Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskih voda

NN 154/2002 (21.12.2002.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2003. godinu Hrvatskih voda

Hrvatski sabor

2525

Na teme­lju članka 17. stavka 4. i 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.), Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2002., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ZA 2003. GODINU HRVATSKIH VODA

I.

Daje se suglasnost na Financijski plan za 2003. godinu Hrvat­skim vodama i to na:

– ukupne prihode u iznosu od        1.361.682.250 kuna

– ukupne rashode u iznosu od        1.397.082.250 kuna

– deficit u iznosu od                            35.400.000 kuna

II.

Deficit u iznosu od 35.400.000 kuna namirit će se zaduživa­njem kod Svjetske banke za obnovu i razvoj, ino banaka i
HBOR-a.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/02-01/12
Zagreb, 7. prosinca 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 

 

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2003. GODINU HRVATSKIH VODA

 

– u kunama –

                                                                                                          

                                                                                                          

               

 

Plan

 

 


1

za 2003.
2

 

PRIHODI

 

 

1.

Izvorni prihodi

903.000.000

 

1.1

Naknada za korište­nje voda

260.000.000

 

1.2.

Naknada za zaštitu voda

250.000.000

 

1.3.

Naknada za vađe­nje pijeska, š­ljunka

 

 

 

i kamena

3.000.000

 

1.4.

Slivna vodna naknada

390.000.000

 

2.

Prihod iz proračuna

328.682.250

 

2.1.

Učešće u povlače­nje zajma za obnovu

 

 

 

istočne Slavonije,

 

 

 

Bara­nje i zapadnog Srijema

15.000.000

 

2.2.

Održava­nje vodnih građevina

220.000.000

 

2.3.

Obnav­lja­nje vodnih građevina

 

 

 

za zaštitu od poplava

5.000.000

 

2.4.

Projekti vodoopskrbe i zaštite od poplava

88.682.250

 

3.

Ostali prihodi

130.000.000

 

UKUPNI PRIHODI

1.361.682.250

 

RASHODI

 

 

1.

Tekuće tehničko i gosp. održava­nje

 

 

 

vodotokova i vodnih građevina

637.000.000

 

1.1.

Održava­nje zaštitnih vodnih građevina

 

 

 

na državnim vodama

220.000.000

 

1.2.

Obnav­lja­nje vodnih građevina za zaštitu

 

 

 

od poplava na državnim vodama

5.000.000

 

1.3.

Uređe­nje i održava­nje lokalnih voda i

 

 

 

hidromeli. sustava na slivnim područjima

280.000.000

 

1.4.

Studijsko-razvojni i znanstveno-istraživ.

 

 

 

poslovi

32.000.000

 

1.5.

Prevent. zaštita voda i mora od

 

 

 

zagađiva­nja

25.000.000

 

1.6.

Hitne interven. u području vodnog

 

 

 

gospodarstva

12.000.000

 

1.7.

Izdaci za obračun i naplatu naknada

55.000.000

 

1.8.

Ostali izdaci pri uprav­lja­nju vodama

8.000.000

 

2.

Financira­nje programa radova

567.182.250

 

2.1.

Objekti zaštite od štetnog djelova­nja voda

 

 

 

na državnim vodama (zaštita od poplava)

31.000.000

 

2.2.

Obnova i razvitak vodoopskrbe

246.000.000

 

2.3.

Zaštita voda i mora od zagađiva­nja

158.000.000

 

2.4.

Projekt obnove istočne Slavonije,

 

 

 

Bara­nje i zapadnog Srijema

59.400.000

 

2.5.

Povlače­nje zajma za obnovu istočne

 

 

 

Slavonije, Bara­nje i zapadnog Srijema

15.000.000

 

2.6.

Priprema, planira­nje i uprav­lja­nje

 

 

 

projektima

30.000.000

 

2.7.

Ulaga­nja u materijalnu i nemater. imovinu

 

 

 

(imovin. prav. posl. osnov. sredstva i dr.)

27.782.250

 

3.

Rashodi poslova­nja

116.550.000

 

3.1.

Rashodi za zaposlene

85.700.000

 

3.2.

Materijalni rashodi

30.850.000

 

4.

Ostali rashodi

76.350.000

 

UKUPNI RASHODI

1.397.082.250

 

SUFICIT/DEFICIT

–35.400.000

 

FINANCIRANJE

35.400.000

 

ZADUŽIVANJE

162.400.000

 

1.

Svjetska banka za obnovu i razvoj

59.400.000

 

2.

Ino banke

87.000.000

 

3.

HBOR

16.000.000

 

OTPLATE

127.000.000