Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2003. godini

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2003. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2542

Na temelju članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 59/2001 i 114/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

o kriterijima i mjerilima za utvrĐivanje bilanČnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih Škola i uČeniČkih domova u 2003. godini

OPĆE ODREDBE

I.

 Ovom Odlukom utvrđuje se ukupna bilanca sredstava za financiranje minimalnog financijskog standarda i kriteriji i mjerila za utvrđivanje bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu do visine potrebnih sredstava za osiguravanje minimalnog financijskog standarda srednjih škola i učeničkih domova.

II.

U proračunu županija i Grada Zagreba koji preuzimaju financiranje dijela javnih potreba u srednjim školama i učeničkim domovima osiguravaju se sredstva za:

– materijalne i financijske rashode srednjih škola i učeničkih domova

– naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

– rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

III.

Ukupna godišnja bilanca sredstava za srednje škole i učeničke domove u 2003. godini za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba utvrđuje se kako slijedi:

                                                                 – u kunama –

                                                                                                          


Opis

Minimalni financijski

standard prema

simulaciji za

2001. godinu

Bilancirana

sredstva za

2002. godinu

Bilancirana

sredstva  za

2003. godinu

Index

2003./2002.

1

2

3

4

7

Materijalni i financijski rashodi *)

203.163.573

221.476.771

247.479.028

111,74

Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade (smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima)

 

 

 

 

 

 

 

 

30.655.277

37.230.000

37.530.000

100,80

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (prijevoz učenika s područja posebne državne skrbi)

 

 

 

 

 

 

 

 

24.999.955

Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.374.754

58.589.768

73.738.977

125,86

Ukupno:

356.193.604

317.296.539

383.747.960

120,94

*) Osim dijela rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja

                                       

 

 

Ukupni godišnji iznos sredstava za materijalne i financijske rashode srednjih škola i učeničkih domova za 2003. godinu iznosi 247.479.028 kn.

Ukupni godišnji iznos sredstava za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima) iznosi 37.530.000 kn.

Ukupni godišnji iznos sredstava za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (prijevoz učenika s područja posebne državne skrbi) iznosi 24.999.955 kn.

Ukupni godišnji iznos sredstava za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola za 2003. godinu iznosi 73.738.977 kn.

MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI, NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE, KRITERIJI I MJERILA

IV.

Županijama i Gradu Zagrebu priznaju se bilančna prava i osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u visini koja osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i uče­nič­kih domova. Obračun ovih prava vrši se prema kriterijima i mjerilima iz ove Odluke, a sredstva se mogu koristiti samo za financiranje materijalnih i financijskih rashoda i naknada (prema ekonomskoj klasifikaciji) nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja.

Ekonomska klasifikacija materijalnih i financijskih rashoda, te naknada sukladno Računskom planu za proračunsko raču­novodstvo obuhvaća:

– skupinu 32 - Materijalni rashodi

– skupinu 34 - Financijski rashodi

– skupinu 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (smještaj i prehrana učenika u učeničkim domovima, te prijevoz učenika na područjima posebne državne skrbi).

V.

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje materijalnih i financijskih rashoda je broj upisanih učenika u školskoj godini 2002./2003.

Mjerilo je prosječna godišnja cijena po učeniku utvrđena po nositeljima financiranja.

 

IZRAČUN BILANČNIH PRAVA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA PO ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU ZA 2003. GODINU

 

Red.

br.

Nositelj

financiranja

Broj raz. odjela

u školskoj godini

2002./2003.

Broj učenika

u školskoj godini

2002./2003.

Prosječna

godišnja cijena

po učeniku

Ukupni iznos

za 2003. godinu

– u kunama –

(4x5)

1

2

3

4

5

6

 

ŽUPANIJE

 

 

 

 

 1.

Zagrebačka

231

6.354

1.251,98

7.955.081

 2.

Krapinsko-zagorska

200

5.423

1.286,47

6.976.527

 3.

Sisačko-moslavačka

243

6.470

1.548,60

10.019.442

 4.

Karlovačka

217

5.729

1.434,96

8.220.886

 5.

Varaždinska

303

8.564

1.263,19

10.817.959

 6.

Koprivničko-križevačka

176

5.021

1.138,05

5.714.149

 7.

Bjelovarsko-bilogorska

218

5.877

1.216,40

7.148.783

 8.

Primorsko-goranska

514

13.228

1.307,22

17.291.906

 9.

Ličko-senjska

69

1.491

2.045,62

3.050.019

10.

Virovitičko-podravska

142

3.933

1.083,39

4.260.973

11.

Požeško-slavonska

138

3.917

1.108,49

4.341.955

12.

