Uredba o izmjenama Uredbe o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2002. godinu

NN 155/2002 (23.12.2002.), Uredba o izmjenama Uredbe o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2002. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2534

Na temelju članka 45.a stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001 i 150/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

UREDBU

o izmjenama Uredbe o naČinu izraČuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i podruČne (regionalne) samouprave za 2002. godinu

Članak 1.

U Uredbi o načinu izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2002. godinu (»Narodne novine«, br. 118/2001 i 97/2002), u Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije za 2002. godinu po županijama (21) i gradovima (32) - Tablica 0, mijenjaju se iznosi u stupcu 2 (Osnovno školstvo - obveze županija i gradova), stupcu 3 (Srednje školstvo) i stupcu 5 (Domovi za starije i nemoćne) za županije i Grad Zagreb, te sveukupni iznos u stupcu 7 (Obveze za decentralizirane funkcije), na način kako je to navedeno u Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije za 2002. godinu po županijama (21) i gradovima (32) - Tablica 0 i Pregledu sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po županijama u 2002. godini - Tablica 1.ž., koji su sastavni dio ove Uredbe.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-01/01-01/12
Urbroj: 5030104-02-4
Zagreb, 19. prosinca 2002.

            Predsjednik
 
Ivica Račan, v. r.

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO PO ŽUPANIJAMA U 2002. GOD.

Tablica 1.ž.

Žup. br.

Nositelj financiranja

Sveukupno

 

– županije

 

0

1

2

 1

ZAGREBAČKA

23.664.661

 2

KRAPINSKO-ZAGORSKA

18.280.011

 3

SISAČKO-MOSLAVAČKA

15.827.555

 4

KARLOVAČKA

12.572.788

 5

VARAŽDINSKA

19.358.297

 6

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

13.255.698

 7

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

14.185.731

 8

PRIMORSKO-GORANSKA

17.589.531

 9

LIČKO–SENJSKA

7.129.082

10

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

9.011.085

11

POŽEŠKO-SLAVONSKA

9.156.729

12

BRODSKO-POSAVSKA

16.001.856

13

ZADARSKA

12.877.084

14

OSJEČKO-BARANJSKA

32.801.744

15

ŠIBENSKO-KNINSKA

8.152.944

16

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

22.897.331

17

SPLITSKO-DALMATINSKA

40.043.019

18

ISTARSKA

11.498.110

19

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

12.560.398

20

MEĐIMURSKA

11.672.611

21

GRAD ZAGREB

82.885.562

 

UKUPNO RH

411.421.827