Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2003. godinu

NN 155/2002 (23.12.2002.), Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2003. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2535

Na teme­lju članka 45.a stavka 2. Zakona o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/2000, 73/2000, 127/2000, 59/2001, 107/2001, 117/2001, 150/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

UREDBU

o naČinu izraČuna iznosa pomoĆi izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i podruČne (regionalne) samouprave za 2003. godinu

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se način izračuna iznosa pomoći izravna­nja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područ­ne (re­gionalne) samouprave za 2003. godinu, iz Državnog pro­računa Republike Hrvatske za 2003. godinu, prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osigurava­nje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i sred­nje­g školstva, socijalne skrbi i zdravstva.

Članak 2.

Pod decentraliziranim funkcijama podrazumijevaju se rashodi utvrđeni posebnim zakonima za osnovno školstvo, sred­nje školstvo, socijalnu skrb i zdravstvo.

Kriteriji i mjerila za osigurava­nje minimalnog financijskog standarda u 2003. godini za pojedine djelatnosti propisani odlukama Vlade Republike Hrvatske, mjerilo su za utvrđiva­nje osnovice za izračun prenesenih obveza i prava jedinicama lokalne i po­dručne (regionalne) samouprave.

Članak 3.

Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (re­gionalne) samouprave (u da­lj­njem tekstu: korisnici pomoći izravna­nja) koje su preuzele financira­nje decentraliziranih fun­k­cija, i to na županije, Grad Zagreb i gradove: Samobor, Velika Gorica, Vrbovec, Zaprešić, Krapina, Kutina, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Crikvenica, Opatija, Rijeka, Gospić, Virovitica, Pože­ga, Slavonski Brod, Zadar, Osijek, Šibenik, Vinkovci, Makarska, Split, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovi­nj, Umag, Dubrovnik i Čakovec, kao i na druge jedinice lokalne samouprave koje u skladu s člankom 45.b Zakona o financira­nju jedinica lokalne i područne (re­gionalne) samouprave preuzimaju financira­nje decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Korisnici pomoći izravna­nja iz stavka 1. ovog članka, u skla­du sa zakonom, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i to za:

1. Osnovno školstvo 2,9%,

2. Sred­nje školstvo 2,0%,

3. Socijalnu skrb

    – centre za socijalnu skrb 0,4%

    – domove za starije i nemoćne osobe 1,6%,

4. Zdravstvo 2,5%.

Korisnici pomoći izravna­nja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, sa Razdjela 025, Glave 06 Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije – 3631 Tekuće pomoći unutar opće države, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovog članka ne ostvare sredstva do iznosa prenesene obveze za decentralizirane funkcije za 2003. godinu, utvrđenog u Zbirnom pre­gledu sredstava za decentralizirane funkcije za 2003. godinu po županijama (21) i gradovima (32) - Tablica 0, Pre­gledu sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po županijama u 2003. godini - Tablica 1.žup i Pre­gledu sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po gradovima u 2003. godini - Tablica 1.grad, u daljnjem tekstu: Pre­gled, koji su sastavni dio ove Ured­be.

Članak 4.

Korisnici pomoći izravna­nja ostvaruju pravo na sredstva pomoći za osnovno i sred­nje školstvo koja se utvrđuju teme­ljem osnovice iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije, Grada Zagreba i grada za osnovno školstvo u 2003. godini proizlazi iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini.

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za sred­nje školstvo za 2003. godinu proizlazi iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba sred­njih škola i učeničkih domova u 2003. godini.

Članak 5.

Korisnici pomoći izravna­nja ostvaruju pravo na sredstva pomoći za centre za socijalnu skrb i pomoć za ogrjev i domove za starije i nemoćne osobe u visini koja se utvrđuje teme­ljem osnovice iz stavaka 2. i 3. ovog članka.

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za 2003. godinu proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev u 2003. godini.

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za 2003. godinu proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financira­nje domova za starije i nemoćne osobe u 2003. godini.

Članak 6.

Korisnici pomoći izravna­nja ostvaruju pravo na sredstva pomoći za zdravstvene ustanove na području županije i Grada Zagreba u visini koja se utvrđuje teme­ljem osnovice iz stavka 2. ovog članka.

