Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu

NN 154/2002 (21.12.2002.), Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu

HRVATSKI SABOR

2521

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU

Proglašavam Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2002.

Broj: 01-081-02-3892/2
Zagreb, 13. prosinca 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2003. godinu (u dalj­njem tekstu Proračun) sastoji se od:

 

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

 

 

PLAN ZA 2003.

PRIHODI POSLOVANJA

75.076.967.800

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

206.992.000

RASHODI POSLOVANJA

75.439.264.820

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

2.479.578.302

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

–2.634.883.322

 

 

 

B. RAČUNA FINANCIRANJA

 

 

PLAN ZA 2003.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

12.392.148.545

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

9.757.265.223

NETO FINANCIRANJE

2.634.883.322

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

   

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financira­nja za 2003. godinu, kako slijedi:

 

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6. PRIHODI

 

Raz- Sku- Pod-  Odje-                                  Naziv prihoda                                                                                               Plan za 2003.
red  pina skupina ljak

 

   6                                      PRIHODI POSLOVANJA                                                                                                75.076.967.800

          61                             Prihodi od poreza                                                                                                                44.563.263.000

                   611                  Porez i prirez na dohodak                                                                                                   3.252.473.000

                   612                  Porez na dobit                                                                                                                        2.843.178.000

                   613                  Porezi na imovinu                                                                                                                     318.587.000

                   614                  Porezi na robu i usluge                                                                                                     33.967.516.000

                             6141     Porez na dodanu vrijednost                                                                                               25.290.417.000

                             6142     Porez na promet                                                                                                                        704.311.000

                             6143     Trošarine                                                                                                                                7.972.788.000

                                            Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove          681.343.000

                                            Poseban porez na naftne derivate                                                                                          3.536.713.000

                                            Poseban porez na alkohol                                                                                                           273.840.000

                                            Poseban porez na pivo                                                                                                                754.310.000

                                            Poseban porez na bezalkoholna pića                                                                                        116.174.000

                                            Poseban porez na duhanske prerađevine                                                                              2.471.194.000

                                            Poseban porez na kavu                                                                                                               121.687.000

                                            Poseban porez na luksuzne proizvode                                                                                        17.527.000

                   615                  Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije                                                              4.178.509.000

                             6151     Carine i carinske pristojbe                                                                                                 4.178.509.000

                                            Carine na uvoz robe i usluga                                                                                                   3.876.220.825

                                            Carinske pristojbe                                                                                                                        302.288.175

                   616                  Ostali prihodi od poreza                                                                                                               3.000.000

                                            Ostali neraspoređeni prihodi                                                                                                      3.000.000

          62                             Doprinosi (socijalni)                                                                                                          27.666.985.000

                   621                  Doprinosi za zdravstveno osigura­nje                                                                              12.604.845.000

                   622                  Doprinosi za mirovinsko osigura­nje                                                                              13.799.983.000

                   623                  Doprinosi za zapoš­ljava­nje                                                                                                  1.262.157.000

          64                             Prihodi od imovine                                                                                                                    983.059.700

                   641                  Prihodi od financijske imovine                                                                                              640.980.600

                             6413     Kamate na oročena sredstva i depozite po viđe­nju                                                                   1.000.000

                             6416     Prihodi od dividendi                                                                                                                  243.792.600

                                            Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru                       243.792.600

                             6417     Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih                             396.188.000

                                            institucija po posebnim propisima

                                            Prihodi od dobiti Hrvatske narodne banke                                                                              355.164.200

                                            Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru                                                        41.023.800

                   642                  Prihodi od nefinancijske imovine                                                                                          342.079.100

                             6421     Naknade za koncesije                                                                                                              316.760.000

                             6423     Ostali prihodi od nefinancijske imovine                                                                                25.319.100

          65                             Prihodi od prodaje roba i usluga                                                                                            823.818.800

                   651                  Administrativne (upravne) pristojbe                                                                                     654.082.700

                             6511     Državne upravne i sudske pristojbe                                                                                      654.082.700

                   652                  Prihodi po posebnim propisima                                                                                              169.736.100

                             6521     Prihodi državne uprave                                                                                                            169.736.100

          66                             Ostali prihodi                                                                                                                         1.039.841.300

                   661                  Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare                                                  662.295.000

