Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2541

Na temelju članka 11. Zakona o osnovnom školstvu (»Narod­ne novine«, br. 59/90, 26/93, 27/93, 7/96, 59/2001 i 114/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

o kriterijima i mjerilima za utvrĐivanje bilanČnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog Školstva
u 2003. godini

OPĆE ODREDBE

I.

 Ovom Odlukom utvrđuje se ukupna bilanca sredstava za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu i gradovima do visine potrebnih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda osnovnih škola.

II.

U proračunu županija, Grada Zagreba i gradova koji preuzimaju financiranje dijela javnih potreba u osnovnom školstvu, osiguravaju se sredstva za:

– materijalne i financijske rashode osnovnih škola

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

III.

 Ukupna godišnja bilanca sredstava za osnovno školstvo u 2003. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba, utvrđuje se kako slijedi:


– u kunama –

                                                                                                          


Opis

Minimalni financijski

standard prema

         simulaciji za

   2001. godinu

Bilancirana

sredstva za

    2002. godinu

Bilancirana

sredstva  za

    2003. godinu

Index

2003./2002.

1

2

3

4

7

Materijalni i financijski rashodi*)

480.934.780

486.237.476

536.551.660

110,35

Rashodi za materijal, dijelove i usluge

tekućeg i investicijskog održavanja i

rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini


178.313.742


78.229.290


148.316.613


189,59

Ukupno:

659.248.522

564.466.766

684.868.273

121,33

*) Osim dijela rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

Ukupni godišnji iznos sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola za 2003. godinu iznosi 536.551.660 kn.

Ukupni godišnji iznos sredstava za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2003. godinu iznosi 148.316.613 kn.

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, KRITERIJI I MJERILA

IV.

Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima priznaju se bi­lančna prava i osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih škola. Obračun ovih prava vrši se prema kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, a sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

Ekonomska klasifikacija materijalnih i financijskih rashoda sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo obuhvaća:

– skupinu 32 – Materijalni rashodi

– skupinu 34 – Financijski rashodi

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda je broj upisanih učenika u školskoj godini 2002./2003., a mjerilo je prosječna godišnja cijena po učeniku utvrđena po nositeljima financiranja.

 

IZRAČUN BILANČNIH PRAVA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA PO ŽUPANIJAMA,
GRADU ZAGREBU I GRADOVIMA ZA 2003. GODINU
(osim dijela rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja)

Red.

Nositelj

Broj raz. odjela

Broj učenika

Prosječna

Ukupni iznos

br.

financiranja

u školskoj godini

u školskoj godini

godišnja cijena

za 2003. godinu

 

 

2002./2003.

2002./2003.

po učeniku

– u kunama –

 

 

 

 

 

(4x5)

1

2

3

4

5

6

 

ŽUPANIJE

 

 

 

 

1.

Zagrebačka

636

14.671

1.579,78

23.176.952

2.

Krapinsko-zagorska

609

11.833

1.440,69

17.047.685

3.

Sisačko-moslavačka

399

8.497

1.881,36

15.985.916

4.

Karlovačka

350

6.168

2.147,76

13.247.384

5.

Varaždinska

630

12.800

1.432,63

18.337.664

6.

Koprivničko-križevačka

461

8.457

1.405,63

11.887.413

7.

Bjelovarsko-bilogorska

456

8.550

1.633,82

13.969.161

8.

Primorsko-goranska

586

10.802

1.570,22

16.961.516

9.

Ličko-senjska

198

3.177

2.421,32

7.692.534

10.

Virovitičko-podravska

338

6.861

1.410,83

9.679.705

11.

Požeško-slavonska

301

6.121

1.388,52

8.499.131

12.

Brodsko-posavska

483

10.399

1.422,57

14.793.305

13.

Zadarska

430

8.109

1.532,92

12.430.448

14.

Osječko-baranjska

1.051

21.194

1.395,88

29.584.281

15.

Šibensko-kninska

283

5.712

1.536,79

8.778.144

16.

Vukovarsko-srijemska

759

15.137

1.456,19

22.042.348

17.

Splitsko-dalmatinska

1.301

26.127

1.383,80

36.154.543

18.