Osnovica za utvrđiva­nje prenesene obveze županije i Grada Zagreba za financira­nje zdravstvenih ustanova na području županije u 2003. godini proizlazi iz Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2003. godini.

Članak 7.

U proračunu za 2003. godinu, korisnici pomoći izravna­nja planiraju rashode za decentralizirane funkcije za 2003. godinu po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji do iznosa utvrđenog u Pre­gledu.

Korisnici pomoći izravna­nja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2003. godini ostvariti teme­ljem svakog pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, za razliku prihoda do svote iz stavka 1. ovog članka planiraju iz sredstava pomoći izravna­nja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvat­ske za 2003. godinu, sa računa 3631 Tekuće pomoći unutar opće države.

Članak 8.

Iznos osnovice za utvrđiva­nje prenesene obveze iz članaka 4., 5. i 6. ove Uredbe jest obveza koju treba financirati korisnik pomoći izravna­nja u 2003. godini.

Od mjesečnog iznosa obveze odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz sredstava pomoći izravna­nja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, sa računa 3631 – Tekuće pomoći unutar opće države.

Pre­gledi obveza decentraliziranih funkcija sastavni su dio ove Uredbe, i to:

– Zbirni pre­gled sredstava za decentralizirane funkcije za 2003. godinu po županijama (21) i gradovima (32) - Tablica 0;

– Pre­gled sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po županijama u 2003. godini - Tablica 1.žup;

– Pre­gled sredstava za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo po gradovima u 2003. godini - Tablica 1.grad.

Članak 9.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva iz članka 8. stavka 1. doznačivati kraj­njim korisnicima (ustanovama) čije su financira­nje preuzeli.

Sredstva iz stavka 1. doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenim planom proračuna korisnika pomoći izravnanja.

Članak 10.

Korisnici pomoći izravna­nja dužni su sredstva za decentralizirane funkcije ostvarena iz članka 3. ove Uredbe koristiti po namjenama utvrđenim u odlukama Vlade o minimalnim financijskim standardima.

Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe, korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja osnovnog i srednjeg školstva za 2003. godinu, u okvirima bilanciranih sredstava iz članka 8. stavka 3. ove Uredbe.

Korisnik pomoći izravna­nja – županija, odnosno Grad Zagreb – osnivač ustanove, može udružiti sredstva u djelatnosti školstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na temelju vlastite odluke iz stavka 2. ovog članka, a do razine bilanciranih sredstava utvrđenih u članku 8. stavku 3. ove Uredbe.

Na temelju odluka iz članka 5. ove Uredbe, korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i pomoći za ogrjev, u okvirima bilanciranih sredstava iz članka 8. stavka 3. ove Uredbe.

Na temelju Odluke iz članka 6. ove Uredbe, korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja zdravstvenih ustanova, u okvirima planiranih sredstava iz članka 8. stavka 3. ove Uredbe.

U odlukama iz stavaka 2., 4., i 5. ovog članka, utvrđuje se raspored sredstava po ustanovama i prioriteti za kapitalna ulaganja.

Županije, Grad Zagreb i gradovi mogu raspodijeliti sredstava ostvarena od udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe po ustanovama unutar pojedine djelatnosti, ali se preraspodjela mora zasnivati na planu objav­ljenom najmanje dva mjeseca prije njegova usvajanja.

Članak 11.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su:

– do 1. siječnja 2003. godine Ministarstvu financija dostaviti usvojeni proračun županije, Grada Zagreba i grada za 2003. godinu, s planom prihoda (iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravna­nja) i planom rashoda (po funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji) zbrojno;

– do 31. siječnja 2003. godine nadležnom ministarstvu dostaviti izvješće prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 74/2002), kraj­njih korisnika (ustanova) po decentraliziranim funkcijama za siječanj – prosinac 2002. godine, zbrojno po ustanovama i po vrsti prihoda i rashoda. Nadležno ministarstvo dužno je izraditi zbrojno izvješće po funkcijama za županije, Grad Zagreb i gradove i dostaviti ga Ministarstvu financija do 15. veljače 2003. godine.