                                            obav­lja­njem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

                             6611     Prihodi od obav­lja­nja osnovnih poslova vlastite djelatnosti                                               652.295.000

                             6613     Prihodi od vlastite djelatnosti uplaćeni u proračun                                                              10.000.000

                   662                  Kazne                                                                                                                                          377.546.300

7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- Sku-  Pod-  Odje-                                  Naziv prihoda                                                                                                Plan za 2003.
  red  pina skupina ljak

   7                                      Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                                           206.992.000

          71                             Prihodi od prodaje neproizvedene imovine                                                                               3.000.000

                   711                  Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava                                           3.000.000

                              7111      Zem­ljište                                                                                                                                            3.000.000

          72                             Prihodi od prodaje proizvedene imovine                                                                               203.992.000

                   721                  Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                                           200.000.000

                              7211      Stambeni objekti                                                                                                                           180.000.000

                              7212      Poslovni objekti                                                                                                                              20.000.000

                   713                  Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                                                                                  3.992.000

3. RASHODI POSLOVANJA

Raz- Sku-  Pod-  Odje-                                  Naziv rashoda                                                                                                Plan za 2003.
  red  pina skupina ljak

   3                                      Rashodi poslovanja                                                                                                             75.439.264.820

          31                             Rashodi za zaposlene                                                                                                         14.473.270.007

                   311                  Plaće                                                                                                                                      11.226.621.548

                              3111      Plaće za redovan rad                                                                                                               11.059.936.089

                              3112      Plaće u naravi                                                                                                                                       272.778

                              3113      Plaće za prekovremeni rad                                                                                                             30.007.433

                              3114      Plaće za posebne uvjete rada                                                                                                     136.405.248

                   312                  Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                    930.102.174

                              3121      Ostali rashodi za zaposlene                                                                                                        930.102.174

                   313                  Doprinosi na plaće                                                                                                                2.316.546.285

                              3131      Doprinosi za mirovinsko osiguranje                                                                                       1.374.498.372

                              3132      Doprinosi za zdravstveno osiguranje                                                                                       840.936.881

                              3133      Doprinosi za zapošljavanje                                                                                                         101.111.032

          32                             Materijalni rashodi                                                                                                               5.062.930.549

                   321                  Naknade troškova zaposlenima                                                                                             683.580.008

                              3211      Službena putovanja                                                                                                                     118.791.682

                              3212      Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                                                           500.026.272

                              3213      Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                                              64.762.054

                   322                  Rashodi za materijal i energiju                                                                                          1.533.835.030

                              3221      Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                                                                             334.923.853

                              3222      Materijal i sirovine                                                                                                                       250.533.195

                              3223      Energija                                                                                                                                          368.323.299

                              3224      Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                                                          143.930.822

                              3225      Sitni inventar i auto gume                                                                                                             22.696.270

                              3226      Vojna oprema                                                                                                                                413.427.591

                   323                  Rashodi za usluge                                                                                                                 2.553.554.471

                              3231      Usluge telefona, pošte i prijevoza                                                                                             367.926.091

                              3232      Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                                             488.316.332

                              3233      Usluge promidžbe i informiranja                                                                                                  80.423.828

                              3234      Komunalne usluge                                                                                                                       155.655.208

                              3235      Zakupnine i najamnine                                                                                                                119.069.270

                              3236      Zdravstvene i veterinarske usluge                                                                                            112.991.320

                              3237      Intelektualne i osobne usluge                                                                                                    628.246.815

                              3238      Računalne usluge                                                                                                                         263.893.588

                              3239      Ostale usluge                                                                                                                                337.032.019

                   339                  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                291.961.040

                              3291      Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično                                 62.516.400

                              3292      Premije osiguranja                                                                                                                          83.576.548

                              3293      Reprezentacija                                                                                                                                 26.274.782

                              3294      Članarine                                                                                                                                          49.461.198

                              3299      Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                                     70.132.112

          34                             Financijski rashodi                                                                                                              4.331.283.652

                   341                  Kamate za izdane vrijednosne papire                                                                                2.831.684.563

                              3411      Kamate za izdane trezorske zapise                                                                                             250.000.000

                              3413      Kamate za izdane obveznice                                                                                                    2.581.684.563

                   342                  Kamate za primljene zajmove                                                                                             1.203.724.421

                              3421      Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih                                          385.132.932