Istarska

322

5.055

2.231,71

11.281.294

19.

Dubrovačko-neretvanska

414

7.855

1.451,93

11.404.910

20.

Međimurska

430

9.018

1.291,63

11.647.919

21.

Grad Zagreb

2.901

68.205

1.152,90

78.633.545

 

UKUPNO ŽUPANIJE:

13.338

274.748

1.431,26*

393.235.798

 

 

 

 

 

 

 

GRADOVI

 

 

 

 

1.

Velika Gorica

281

6.267

1.336,38

8.375.094

2.

Samobor

158

3.435

1.195,57

4.106.783

3.

Vrbovec

75

1.736

1.655,93

2.874.695

4.

Zaprešić

100

2.312

1.216,27

2.812.016

5.

Krapina

63

1.246

1.086,39

1.353.642

6.

Sisak

219

4.656

1.283,12

5.974.207

7.

Kutina

131

2.618

1.188,86

3.112.435

8.

Karlovac

240

5.084

1.377,92

7.005.345

9.

Varaždin

203

4.398

1.047,19

4.605.542

10.

Koprivnica

141

3.288

1.165,48

3.832.098

11.

Bjelovar

176

4.059

1.042,87

4.233.009

12.

Rijeka

530

11.391

1.075,51

12.251.135

13.

Crikvenica

44

935

1.053,37

984.901

14.

Opatija

30

681

1.082,59

737.244

15.

Gospić

54

1.151

1.591,74

1.832.093

16.

Virovitica

120

2.569

1.087,00

2.792.503

17.

Požega

118

3.075

942,49

2.898.157

18.

Slavonski Brod

322

7.816

1.069,62

8.360.150

19.

Zadar

331

8.105

790,37

6.405.949

20.

Osijek

418

9.577

1.086,50

10.405.411

21.

Šibenik

213

4.631

1.149,71

5.324.307

22.

Vinkovci

185

4.193

832,69

3.491.469

23.

Makarska

68

1.572

826,10

1.298.629

24.

Split

730

17.891

697,99

12.487.739

25.

Pula

263

5.722

1.033,70

5.914.831

26.

Labin

60

1.106

1.627,69

1.800.225

27.

Pazin

90

1.791

2.127,20

3.809.815

28.

Poreč

79

1.654

1.809,30

2.992.582

29.

Rovinj

64

1.381

1.175,68

1.623.614

30.

Umag

67

1.244

1.675,25

2.084.011

31.

Dubrovnik

218

4.602

1.022,14

4.703.888

32.

Čakovec

144

2.721

1.040,92

2.832.343

 UKUPNO GRADOVI:

5.935

132.907

1.078,32*

143.315.862

 SVEUKUPNO RH:

19.273

407.655

1.316,19*

536.551.660

* Napomena: Prosječna cijena po učeniku rezultat je podjele ukupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda u RH s ukupnim brojem učenika u RH i zaokružen na dvije decimale.

                                   

RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA I RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

V.

A) Rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Navedeni rashodi odnose se na skupinu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima ovi rashodi se planiraju i osiguravaju na osnovi kriterija opsega djelatnosti:

– po učeniku                                                                 100,97 kn godišnje

– po razrednom odjelu                                              2.163,71 kn godišnje

– po školskoj zgradi                                                  4.498,93 kn godišnje

B) Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg investicijskog održavanja

Navedeni rashodi odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Županijama, Gradu Zagrebu i gradovima ovi rashodi se planiraju i osiguravaju na osnovi kriterija opsega djelatnosti:

– po učeniku prosječno                                                  32,76 kn godišnje

– po razrednom odjelu                                              1.562,90 kn godišnje

– po školskoj zgradi                                                  5.582,70 kn godišnje

Na osnovi kriterija utvrđenih pod A) i B) ukupni rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2003. godini po županijama i gradovima iznose:

 

                                                                                                                                                                                  

                                                                         


Nositelj financiranja

Opseg djelatnosti

Rashodi za
nabavu proizvedene
dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja
na nefinancijskoj
imovini

Rashodi
za materijal,

dijelove i usluge
tekućeg i

investicijskog

održavanja


UKUPNO
– u kunama –

 

Broj učenika
u školskoj
godini
2002./2003.