Pomoć izravnanja u veljači 2003. godine umanjuje se za sred­stva iz članka 3. stavaka 2. i 3., doznačena do 31. prosinca 2002. godine, a neutrošena prema izvještajima nadležnih ministarstava.

Članak 12.

Izračun iznosa pomoći izravna­nja za decentralizirane funk­cije u 2003. godini vrši Ministarstvo financija u surad­nji s resornim ministarstvima po korisnicima pomoći, a prema kriterijima i mjerilima iz odluka i do visine iznosa obveze, utvrđene prema članku 8. stavku 3. ove Uredbe.

Sredstva iz stavka 1. doznačuju se na način i pod uvjetima ovisno o vrsti rashoda (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini).

Pomoći izravnanja za rashode poslovanja doznačit će se akontativno za mjesec siječanj 2003. godine, a u ostalim mjesecima akontativno, temeljem mjesečnog obračuna za prethodni mjesec usklađenog s akontacijom za tekući mjesec.

Doznake u drugom, trećem i četvrtom tromjesečju 2003., te prvom tromjesečju 2004. godine, usklađivat će se s izvješćem iz članka 13. ove Uredbe u dijelu koji se odnosi na rashode poslovanja.

Pomoći izravnanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini, izvršavaju se na temelju dostavljene dokumentacije županije, Grada Zagreba i grada o provedenom postupku u skladu sa Zakonom, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih) situacija za izvršene radove, koji su dospjeli ili dospijevaju u mjesecu za koji se podnosi zahtjev za doznaku sredstava nadležnom ministarstvu do 10. u mjesecu za tekući mjesec, a nadležno ministarstvo nakon provedene kontrole, objedinjene zahtjeve na razini županija i gradova dostavlja Ministarstvu financija do 15. u mjesecu za tekući mjesec.

Pomoći izravnanja za hitne intervencije u djelatnosti socijalne skrbi doznačit će se na način iz stavka 5. ovog članka, a rashodi za ogrjev temeljem dostavljenog zahtjeva korisnika potpore.

Pomoći izravnanja Ministarstvo financija doznačit će u razdoblju od 20. do 30. u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 13.

Županije, Grad Zagreb i gradovi su dužni tromjesečno izvješćivati resorno ministarstvo o utrošenim sredstvima kraj­njih korisnika (ustanova) zbrojno po ustanovama i po vrsti rashoda (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini).

Nadležno ministarstvo dužno je sačiniti izvješće u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom raču­novodstvu, zbrojno po županijama i gradovima i dostaviti ih Ministarstvu financija prema rokovima iz navedenog Pravilnika.

Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj resornom ministarstvu iz stavka 1. i na propisani način i u roku iz stavka 2., Ministarstvo financija će privremeno obustaviti doznaku sredstava pomoći izravnanja iz Državnog proračuna.

Članak 14.

Krajnji korisnik (ustanova), koja prima sredstva za decentralizirane funkcije iz proračuna županije, Grada Zagreba i gradova, dužan je postupati u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Naputkom o ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji rashoda/izdataka i prihoda/primitaka, Zakonom o javnoj nabavi i Uredbi o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.

Nadležno tijelo krajnjeg korisnika (ustanove) donosi financijski plan za 2003. godinu na petoj razini računskog plana i program rada, te tromjesečne financijske planove na temelju odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja osnovnog i srednjeg školstva, domova za starije i nemoćne osobe, te centara za socijalnu skrb za 2003. godinu iz članka 10. ove Uredbe koji donosi županija, Grada Zagreb i grad i dostavlja ga nadležnom upravnom odjelu županije, Grada Zagreba i grada najkasnije do 31. siječnja 2003. godine.

Financijski plan sastoji se od prihoda i rashoda i obraz­loženja. Prihodi se iskazuju po vrstama i izvorima iz kojih potječu, i to: sredstva državnog proračuna, sredstva iz županijskog/gradskog proračuna - decentralizacija, vlastita sredstva po vrstama i sredstva pomoći općine/grada, županije i druge pravne i fizičke osobe, a rashodi po ekonomskoj klasifikaciji na petoj razini.