                                            vlada i međunarodnih organizacija

                              3422      Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih                                                63.818.999

                                            institucija u javnom sektoru

                              3423      Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih                                              754.772.490

                                            institucija izvan javnog sektora

                   343                  Ostali financijski rashodi                                                                                                      295.874.668

                              3431      Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                                                            216.530.466

                              3432      Negativne tečajne razlike i valutna klauzula                                                                                    589.720

                              3433      Zatezne kamate                                                                                                                                 3.371.212

                              3434      Ostali nespomenuti financijski rashodi                                                                                       75.383.270

          35                             Subvencije                                                                                                                              4.337.794.481

                   351                  Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                     1.487.175.075

                              3511      Subvencije bankama i ostalim financijskim institucija u javnom sektoru                              10.000.000

                              3512      Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                           1.477.175.075

                   352                  Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima,                                                               2.850.619.406

                                            malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

                              3521      Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora                 206.000.000

                              3522      Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora                                                        664.778.560

                              3523      Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima                  1.979.840.846

          36                             Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države                                                              4.191.020.500

                   361                  Pomoći inozemnim vladama                                                                                                      45.000.000

                              3611      Tekuće pomoći inozemnim vladama                                                                                            45.000.000

                   363                  Pomoći unutar opće države                                                                                                  4.146.020.500

                              3631      Tekuće pomoći unutar opće države                                                                                       3.495.910.300

                              3632      Kapitalne pomoći unutar opće države                                                                                      650.110.200

          37                             Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade          39.795.709.309

                   371                  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                        32.985.062.362

                              3711      Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                       22.361.645.800

                              3712      Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                        10.623.416.562

                   372                  Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                               6.810.646.947

                              3721      Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                                                         6.677.756.230

                              3722      Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                                                             132.890.717

          38                             Ostali rashodi                                                                                                                        3.247.256.322

                   381                  Tekuće donacije                                                                                                                    1.441.353.270

                              3811      Tekuće donacije u novcu                                                                                                         1.441.353.270

                   382                  Kapitalne donacije                                                                                                                    886.148.778

                              3821      Kapitalne donacije neprofitnim organizacija                                                                            583.534.329

                              3822      Kapitalne donacije građanima i kućanstvima                                                                           302.614.449

                   383                  Kazne, penali i naknade štete                                                                                                   34.198.100

                              3831      Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama                                                                                 29.401.100

                              3834      Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                                                                      4.797.000

                   385                  Izvanredni rashodi                                                                                                                    192.920.145

                              3851      Napredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve                                                           182.468.000

                              3859      Ostali izvanredni rashodi                                                                                                              10.452.145

                   386                  Kapitalne pomoći                                                                                                                      692.636.029

                              3861      Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i                                          485.536.029

                                            trgovačkim društvima u javnom sektoru

                              3862      Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim
društvima izvan javnog sektora                                                                                                 186.000.000

                              3863      Kapitalne pomoći po­ljoprivrednicima, obrtnicima, malim i sred­njim poduzetnicima            21.100.000

4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- Sku-  Pod-  Odje-                                  Naziv rashoda                                                                                                Plan za 2003.
  red  pina skupina ljak

   4                                      Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                        2.479.578.302

          41                             Rashodi za nabavu neproizvedene imovine                                                                             45.993.853

                   411                  Materijalna imovina – prirodna bogatstva                                                                              11.480.000

                              4111      Zem­ljište                                                                                                                                          11.480.000

                   412                  Nematerijalna imovina                                                                                                               34.513.853

                              4123      Licence                                                                                                                                             16.903.853

                              4124      Ostala prava                                                                                                                                      1.150.000

                              4126      Ostala nematerijalna imovina                                                                                                        16.460.000

          42                             Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                       2.281.824.749

                   421                  Građevinski objekti                                                                                                              1.535.855.711

                              4211      Stambeni objekti                                                                                                                           523.091.000

                              4212      Poslovni objekti                                                                                                                         1.009.464.711

                              4213      Ceste, že­ljeznice i slični građevinski objekti                                                                                    800.000

                              4214      Ostali građevinski objekti                                                                                                               2.500.000

                   422                  Postroje­nja i oprema                                                                                                                580.312.538

                              4221      Uredska oprema i namještaj                                                                                                        257.691.908

                              4222      Komunikacijska oprema                                                                                                                17.949.804

