Uredba o računanju vremena u 2003. godini

NN 155/2002 (23.12.2002.), Uredba o računanju vremena u 2003. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2537

Na teme­lju članka 2. stavka 2. Zakona o računa­nju vremena (»Narodne novine«, br. 27/93 i 33/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine, donijela

UREDBU

O RAČUNANJU VREMENA U 2003. GODINI

I.

Ljetno računanje vremena u 2003. godini poči­nje 30. ožuj­ka 2003. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomica­njem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

II.

Ljetno računa­nje vremena u 2003. godini završava 26. listopada 2003. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomica­njem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

III.

Sat koji se 26. listopada 2003. godine zbog pomica­nja za jedan sat unatrag pojav­ljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

IV.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-02/02-01/01
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.