Brodsko-posavska

262

7.456

1.242,07

9.260.874

13.

Zadarska

314

7.511

1.518,05

11.402.074

14.

Osječko-baranjska

596

15.293

1.255,26

19.196.691

15.

Šibensko-kninska

189

4.917

1.206,43

5.932.016

16.

Vukovarsko-srijemska

344

8.565

1.131,50

9.691.298

17.

Splitsko-dalmatinska

844

22.594

1.231,37

27.821.574

18.

Istarska

378

8.988

1.441,89

12.959.707

19.

Dubrovačko-neretvanska

217

5.717

1.310,70

7.493.272

20.

Međimurska

177

4.727

1.147,51

5.424.280

21.

Grad Zagreb

1.464

42.124

1.246,31

52.499.562

 

UKUPNO RH:

7.236

193.899

1.276,33*

247.479.028

*) Prosječna cijena po učeniku u RH rezultat je podjele ukupnog  iznosa u RH s ukupnim brojem učenika u RH i zaokružena na dvije decimale.

 

U prosječnoj cijeni po učeniku izračunatoj na temelju upisanih učenika srednjih škola iskazanoj u koloni 5. navedene tablice, osim materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola obuhvaćen je i dio materijalnih rashoda učeničkih domova prema sjedištu učeničkog doma, i to: prijevoz zaposlenika na posao i s posla, pedagoška dokumentacija, zdravstveni pregledi zaposlenika, te materijalni rashodi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja (po inspekcijskim nalazima) čije neotklanjanje ugrožava sigurnost učenika i učeničkog doma.

U navedenoj prosječnoj cijeni po učeniku iskazana su i sred­stva za zdravstvene preglede za zaposlenike srednjih škola i učeničkih domova temeljem članka 48. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama i to u iznosu od 900,00 kn za žene iznad 40 godina života, a 500,00 kn za muškarce iznad 40 godina.

VI.

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima po županijama i Gradu Zagrebu je broj učenika sa stalnim prebivalištem na području navedene županije i Grada Zagreba smještenih u učeničkim domovima Republike Hrvatske.

Mjerilo je prosječna godišnja cijena po učeniku u iznosu od 6.000,00 kn.

 

IZRAČUN BILANČNIH PRAVA ZA SUFINANCIRANJE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA) PO ŽUPANIJAMA I GRADU ZAGREBU ZA 2003. GODINU

   

Red.

Nositelj

Broj učenika

Godišnji

br.

financiranja

u školskoj

iznos

 

 

godini

6.000 kn x

 

 

2002./2003.

(kolona 3)

1

2

3

4

 

ŽUPANIJE

 

 

1.

Zagrebačka

270

1.620.000

2.

Krapinsko-zagorska

654

3.924.000

3.

Sisačko-moslavačka

598

3.588.000

4.

Karlovačka

284

1.704.000

5.

Varaždinska

167

1.002.000

6.

Koprivničko-križevačka

241

1.446.000

7.

Bjelovarsko-bilogorska

432

2.592.000

8.

Primorsko-goranska

614

3.684.000

9.

Ličko-senjska

296

1.776.000

10.

Virovitičko-podravska

171

1.026.000

11.

Požeško-slavonska

206

1.236.000

12.

Brodsko-posavska

335

2.010.000

13.

Zadarska

157

942.000

14.

Osječko-baranjska

313

1.878.000

15.

Šibensko-kninska

48

288.000

16.

Vukovarsko-srijemska

210

1.260.000

17.

Splitsko-dalmatinska

441

2.646.000

18.

Istarska

349

2.094.000

19.

Dubrovačko-neretvanska

334

2.004.000

20.

Međimurska

122

732.000

21.

Grad Zagreb

13

78.000

 

UKUPNO RH:

6.255

37.530.000

 

 

VII.

Kriterij za utvrđivanje bilančnih prava županija za sufinanciranje troškova prijevoza učenika s područja posebne državne skrbi je broj učenika srednjih škola koji imaju prebivalište i borave u općinama, gradovima i naseljima iz prve i druge skupine po­dručja posebne državne skrbi i koriste javni međumjesni prijevoz za dolazak u školu i odlazak iz škole.

Mjerilo je prosječna godišnja cijena prijevoza po učeniku za vrijeme trajanja nastavne godine utvrđena po nositeljima sufinanciranja.

 

IZRAČUN BILANČNIH PRAVA ZA SUFINANCIRANJE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI)  ZA 2003. GODINU

Red.

br.

Nositelj financiranja

Broj učenika u

prijevozu

Prosječna godišnja

cijena po učeniku

Ukupni iznos

za 2003. godinu

– u kunama –

1

2

3

4

5

 

ŽUPANIJE

 

 

 

1.