                              4223      Oprema za održava­nje i zaštitu                                                                                                     90.292.000

                              4224      Medicinska i laboratorijska oprema                                                                                           140.963.591

                              4225      Instrumenti, uređaji i strojevi                                                                                                        10.065.000

                              4227      Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                                                              63.350.235

                    423                  Prijevozna sredstva                                                                                                                    47.540.200

                              4231      Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                                                21.540.200

                              4233      Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu                                                             26.000.000

                   424                  K­njige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                                       11.949.000

                              4241      K­njige u k­njižnicama                                                                                                                      11.949.000

                   426                  Nematerijalna proizvedena imovina                                                                                      106.167.300

                              4262      Ulaga­nja u računalne programe                                                                                                   98.317.300

                              4263      Umjetnička, literarna i znanstvena djela                                                                                        5.400.000

                              4264      Ostala nematerijalna proizvedena imovina                                                                                   2.450.000

          43                             Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohra­njenih vrijednosti                             6.820.000

                   431                  Plemeniti metali i ostale pohra­njene vrijednosti                                                                    6.820.000

                              4312      Pohra­njene k­njige, umjetnička djela i slične vrijednosti                                                             6.820.000

          45                             Rashodi za dodatna ulaga­nja u nefinancijskoj imovini                                                     144.939.700

                   451                  Dodatna ulaga­nja na građevinskim objektima                                                                    128.319.700

                              4511      Dodatna ulaga­nja na građevinskim objektima                                                                         128.319.700

                   452                  Dodatna ulaga­nja na postroje­njima i opremi                                                                         15.270.000

                              4521      Dodatna ulaga­nja na postroje­njima i opremi                                                                              15.270.000

                   453                  Dodatna ulaga­nja na prijevoznim sredstvima                                                                          1.350.000

                              4531      Dodatna ulaga­nja na prijevoznim sredstvima                                                                              1.350.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- Sku-  Pod-  Odje-                                                                                                                                                          Plan za 2003.
  red  pina skupina ljak

                                            NETO FINANCIRANJE                                                                                                       2.634.883.322

   8                                      PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA                                        12.392.148.545

          81                             Prim­ljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova                                                            740.000.000

                   816                  Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima,
obrtnicima, malim i sred­njim poduzetnicima                                                                      740.000.000

                                            Od toga: naplata starih potraživa­nja                                                                                     440.000.000

          82                             Primici od prodaje vrijednosnih papira                                                                             7.443.842.206

                   821                  Trezorski zapisi                                                                                                                       900.000.000

                              8211      Trezorski zapisi – tuzemni                                                                                                           900.000.000

                   822                  Obveznice                                                                                                                               6.543.842.206

                              8221      Obveznice – tuzemne                                                                                                                2.000.000.000

                              8222      Obveznice – inozemne                                                                                                              4.543.842.206

          83                             Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici                                                                  2.500.000.000

                   832                  Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava
u javnom sektoru                                                                                                                   2.500.000.000

                              8321      Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                    2.500.000.000

          84                             Primici od zaduživa­nja                                                                                                         1.708.306.339

                   841                  Prim­ljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih
financijskih organizacija                                                                                                    1.708.306.339

                              8413      Prim­ljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija                                            1.708.306.339

                                            Zajmovi Svjetske banke

                                            Zajam za Projekt obnove i zaštite obalnih šuma                                                                        44.194.418

                                            Zajam za Projekt razvoja službi za potporu obite­ljskih po­ljoprivrednih gospodarstava       1.200.000

                                            Zajam za Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim
promjenama privatnog sektora (Tehnička pomoć II)                                                                17.845.000

                                            Zajam za Projekt osuvreme­njava­nja i restrukturira­nja že­ljeznica                                             85.000.000

                                            Zajam za Projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Bara­nje i Zapadnog Srijema)
u sastavu Osječko-bara­njske i Vukovarsko-srijemske županije                                              62.400.000

                                            Zajam za Projekt ulaga­nja u mirovinski sektor                                                                           79.505.700

                                            Zajam za Projekt strukturne prilagodbe                                                                                    830.000.000

                                            Zajam za Projekt zdravstvenog sustava                                                                                     44.067.954

                                            Zajam za Projekt tehničke pomoći pri provedbi stečajnog postupka                                     12.300.000

