Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2002. godini

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2002. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2539

Na temelju članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/2001 i 114/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2002. godini

I.

U Odluci o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2002. godini (»Narodne novine«, br. 110/2001 i 97/2002) u točki III. stavku 3. iznos: »57.256.534,00 kn« zamjenjuje se iznosom: »58.589.768,00 kn«.

II.

U točki V. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Ukupna godišnja bilanca sredstava za srednje školstvo u 2002. godini, kao minimalni godišnji financijski standard javnih potreba utvrđuje se kako slijedi:

Vrsta

   izdataka

Minimalni

financijski

standard prema

simulaciji za

   2001. godinu

Smanjenje

(prijenos dijela

tekućeg održavanja

u kapitalne

izdatke)

Povećanje

programa (tekući

troškovi za novo-

izgrađene  prostore

i kapitalni izdaci

za donos iz

tekućih troškova)

Ukupno

(2-3+4)

 

Dopušteni

rast

 

Za izvršavanje iz

proračuna županija i

Grada Zagreba i iz

dodatnog udjela poreza

na dohodak i iz

pozicije potpore

izravnanja u DP

I.-XII. 2002.

1

2

3

4

5

6

7

Tekući

 

 

 

 

 

 

troškovi

33.818.850,00

6.157.894,73

20.769.303,00

248.430.258,27

10.276.512,73

258.706.771,00

Kapitalni

 

 

 

 

 

 

izdaci

122.374.754,00

-

2,00

-

-

   58.589.768,00

Ukupno

356.193.604,00

6.157.894,73

20.769.305,00

248.430.258,27

10.276.512,73

317.296.539,00

III.

U tablici 2 - Pregled obveza decentraliziranih funkcija za srednje školstvo, koje se trebaju financirati iz županijskih pro­računa u 2002. godini, mijenjaju se iznosi za županije i Grad Zagreb, te sveukupni iznos, na način kako je to navedeno u tablici 2 - Pregled obveza decentraliziranih funkcija za srednje školstvo koje se trebaju financirati iz županijskih proračuna u 2002. godini, koja je sastavni dio ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-02/01-01/06
Urbroj: 5030104-02-4
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.