Broj raz.
odjela u
školskoj
godini
2002./ 2003.

Broj
školskih
zgrada u
škol. god.
2001./2002.

1

2

3

4

5

6

7

ŽUPANIJE

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

14.671

636

70

3.172.376,00

1.865.415,00

5.037.791

Krapinsko-zagorska

11.833

609

82

2.881.390,00

1.797.237,00

4.678.627

Sisačko-moslavačka

8.497

399

49

1.941.710,00

1.175.511,00

3.117.221

Karlovačka

6.168

350

71

1.699.505,00

1.145.450,00

2.844.955

Varaždinska

12.800

630

67

2.956.982,00

1.777.996,00

4.734.978

Koprivničko-križevačka

8.457

461

83

2.224.785,00

1.460.912,00

3.685.697

Bjelovarsko-bilogorska

8.550

456

90

2.254.849,00

1.495.223,00

3.750.072

Primorsko-goranska

10.802

586

90

2.763.516,00

1.772.176,00

4.535.692

Ličko-senjska

3.177

198

43

942.650,00

653.589,00

1.596.239

Virovitičko-podravska

6.861

338

70

1.739.014,00

1.143.816,00

2.882.830

Požeško-slavonska

6.121

301

59

1.534.751,00

1.000.336,00

2.535.087

Brodsko-posavska

10.399

483

90

2.499.963,00

1.597.995,00

4.097.958

Zadarska

8.109

430

74

2.082.082,00

1.350.818,00

3.432.900

Osječko-baranjska

21.194

1.051

160

5.133.846,00

3.230.155,00

8.364.001

Šibensko-kninska

5.712

283

29

1.319.540,00

791.324,00

2.110.864

Vukovarsko-srijemska

15.137

759

86

3.557.547,00

2.162.241,00

5.719.788

Splitsko-dalmatinska

26.127

1.301

179

6.258.338,00

3.888.557,00

10.146.895

Istarska

5.055

322

53

1.445.561,00

964.739,00

2.410.300

Dubrovačko-neretvanska

7.855

414

67

1.990.324,00

1.278.411,00

3.268.735

Međimurska

9.018

430

51

2.070.388,00

1.252.194,00

3.322.582

Grad Zagreb

68.205

2.901

143

13.806.929,00

7.566.695,00

21.373.624

UKUPNO ŽUPANIJE:

274.748

13.338

1.706

64.276.046,00

39.370.790,00

103.646.836

 

 

 

 

 

 

 

GRADOVI

 

 

 

 

 

 