Obrazloženje financijskog plana treba sadržavati podatke koji su osnov za izračunavanje godišnjeg iznosa sredstava (npr. broj objekata, djelatnika, razrednih odjeljenja, učenika, korisnika, kreveta), obrazloženje vlastitih prihoda i drugih prihoda od jedinica lokalne samouprave (predškolski odgoj ili drugo) ili iz drugih izvora, a prema odluci iz stavka 2. ovoga članka, i plan javne nabave za robe, radove i usluge koje su razvrstane u istovrsne skupine (prema statističkoj nomenklaturi ili prema računskom planu).

Ako županija, Grad Zagreb i grad nisu propisali drugačije:

– doznaka sredstava za rashode poslovanja izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana) koji potpisuju odgovorne osobe (računovođa i ravnatelj), a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10-tog u tekućem mjesecu za protekli mjesec;

– doznaka sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini izvršava se na temelju dostavljene dokumenatacije o provedenom postupku u skladu sa Zakonom, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba i / ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u mjesecu, a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu;

– doznaka sredstava za domove za starije i nemoćne osobe za rashode poslovanja (rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode) izvršava se na temelju mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana) i stvarno ostvarenim vlastitim prihodima za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana), a koji potpisuju odgovorne osobe (računovodstvo i ravnatelj), a dostavlja se nadležnom upravnom odjelu najkasnije do 10-og u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Ako ustanova ne dostavi financijski plan, program i izvještaj nadležnom upravnom odjelu u roku i na propisani način, privremeno se obustavlja doznaka sredstava ustanovi.

Članak 15.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su obav­ljati nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obav­ljaju poslove decentraliziranih funkcija i korisnika proračunskih sredstava (ustanova) koji se financiraju iz tih sredstava.

Članak 16.

Ministarstvo nadležno za pojedinu djelatnost čija se funkcija decentralizira i Ministarstvo financija, po potrebi obav­ljaju nadzor u pogledu zakonitosti postupa­nja i namjenskog korište­nja sredstava iz ove Uredbe.

Članak 17.

Ovlašćuje se ministar financija da prema potrebi donosi naputak o provedbi ove Uredbe u dijelu koji se odnosi na dinamiku doznake sredstava pomoći izravna­nja i na provedbu članka 3. stav­ka 2.

Članak 18.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječ­nja 2003. godine.

Klasa: 015-01/02-01/07
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.

 

 

ZBIRNI PREGLED  SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
     ZA 2003. GODINU PO ŽUPANIJAMA (21) I GRADOVIMA (32)

Tablica 0


ŽUPANIJA

ŠKOLSTVO

SOCIJALNA SKRB

ZDRAVSTVO

Sveukupne
obveze za
decentralizirane

funkcije

 

Osnovno
školstvo
(obveza
gradova
i županija)

Srednje
školstvo

Centri za
socijalnu
skrb i pomoć
za ogrjev

Domovi za
starije i
nemoćne

Zdravstvene
ustanove

1

2

3

4

5

6

(2+3+4+5+6)