Sisačko-moslavačka

1.322

3.153,75

4.169.258

2.

Karlovačka

688

3.059,83

2.105.163

3.

Bjelovarsko-bilogorska

504

2.529,13

1.274.681

4.

Ličko-senjska

451

3.923,94

1.769.697

5.

Virovitičko-podravska

304

1.567,66

476.569

6.

Požeško-slavonska

494

2.043,77

1.009.622

7.

Brodsko-posavska

217

1.752,15

380.217

8.

Zadarska

766

2.483,20

1.902.131

9.

Osječko-baranjska

2.108

1.994,53

4.204.469

10.

Šibensko-kninska

748

2.262,17

1.692.103

11.

Vukovarsko-srijemska

2.164

2.307,42

4.993.257

12.

Dubrovačko-neretvanska

973

1.051,17

1.022.788

 

UKUPNO RH:

10.739

2.327,96*

24.999.955

*) Napomena: Prosječna cijena po učeniku u Republici Hrvatskoj rezultat je podjele ukupnog iznosa u RH s ukupnim brojem učenika u RH i zaokružena na dvije decimale.

                             

RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA I RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

VIII.

A)  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Navedeni rashodi odnose se na skupinu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Županijama i Gradu Zagrebu ovi rashodi se planiraju i osiguravaju na osnovi kriterija opsega djelatnosti:

– po učeniku                         96,49 kn godišnje

– po razrednom odjelu     2.592,49 kn godišnje

– po školskoj zgradi       12.144,73 kn godišnje

B) Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja škola

Navedeni rashodi odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Županijama i Gradu Zagrebu ovi rashodi se planiraju i osiguravaju na osnovi kriterija opsega djelatnosti, i to:

– po učeniku prosječno        44,26 kn godišnje

– po razrednom odjelu     1.713,59 kn godišnje

– po školskoj zgradi       23.597,82 kn godišnje

C) Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanje učeničkih domova

Navedeni rashodi odnose se na odjeljak 3224 - Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i odjeljak 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Županijama i Gradu Zagrebu ovi rashodi se planiraju i osiguravaju na osnovi kriterija opsega djelatnosti upisanih učenika u tim domovima u školskoj godini 2002./2003.:

– po učeniku                      490,00 kn godišnje.

Na osnovi kriterija utvrđenih pod A), B) i C) ukupna sredstva za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 2003. godini po županijama iznose:

                

Nositelj financiranja

Opseg djelatnosti

Rashodi za nabavu

proizvedene

dugotrajne imovine

i dodatna ulaganja

na nefinancijskoj

imovini

Rashodi za

materijal, dijelove i

usluge tekućeg i

investicijskog

održavanja

škola

Rashodi za

materijal, dijelove

i usluge tekućeg

i investicijskog

održavanja

učeničkih domova

UKUPNO

– u kunama –

Broj

učenika u

školskoj godini

2002./2003.

Broj raz.

odjela u

škol. godini

2002./ 2003.

Broj

škola

Broj

uč. u

uč. dom.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ŽUPANIJE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebačka

6.354

231

11

86

1.345.555,00

936.643,00

42.140,00

2.324.338

 

Krapinsko-zagorska

5.423

200

9

215

1.151.066,00

795.120,00

105.350,00

2.051.536

 

Sisačko-moslavačka

6.470

243

13

62

1.412.147,00

1.009.536,00

30.380,00

2.452.063

 

Karlovačka

5.729

217

12

311

1.261.098,00

908.588,00

152.390,00

2.322.076

 

Varaždinska

8.564

303

10

165

1.733.312,00

1.134.239,00

80.850,00

2.948.401

 

Koprivničko-križevačka

5.021

176

8

127

1.037.912,00

712.604,00

62.230,00

1.812.746

 

Bjelovarsko-bilogorska

5.877

218

13

290

1.290.116,00

940.450,00

142.100,00

2.372.666

 

Primorsko-goranska

13.228

514

30

799

2.973.251,00

2.174.191,00

391.510,00

5.538.952

 

Ličko-senjska

1.491

69

5

0

383.472,00

302.218,00

0

685.690

 

Virovitičko-podravska

3.933

142

6

92

820.497,00

558.991,00

45.080,00

1.424.568

 

Požeško-slavonska

3.917

138

6

288

808.583,00

551.429,00

141.120,00

1.501.132

 

Brodsko-posavska

7.456

262

11

0

1.532.254,00

1.038.539,00

0

2.570.793

 

Zadarska

7.511

314

18

202

1.757.383,00

1.295.265,00

98.980,00

3.151.628

 

