Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2003. godini

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2003. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2544

Na temelju članka 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 59/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoĆne osobe u 2003. godini

OPĆE ODREDBE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje djelatnosti domova za starije i nemoćne osobe u 2003. godini, nad kojima su prenijeta osnivačka prava s Republike Hrvatske na jedinice područne (regionalne) samouprave, a koje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

II.

Županija, odnosno Grad Zagreb za domove za starije i nemoćne osobe koji imaju sjedište na njegovu području, a na koje su prenijeta osnivačka prava, osigurava sredstva za obavljanje djelatnosti doma u visini razlike između ukupnih izdataka i vlastitih prihoda doma.

Ukupni rashodi doma su:

– plaće,

– ostali rashodi za zaposlene,

– naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),

– rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i dije­lom za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),

– ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično, premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja),

– ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski izdaci),

– materijalna imovina-prirodna bogatstva (zemljište),

– nematerijalna imovina u obliku prava (patenti, koncesije, licence, ostala prava i ostala nespomenuta nematerijalna imovina),

– građevinski objekti,

– postrojenja i oprema,

– prijevozna sredstva,

– višegodišnji rashodi i osnovno stado,

– nematerijalna proizvodna imovina,

– plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti,

– rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Vlastiti prihod doma je prihod kojeg dom za starije i nemoćne osobe ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika odnosno obveznika plaćanja cijene skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi način.

KRITERIJI I MJERILA

III.

Rashodi za zaposlene su:

– plaće,

– ostali rashodi za zaposlene.

Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema:

1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (»Narodne novine«, br. 101/99 i 120/2002),

2. Zakonu o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001) i Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 38/2001, 112/2001 i 62/2002),

3. Osnovici za izračun plaće radnika u javnim službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske,

4. Odredbama kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi koje se primjenjuju kao pravna pravila.

Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene utvrđuju se prema broju zaposlenih u trenutku prijenosa osnivačkih prava, odnosno po korisniku (stalnog smještaja, korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike pomoći i njege u kući i dostave i pripreme obroka za vanjske korisnike).

Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemoćne osobe za 2003. godine, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

 

        

Šifra

Naziv ustanove

Broj

Iznos po

Iznos

 

 

korisnika

korisniku

2003. g.

1

2

3

4

5

524

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

207

1.295

3.216.859

529

DOM UMIROVLJENIKA U SISKU

248

1.454

4.325.982

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

455

1.381

7.542.841

510

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

SVETI ANTUN - KARLOVAC

262

1.460

4.590.500

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

262

1.460

4.590.500

535

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

362

1.146

4.979.336

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

362

1.146

4.979.336

555

DOM UMIROVLJENIKA U KOPRIVNICI

266

1.512

4.827.134

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

266

1.512

4.827.134

502

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVAR

270

1.122

3.634.492

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

270

1.122

3.634.492

512

DOM UMIROVLJENIKA »MALI KARTEC« - KRK

143

1.588

2.725.000

520

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»VOLOSKO« - OPATIJA

161

2.169

4.190.505

537

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»MARKO A. STUPARIĆ« - VELI LOŠINJ

100

2.078

2.493.456

574

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »KANTRIDA«

500

1.701

10.208.984

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

904

1.808

19.617.945

508

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – GOSPIĆ

180

1.769

3.820.000

560

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE UDBINA

72

1.960

1.693.217

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

252

1.823

5.513.217

538

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

139

1.309

2.183.840

556

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

137

1.616

2.657.000

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

276

1.462

4.840.840

530

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

276

1.487

4.924.564

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

276

1.487

4.924.564

543

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

294

1.614

5.694.224

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

294

1.614

5.694.224

500

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

180

1.643

3.549.920

507

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

201

1.365

3.292.624

523

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

350

1.147

4.818.192

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

731

1.329

11.660.736

533

DOM UMIROVLJENIKA »CVJETNI DOM« – ŠIBENIK

295

1.355

4.797.388

566

Dom umirovljenika Oklaj – Novi kapacitet –  1. 1. 2003.

