvatskoga sabora     6,42

      b)   suci Ustavnog suda Republike Hrvatske           6,42

      c)   ministri                                                             6,42

      d)   glavni državni revizor                                        6,42

      e)   pučki pravobranitelj                                         6,42

 6.  a)   potpredsjednici radnih tijela Hrvatskoga

            sabora                                                             5,70

      b)   zamjenik i viceguverner Hrvatske narodne

            banke                                                              5,70

 7.  a)   zastupnici Hrvatskoga sabora                           5,27

      b)   tajnik Hrvatskoga sabora                                 5,27

      c)   tajnik Vlade Republike Hrvatske                      5,27

      d)   zamjenici ministra                                             5,27

      e)   zamjenici glavnog državnog revizora                 5,27

      f)    rektor sveučilišta                                              5,27

 8.  a)   zamjenik tajnika Hrvatskoga sabora                 4,98

      b)   zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske      4,98

      c)   glavni državni rizničar                                       4,98

      d)   prorektor sveučilišta                                         4,98

 9.  a)   zamjenici pučkog pravobranitelja                      4,69

10. a)   ravnatelji državnih upravnih organizacija            4,55

      b)   ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko

            osiguranje                                                        4,55

      c)   direktor Hrvatskog zavoda za zdravstveno             
      osiguranje                                                        4,55

      d)   predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju    4,55

11. a)    pomoćnici ministara                                        4,26

      b)   tajnici ministarstava                                          4,26

      c)   zamjenik predsjednika Hrvatskog fonda za

            privatizaciju                                                     4,26

      d)   zamjenik direktora Hrvatskog zavoda za

            zdravstveno osiguranje                                     4,26

12. a)   zamjenici ravnatelja državnih upravnih

            organizacija                                                     4,12

13. a)    pomoćnici ravnatelja Hrvatskog zavoda za

            mirovinsko osiguranje                                      3,97

      b)   pomoćnici direktora Hrvatskog zavoda za

            zdravstveno osiguranje                                     3,97

14. a)    pomoćnici ravnatelja državnih upravnih

            organizacija                                                     3,68

Plaća dužnosnika uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a najviše za 20%.

Dužnosnicima u Uredu predsjednika Republike koeficijent za izračun plaće utvrđuje Predsjednik Republike Hrvatske, u skla­du s odredbom stavka 3. ovoga članka.

Dužnosnicima iz članka 1. ovoga Zakona kojima nije od­ređen koeficijent za izračun plaće sukladno odredbama pret­hod­nih stavaka ovoga članka, koeficijent će utvrditi Vlada Repub­like Hrvatske s time da utvrđeni koeficijent ne može biti viši od koeficijenta pomoćnika ministara.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 023-03/02-01/04

Zagreb, 13. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.