Velika Gorica

6.267

281

22

1.339.758,00

767.301,00

2.107.059

Samobor

3.435

158

17

765.180,00

454.375,00

1.219.555

Vrbovec

1.736

75

12

391.549,00

241.081,00

632.630

Zaprešić

2.312

100

7

481.306,00

271.110,00

752.416

Krapina

1.246

63

7

293.615,00

178.361,00

471.976

Sisak

4.656

219

26

1.060.941,00

639.956,00

1.700.897

Kutina

2.618

131

20

637.764,00

402.160,00

1.039.924

Karlovac

5.084

240

22

1.131.598,00

664.467,00

1.796.065

Varaždin

4.398

203

9

923.790,00

511.591,00

1.435.381

Koprivnica

3.288

141

13

695.559,00

400.659,00

1.096.218

Bjelovar

4.059

176

18

871.631,00

508.532,00

1.380.163

Rijeka

11.391

530

30

2.431.883,00

1.368.987,00

3.800.870

Crikvenica

935

44

4

207.606,00

121.729,00

329.335

Opatija

681

30

4

151.668,00

91.527,00

243.195

Gospić

1.151

54

11

282.545,00

183.513,00

466.058

Virovitica

2.569

120

11

568.525,00

333.118,00

901.643

Požega

3.075

118

7

597.293,00

324.238,00

921.531

Slavonski Brod

7.816

322

24

1.593.870,00

893.291,00

2.487.161

Zadar

8.105

331

26

1.651.522,00

927.990,00

2.579.512

Osijek

9.577

418

24

1.979.395,00

1.101.020,00

3.080.415

Šibenik

4.631

213

24

1.036.437,00

618.594,00

1.655.031

Vinkovci

4.193

185

9

864.144,00

476.743,00

1.340.887

Makarska

1.572

68

5

328.352,00

185.689,00

514.041

Split

17.891

730

32

3.529.928,00

1.905.673,00

5.435.601

Pula

5.722

263

20

1.236.785,00

710.149,00

1.946.934

Labin

1.106

60

8

277.487,00

174.668,00

452.155

Pazin

1.791

90

12

429.558,00

266.327,00

695.885

Poreč

1.654

79

7

369.430,00

216.733,00

586.163

Rovinj

1.381

64

10

322.906,00

201.094,00

524.000

Umag

1.244

67

10

315.565,00

201.295,00

516.860

Dubrovnik

4.602

218

14

999.338,00

569.632,00

1.568.970

Čakovec

2.721

144

9

626.804,00

364.442,00

991.246

UKUPNO GRADOVI:

132.907

5.935

474

28.393.732,00

16.276.045,00

44.669.777

SVEUKUPNO RH:

407.655

19.273

2.180

92.669.778,00

55.646.835,00

148.316.613

 

 

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i troše na osnovi plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2003. godinu u kojem se planiraju kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2003. godine.

Realizacija ovih rashoda (u dijelu koji se odnosi na pomoći iz državnog proračuna) moguća je tek po izvršenju radova i nabavi usluga, a ne anticipativno. Predstavnička tijela županija, Grada Zagreba i gradova dužna su plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donijeti najkasnije do 31. siječnja 2003. godine i dostaviti ga Ministarstvu prosvjete i športa.

Rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja županije, Grad Zagreb i gradovi planiraju i troše na osnovi operativnih planova za 2003. godinu u kojima se specificiraju škole, namjene i iznosi sredstava. Predstavnička tijela županija, Grada Zagreba i gradova dužna su plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja donijeti najkasnije do 31. siječnja 2003. godine i dostaviti ga Ministarstvu prosvjete i športa.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

VI.

 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva županije, Grad Zagreb i gradovi ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 2,9%.

Ako županije, Grad Zagreb i gradovi ne ostvare ukupno bilancirana sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija os­nov­nog školstva iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 2,9%, razliku do ukupno bilanciranih sredstava ostvaruju iz pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu. Kontrolu ostvarivanja tih prihoda vrši Ministarstvo financija.

VII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2003. godinu u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim u točki IV. i V. ove Odluke.

VIII.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su Ministarstvu prosvjete i športa dostavljati podatke, odnosno posebna izvješća i konsolidirano izvješće osnovnih škola o visini materijalnih i financijskih rashoda i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini, u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 74/2002).

IX.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su sredstva iz dodatnog udjela poreza na dohodak i sredstva s pozicije pomoći izravnanja koristiti prema utvrđenoj namjeni iz ove Odluke.

X.

Ministarstvo prosvjete i športa na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama, Gradu Zagrebu, odnosno gradovima u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, ako se utvrdi da je zbog realizacije programa javnih potreba u osnovnom školstvu to prijeko potrebno.

XI.

Županije, Grad Zagreb i gradovi dužni su rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Županije, Grad Zagreb i gradovi ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade investicijskog elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodne suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa za nabavku proizvedene dugotrajne imovine.

XII.

Županijska skupština odnosno Skupština Grada Zagreba - osnivač škole, može na osnovi vlastite odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini i odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba sred­njih škola i učeničkih domova, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva financija, udružiti sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu do razine utvrđene u ovoj Odluci i u Odluci o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2003. godini.

XIII.

U prosječnoj cijeni po učeniku za obračun materijalnih i financijskih rashoda uključeni su i troškovi redovitog programa financiranja učenika s teškoćama u razvoju, a samo povećani troškovi školovanja tih učenika financirat će se iz sredstava državnog proračuna sukladno posebnim kriterijima koje utvrđuje ministar prosvjete i športa.

XIV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 602-02/02-01/02
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.