110

926

1.222.017

567

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

70

1.986

1.667.928

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

475

1.349

7.687.333

539

DOM UMIROVLJENIKA - VINKOVCI

130

1.346

2.100.000

541

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

112

1.510

2.028.803

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

242

1.422

4.128.803

515

DOM UMIROVLJENIKA - MAKARSKA

110

1.911

2.522.221

531

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT

580

1.629

11.334.820

540

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS

80

1.947

1.869.032

557

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET – SPLIT

144

2.586

4.467.968

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

914

1.841

20.194.041

518

DOM UMIROVLJENIKA NOVIGRAD

194

1.379

3.209.936

576

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»Alfredo Štiglić« – PULA

200

1.719

4.124.847

526

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE RAŠA

62

2.012

1.497.044

528

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»DOMENICO PERGOLIS« ROVINJ

183

1.909

4.192.500

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

639

1.699

13.024.327

505

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »DUBROVNIK«

193

1.952

4.520.804

506

DOM ZA ODRASLE »DOMUS CHRISTI« – DUBROVNIK

91

1.770

1.933.252

511

DOM UMIROVLJENIKA KORČULA

42

2.362

1.190.537

536

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELA LUKA

73

2.045

1.791.516

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

399

1.971

9.436.109

504

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

283

1.421

4.827.200

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

283

1.421

4.827.200

544

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TREŠNJEVKA

684

1.371

11.254.552

545

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»KSAVER« ZAGREB

235

1.851

5.219.232

546

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»MEDVEŠČAK« ZAGREB

393

1.298

6.122.181

547

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»PEŠĆENICA« ZAGREB

281

1.501

5.061.684

548

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

SVETA ANA ZAGREB

305

1.489

5.449.828

549

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»CENTAR« – ZAGREB

348

1.503

6.277.540

550

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»MAKSIMIR« – ZAGREB

413

1.038

5.144.284

551

DOM UMIROVLJENIKA »TRNJE« - ZAGREB

390

1.281

5.993.064

552

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»SVETI JOSIP« ZAGREB

353

1.420

6.013.268

553

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»DUBRAVA« – ZAGREB

136

1.831

2.988.432

 

GRAD ZAGREB

3538

1.402

59.524.065

 

SVEUKUPNO

10.838

1.512

196.647.707

      

                             

 

IV.

Materijalni rashodi su:

– naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, stručno usa­vršavanje zaposlenika),

– rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine, energija, materijal i, dije­lom za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),

– rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i ostale usluge),

– ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:

– ostali financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski izdaci).

Kriteriji za financiranje materijalnih rashoda utvrđuju se prema broju korisnika doma iz točke III. ove Odluke.

Mjerila za financiranje materijalnih rashoda utvrđuju se po korisniku.

Minimalni financijski standard materijalnih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe za 2003. godinu, sukladno stav­cima 1., 2., 3. i 4. ove točke, po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

 

        

Šifra

Naziv ustanove

Broj

Iznos po

Iznos

 

 

korisnika

korisniku

2003. g.

1

2

3

4

5

524

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

207

1.323

3.285.183

529

DOM UMIROVLJENIKA U SISKU

248

1.578

4.696.830

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

455

1.462

7.982.013

510

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

SVETI ANTUN – KARLOVAC

262

1.492

4.690.541

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

262

1.492

4.690.541

535

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

362

1.418

6.161.900

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

362

1.418

6.161.900

555

DOM UMIROVLJENIKA U KOPRIVNICI

266

1.778

5.674.067

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

266

1.778

5.674.067

502

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVAR

270

1.467

4.752.720

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

270

1.467

4.752.720

512

DOM UMIROVLJENIKA »MALI KARTEC« – KRK

143

1.894

3.250.935

520

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»VOLOSKO« – OPATIJA

161

1.601

3.093.615

537

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»MARKO A. STUPARIĆ« – VELI LOŠINJ

100

1.754

2.104.295

574

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »KANTRIDA«

500

1.317

7.903.371

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

904

1.507

16.352.216

508

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – GOSPIĆ

180

1.519

3.280.000

560

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE UDBINA

72

1.684

1.455.210

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

252

1.566

4.735.210

538

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

139

1.428

2.381.949

556

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

137

1.493

2.455.020

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

276

1.460

4.836.969

530

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

276

1.333

4.414.275

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

276

1.333

4.414.275

543

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

294

1.494

5.270.220

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

294

1.494

5.270.220

500

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

180

1.671

3.609.045

507

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

201

1.386

3.343.050

523

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

350

1.295

5.439.960

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

731

1.413

12.392.055

533

DOM UMIROVLJENIKA »CVJETNI DOM« – ŠIBENIK

295

1.454

5.148.090

566

Dom umirovljenika Oklaj -Novi kapacitet- 1. 1. 2003.