ZAGREBAČKA

51.094.991

11.899.419

3.971.158

0

15.950.000

82.915.568

KRAPINSKO-ZAGORSKA

23.551.930

12.952.063

2.437.828

0

14.500.000

53.441.821

SISAČKO-MOSLAVAČKA

30.930.600

20.228.763

5.948.778

6.282.854

18.250.000

81.640.995

KARLOVAČKA

24.893.749

14.352.125

4.651.706

2.946.841

14.000.000

60.844.421

VARAŽDINSKA

29.113.565

14.768.360

3.096.220

3.378.236

17.000.000

67.356.381

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

20.501.426

8.972.895

1.987.758

5.283.739

11.700.000

48.445.818

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

23.332.405

13.388.130

3.148.089

2.717.212

13.000.000

55.585.836

PRIMORSKO-GORANSKA

39.843.888

26.514.858

4.212.365

14.271.725

30.870.025

115.712.861

LIČKO-SENJSKA

11.586.924

7.281.406

1.358.302

4.225.960

6.900.555

31.353.147

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

16.256.681

7.188.110

2.317.715

0

9.500.000

35.262.506

POŽEŠKO-SLAVONSKA

14.853.906

8.088.709

1.811.324

4.575.809

8.150.000

37.479.748

BRODSKO-POSAVSKA

29.738.574

14.221.884

4.669.270

3.393.469

14.900.000

66.923.197

ZADARSKA

24.848.809

17.397.833

3.140.794

5.059.047

14.700.000

65.146.483

OSJEČKO-BARANJSKA

51.434.108

31.237.495

8.119.745

8.823.152

28.218.525

127.833.025

ŠIBENSKO-KNINSKA

17.868.346

9.775.461

6.609.875

6.095.912

13.679.181

54.028.775

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

32.594.492

19.146.466

3.758.067

4.784.109

16.000.000

76.283.134

SPLITSKO-DALMATINSKA

66.037.448

38.961.613

7.629.217

15.387.200

37.459.266

165.474.744

ISTARSKA

36.638.669

18.844.060

2.392.788

13.844.338

18.500.000

90.219.855

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

20.946.503

12.839.440

2.025.126

9.970.357

14.079.181

59.860.607

MEĐIMURSKA

18.794.090

7.858.016

1.985.639

4.316.558

10.901.000

43.855.303

GRAD ZAGREB

100.007.169

67.830.854

12.817.096

56.578.980

69.802.184

307.036.283

UKUPNO

684.868.273

383.747.960

88.088.860

171.935.498

398.059.917

1.726.700.508

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE
     FUNKCIJE ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO PO
             ŽUPANIJAMA U 2003. GODINI

Tablica 1. žup

      

Žup. br.

Nositelj financiranja – županija

Sveukupno

1

2

3

1.

ZAGREBAČKA

28.214.743

2.

KRAPINSKO-ZAGORSKA

21.726.312

3.

SISAČKO-MOSLAVAČKA

19.103.137

4.

KARLOVAČKA

16.092.339

5.

VARAŽDINSKA

23.072.642

6.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

15.573.110

7.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

17.719.233

8.

PRIMORSKO-GORANSKA

21.497.208

9.

LIČKO-SENJSKA

9.288.773

10.

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

12.562.535

11.

POŽEŠKO-SLAVONSKA

11.034.218

12.

BRODSKO-POSAVSKA

18.891.263

13.

ZADARSKA

15.863.348

14.

OSJEČKO-BARANJSKA

37.948.282

15.

ŠIBENSKO-KNINSKA

10.889.008

16.

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

27.762.136

17.

SPLITSKO-DALMATINSKA

46.301.438

18.

ISTARSKA

13.691.594

19.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

14.673.645

20.

MEĐIMURSKA

14.970.501

21.

GRAD ZAGREB

100.007.169

 

UKUPNO ŽUPANIJE

496.882.634

 

 

 

PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE
      FUNKCIJE ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO PO
            GRADOVIMA U 2003. GODINI

Tablica 1. grad

                                                                                      

Red. br.

Nositelj financiranja – grad

Sveukupno

1

2

3

1.

VELIKA GORICA

10.482.153

2.

SAMOBOR

5.326.338

3.

VRBOVEC

3.507.325

4.

ZAPREŠIĆ

3.564.432

5.

KRAPINA

1.825.618

6.

SISAK

7.675.104

7.

KUTINA

4.152.359

8.

KARLOVAC

8.801.410

9.

VARAŽDIN

6.040.923

10.

KOPRIVNICA

4.928.316

11.

BJELOVAR

5.613.172

12.

RIJEKA

16.052.005

13.

CRIKVENICA

1.314.236

14.

OPATIJA

980.439

15.

GOSPIĆ

2.298.151

16.

VIROVITICA

3.694.146

17.

POŽEGA

3.819.688

18.

SLAVONSKI BROD

10.847.311

19.

ZADAR

8.985.461

20.

OSIJEK

13.485.826

21.

ŠIBENIK

6.979.338

22.

VINKOVCI

4.832.356

23.

MAKARSKA

1.812.670

24.

SPLIT

17.923.340

25.

PULA

7.861.765

26.

LABIN

2.252.380

27.

PAZIN

4.505.700

28.

POREČ

3.578.745

29.

ROVINJ

2.147.614

30.

UMAG

2.600.871

31.

DUBROVNIK

6.272.858

32.

ČAKOVEC

3.823.589

 

UKUPNO GRADOVI

187.985.639