Ispravak Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišno--knjižnog poslovnika)

NN 153/2002 (20.12.2002.), Ispravak Pravilnika o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (zemljišno--knjižnog poslovnika)

2519

Na teme­lju članka 214. stavka 1. Zakona o zem­ljišnim k­nji­gama (»Narodne novine« broj 91/96., 137/99., 114/01. i 123/2002) ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave donosi

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG POSLOVNIKA)

Članak 1.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutar­njem ustroju, vo­đe­nju zem­ljišnih k­njiga i obav­lja­nju drugih poslova u zem­ljišno­k­njižnim odjelima sudova (Zem­ljišnok­njižnog poslovnika) objav­ljen u »Narodnim novinama« bdnim novinama« bjelu četvrtom, isprav­lja se na način da se čl. 3. do čl. 6. numeriraju kao čl. 159. do čl. 162. Pravilnika, što predstav­lja članak 3. izmjena i dopuna.

Dosadaš­nji čl. 7. dijela četvrtog istih izmjena i dopuna, postaje čl. 4.

Dosadaš­nji članak 138. Pravilnika postaje članak 163.

Klasa: 932-01/02-01/150
Urbroj: 514-03-02/1-02-4
Zagreb, 16. prosinca 2002.

Ministrica
Ingrid Antičević-Marinović, v. r.