                                            Zajam za Projekt sređiva­nja zem­ljišnih k­njiga i katastra                                                           17.125.500

                                            Zajam za Projekt olakšava­nja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi                         107.146.000

                                            Ukupno Svjetska banka                                                                                                       1.300.784.572

                                            Zajmovi Europske banke za obnovu i razvoj

                                            Zajam za Projekt obnove že­ljezničkih lokomotiva                                                                     35.000.000

                                            Ukupno Europska banka za obnovu i razvoj                                                                           35.000.000

                                            Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe

                                            Zajam za Projekt obnove zdravstvene infrastrukture (II)                                                         48.805.035

                                            Zajam za Projekt obnove škola (II)                                                                                              22.148.980

                                            Zajam za Projekt obnove fra­njevačkog samostana Male braće u Dubrovniku                       2.842.752

                                            Zajam za Projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH                                                           10.670.000

                                            Zajam za Projekt povratka prognanika i izbje­glica u Republici Hrvatskoj (II)                     169.750.000

                                            Zajam za Projekt obnove škola (III)                                                                                             37.830.000

                                            Zajam za Projekt obnove otoka ili područja od posebne državne skrbi                                 13.580.000

                                            Zajam za Projekt obnove i modernizacije ŠNZ »Andrija Štampar«, Zagreb,
i MCZZM, Dubrovnik                                                                                                                   16.895.000

                                            Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe                                                                                322.521.767

                                            Zajmovi Europske investicijske banke

                                            Zajam za Projekt obnove infrastrukture i modernizacije sustava signalizacije
i telekomunikacije na dijelovima Vc. Pan-europskog koridora                                                50.000.000

                                            Ukupno Europska investicijska banka                                                                                   50.000.000

   5                                      IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA                                9.757.265.223

          51                             Izdaci za dane zajmove                                                                                                          1.502.287.418

                   512                  Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima          375.287.418

                              5121      Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu             375.287.418

                   513                  Izdaci za zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru       7.000.000

                              5131      Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru                        7.000.000

                   514                  Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                                    720.000.000

                              5141      Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                           720.000.000

                   516                  Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i sred­njem
poduzetništvu izvan javnog sektora                                                                                       400.000.000

                              5161      Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i sred­njem poduzetništvu
izvan javnog sektora                                                                                                                    400.000.000

          53                             Izdaci za dinice i udjele u glavnici                                                                                         581.000.000

                   531                  Dionice i udjeli u glavnici banaka i ost. financ. institucija u javnom sektoru              410.000.000

                              5311      Dionice i udjeli u glavnici banaka i ost. financ. institucija u javnom sektoru                     410.000.000

                   532                  Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                  150.000.000

                              5321      Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru                                       150.000.000

                   533                  Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora                                                                                                                             21.000.000

                              5332      Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija                      21.000.000

          54                             Izdaci za otplatu glavnice prim­ljenih zajmova                                                                 5.370.174.055

                   541                  Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada
i međunarodnih financijskih organizacija                                                                       1.008.384.694

                              5412      Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od inozemnih vlada                                                      351.199.894

                              5413      Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od međunarodnih organizacija                                   657.184.800

                   542                  Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija
u javnom sektoru                                                                                                                      243.635.235

                              5421      Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija
u javnom sektoru                                                                                                                          243.635.235

                   544                  Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora                                                                                                             4.094.310.508

                              5441      Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora                                                                                              2.151.094.913

                              5442      Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih
financijskih institucija                                                                                                               1.943.215.595

                   545                  Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog
i sred­nje­g poduzetništva izvan javnog sektora                                                                      23.843.618

                              5452      Otplata glavnice prim­ljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava, obrtnika,
malog i sred­nje­g poduzetništva                                                                                                   23.843.618

          55                             Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire                                                 2.303.803.750

                    52                   Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice                                                                 2.303.803.750

                              5521      Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zem­lji                                                       2.303.803.750

II. POSEBNI DIO

 

Članak 3.

Rashodi poslova­nja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu, u ukupnoj svoti od 77.918.843.122 kune i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 9.757.265.223 kune raspoređuju se po nosite­ljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:POSEBNI DIO

 

 

III. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 4.

Pregled Proračuna po programima, aktivnostima i projektima objavit će se u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine

Klasa: 400-06/02-01/12

Zagreb, 7. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

 

 

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU PO PROGRAMIMA,
AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA