Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2538

Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu (»Na­rod­ne novine«, br. 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/2001 i 114/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog Školstva u 2002. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2002. godini (»Narodne novine«, broj 110/2001) u točki II. stav­ku 2. iznos: »487.887.477,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »486.237.476,00 kn«, a u stavku 3. iznos: »77.912.523,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »78.229.290,00 kn«.

II.

U točki III. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ukupna godišnja bilanca sredstava za osnovno školstvo u 2002. godini, kao minimalni godišnji financijski standard javnih potreba utvrđuje se kako slijedi:

Vrsta

   izdataka

Minimalni

financijski

standard prema

simulaciji za

2001. godinu

Smanjenje

(prijenos dijela

tekućeg održavanja

u kapitalne

izdatke)

Povećanje

programa (tekući

troškovi za novo-

izgrađene  prostore

i kapitalni izdaci

za donos iz

tekućih troškova)

Ukupno

(2-3+4)

 

Dopušteni

rast

 

Za izvršavanje iz

proračuna županija i

Grada Zagreba i iz

dodatnog udjela poreza

na dohodak i iz

pozicije potpore

izravnanja u DP

I.-XII. 2002.

1

2

3

4

5

6

7

Tekući

 

 

 

 

 

 

troškovi

480.934.780,00

16.406.812,00

2.350.000,00

466.877.968,00

21.009.509,00

486.237.476,00

Kapitalni

 

 

 

 

 

 

izdaci

178.313.742,00

78.229.290,00

Ukupno

 659.248.522,00

 16.406.812,00

 2.350.000,00

 466.877.968,00

 21.009.509,00

 564.466.766,00

III.

U tablici 1g - Pregled obveza decentraliziranih funkcija za osnovno školstvo koje se trebaju financirati iz gradskih proračuna u 2002. godini i tablici 1ž - Pregled obveza decentraliziranih funkcija za osnovno školstvo koje se trebaju financirati iz županijskih proračuna u 2002. godini mijenjaju se iznosi za gradove i županije, te sveukupni iznosi, na način kako je to navedeno u tablici 1g - Pregled obveza decentraliziranih funkcija za osnovno školstvo koje se trebaju financirati iz gradskih proračuna u 2002. godini i tablici 1ž - Pregled obveza decentraliziranih funkcija za osnovno školstvo koje se trebaju financirati iz županijskih proračuna u 2002. godini, koje su sastavni dio ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/01-01/05
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.