Osječko-baranjska

15.293

596

28

487

3.360.798,00

2.358.907,00

238.630,00

5.958.335

 

Šibensko-kninska

4.917

189

10

0

1.085.869,00

777.473,00

0

1.863.342

 

Vukovarsko-srijemska

8.565

344

14

30

1.888.280,00

1.298.931,00

14.700,00

3.201.911

 

Splitsko-dalmatinska

22.594

844

40

510

4.853.946,00

3.390.193,00

249.900,00

8.494.039

 

Istarska

8.988

378

21

300

2.102.253,00

1.541.100,00

147.000,00

3.790.353

 

Dubrovačko-neretvanska

5.717

217

13

236

1.272.085,00

931.655,00

115.640,00

2.319.380

 

Međimurska

4.727

177

6

122

987.847,00

654.109,00

59.780,00

1.701.736

 

Grad Zagreb

42.124

1.464

58

1.933

8.564.344,00

5.741.778,00

947.170,00

15.253.292

 

UKUPNO ŽUPANIJE:

193.899

7.236

342

6.255

41.622.068,00

29.051.959,00

3.064.950,00

73.738.977

 

 

 

Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini županije i Grad Zagreb planiraju i troše na osnovi planova rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2003. godinu u kojem se planiraju kapitalni projekti školstva koji će se realizirati tijekom 2003. godine.

Realizacija ovih rashoda (u dijelu koji se odnosi na pomoći iz državnog proračuna) moguća je tek po izvršenju radova i nabavi usluga, a ne anticipativno. Predstavnička tijela županija i Grada Zagreba dužna su plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini donijeti najkasnije do 31. siječnja 2003. godine i dostaviti ga Ministarstvu prosvjete i športa.

Rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola županije i Grad Zagreb planiraju i troše na osnovi operativnih planova za 2003. godinu u kojima se specificiraju škole, namjene i iznosi sredstava.

Rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova županije i Grad Zagreb planiraju i troše na osnovi operativnih planova za 2003. godinu u kojima se specificiraju učenički domovi, namjene i iznosi sredstava.

Predstavnička tijela županija i Grada Zagreba dužna su plan rashoda za nabavu materijala, dijelova i usluga investicijskog održavanja škola i domova donijeti najkasnije do 31. siječnja 2003. godine i dostaviti ga Ministarstvu prosvjete i športa.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

IX.

 Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova županije i Grad Zagreb ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na dohodak po stopi od 2,0%.

Ako županije i Grad Zagreb ne ostvare ukupno bilancirana sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg škol­stva iz dodatnog udjela u porezu za dohodak po stopi od 2,0%, razliku do ukupno bilanciranih sredstava ostvaruju iz pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2003. godinu. Kontrolu ostvarivanja tih prihoda vrši Ministarstvo financija.

X.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova za 2003. godinu u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim u točki V., VI., VII. i VIII. ove Odluke.

XI.

Županije i Grad Zagreb dužni su Ministarstvu prosvjete i športa dostavljati podatke, odnosno posebna izvješća i konsolidirano izvješće srednjih škola i učeničkih domova o visini materijalnih i financijskih rashoda, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drugih naknada i rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini u skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 74/2002).

XII.

Županije i Grad Zagreb dužni su sredstva iz dodatnog udjela poreza na dohodak i sredstva s pozicije pomoći izravnanja koristiti prema utvrđenoj namjeni iz ove Odluke.

XIII.

Ministarstvo prosvjete i športa na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu u sklopu ukupno utvrđenih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva ako se utvrdi da je zbog realizacije programa javnih potreba u srednjim školama i učeničkim domovima to prijeko potrebno.          

XIV.

Županije i Grad Zagreb dužni su rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini realizirati u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Županije i Grad Zagreb ne mogu započinjati realizaciju nabave proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini bez izrade investicijskog elaborata u kojem su precizno utvrđeni: opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava, kao i prethodne suglasnosti Ministarstva prosvjete i športa za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

XV.

Županijska skupština odnosno Skupština Grada Zagreba - osnivač škole, može na osnovi vlastite odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini i odluke o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba sred­njih škola i učeničkih domova, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva prosvjete i športa i Ministarstva financija, udružiti sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu do razine utvrđene u ovoj Odluci i u Odluci o kriterijima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini.

XVI.

U prosječnoj cijeni po učeniku za obračun materijalnih i financijskih rashoda uključeni su i troškovi redovitog programa financiranja učenika s teškoćama u razvoju, a samo povećani troškovi školovanja tih učenika financirat će se iz sredstava državnog proračuna sukladno posebnim kriterijima koje utvrđuje ministar prosvjete i športa.

XVII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 602-03/02-01/02
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.