Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

NN 153/2002 (20.12.2002.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika

HRVATSKI SABOR

2497

Na teme­lju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pla­ćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3913/2
Zagreb, 18. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA SUDACA I DRUGIH PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

Članak 1.

U Zakonu o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika (»Narodne novine«, br. 10/99., 25/00., 30/01., 59/01., 114/01., 116/01. i 64/02.) u članku 1. stavku 1. riječi: »te državnih pravobranitelja i njihovih zamjenika« brišu se.

U stavku 2. točka 3. briše se.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. naknada za izdavanje naloga za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Visinu naknade ovlaštenim sucima Vrhovnog suda Repub­like Hrvatske koji izdaju naloge za provođenje mjera tajnog prikupljanja podataka utvrđuje Vlada Republike Hrvatske«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika jednaka je osnovici za obračun plaća državnih službenika i namještenika.«

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»Koeficijenti za izračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika jesu:

 1.  a)   predsjednik Vrhovnog suda Republike

            Hrvatske                                                            7,86

 2.  a)   Glavni državni odvjetnik Republike

            Hrvatske                                                            7,86

 3.  a)   ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije

            i organiziranog kriminaliteta                                 7,14

 4.  a)   predsjednik Upravnog suda Republike

            Hrvatske                                                            6,42

      b)   predsjednik Visokog trgovačkog suda

            Republike Hrvatske                                            6,42

      c)   predsjednik Visokog prekršajnog suda

            Republike Hrvatske                                            6,42

      d)   suci Vrhovnog suda Republike Hrvatske             6,42

      e)   zamjenici Glavnog državnog odvjetnika

            Republike Hrvatske                                            6,42

 5.  a)   suci Upravnog suda Republike Hrvatske             5,70

      b)   suci Visokog trgovačkog suda Republike

            Hrvatske                                                            5,70

      c)   suci Visokog prekršajnog suda Republike

            Hrvatske                                                            5,70

      d)   zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje

            korupcije i organiziranog kriminaliteta                  5,70

 6.  a)   predsjednici županijskih sudova                           4,98

      b)   predsjednici trgovačkih sudova                           4,98

      c)   županijski državni odvjetnici                                4,98

 7.  a)   suci županijskih sudova                                       4,55

      b)   zamjenici županijskih državnih odvjetnika             4,55

 8.  a)   suci trgovačkih sudova                                        3,54

      b)   predsjednici općinskih sudova                             3,54

      c)   predsjednici prekršajnih sudova                          3,54

      d) općinski državni odvjetnici                                    3,54

 9.  a) suci općinskih sudova                                           3,11

      b)   suci prekršajnih sudova                                       3,11

      c)   zamjenici općinskih državnih odvjetnika               3,11

Predsjednici županijskih, općinskih i prekršajnih sudova, te županijski i općinski državni odvjetnici imaju pravo na povišeni koeficijent:

    u sudovima ili državnim odvjetništvima

      koji imaju 11 – 20 sudaca ili zamjenika za                 0,14

    u sudovima ili državnim odvjetništvima

      koji imaju 21 – 50 sudaca ili zamjenika za                 0,29

    u sudovima ili državnim odvjetništvima

      koji imaju 51 – 100 sudaca ili zamjenika za               0,43

    u sudovima ili državnim odvjetništvima

      koji imaju više od 100 sudaca

      ili zamjenika za                                                       0,58«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 3. riječi: »i državni pravobranitelji županija i Grada Zagreba« brišu se.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003.

Klasa: 120-02/02-01/04
Zagreb, 13. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić v. r.