110

1.258

1.660.140

567

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

70

1.740

1.461.420

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

475

1.451

8.269.650

539

DOM UMIROVLJENIKA – VINKOVCI

130

1.529

2.385.248

541

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

112

1.488

2.000.000

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

242

1.510

4.385.248

515

DOM UMIROVLJENIKA – MAKARSKA

110

1.818

2.399.300

531

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT

580

1.505

10.477.721

540

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS

80

1.850

1.776.474

557

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET – SPLIT

144

1.561

2.697.210

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

914

1.582

17.350.705

518

DOM UMIROVLJENIKA NOVIGRAD

194

1.570

3.655.620

576

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»Alfredo Štiglić« – PULA

200

1.613

3.870.455

526

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE RAŠA

62

1.749

1.300.995

528

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»DOMENICO PERGOLIS« ROVINJ

183

1.690

3.710.475

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

639

1.635

12.537.545

505

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »DUBROVNIK«

193

1.456

3.372.754

506

DOM ZA ODRASLE »DOMUS CHRISTI« – DUBROVNIK

91

1.899

2.073.552

511

DOM UMIROVLJENIKA KORČULA

42

1.673

843.265

536

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELA LUKA

73

1.790

1.568.025

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

399

1.641

7.857.596

504

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

283

1.405

4.772.235

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

283

1.405

4.772.235

544

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TREŠNJEVKA

684

1.354

11.111.760

545

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»KSAVER« ZAGREB

235

1.674

4.721.670

546

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»MEDVEŠČAK« ZAGREB

393

1.346

6.348.938

547

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»PEŠĆENICA« ZAGREB

281

1.452

4.896.645

548

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

SVETA ANA ZAGREB

305

1.473

5.392.350

549

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»CENTAR« – ZAGREB

348

1.342

5.604.525

550

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»MAKSIMIR« – ZAGREB

413

1.194

5.916.823

551

DOM UMIROVLJENIKA »TRNJE« – ZAGREB

390

1.274

5.961.376

552

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»SVETI JOSIP« ZAGREB

353

1.392

5.895.360

553

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»DUBRAVA« – ZAGREB

136

1.535

2.504.907

 

GRAD ZAGREB

3538

1.374

58.354.354

 

SVEUKUPNO

10.838

1.467

190.789.519

        

 

 V.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su:

– materijalna imovina-prirodna bogatstva (zemljište),

– nematerijalna imovina u obliku prava (patenti, koncesije, licence, ostala prava i ostala nespomenuta nematerijalna imovina),

– građevinski objekti,

– postrojenja i oprema,

– prijevozna sredstva,

– višegodišnji rashodi i osnovno stado,

– nematerijalna proizvodna imovina,

– plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti,

– rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvr­đuju se prema:

1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi (»Narodne novine« , br. 101/99 i 120/2002),

2. Stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku iz točke III. ove Odluke.

Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.

Minimalni financijski standard rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe za 2003. godinu, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke po županijama, odnosno Gradu Zagrebu iznosi:

 

        

Šifra

Naziv ustanove

Broj

Iznos po

Iznos

 

 

korisnika

korisniku

2003. g.

1

2

3

4

5

524

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

207

280

695.000

529

DOM UMIROVLJENIKA U SISKU

248

134

400.000

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

455

201

1.095.000

510

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

SVETI ANTUN – KARLOVAC

262

141

443.700

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

262

141

443.700

535

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

362

70

302.000

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

362

70

302.000

555

DOM UMIROVLJENIKA U KOPRIVNICI

266

107

340.000

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

266

107

340.000

502

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVAR

270

123

400.000

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

270

123

400.000

512

DOM UMIROVLJENIKA »MALI KARTEC« – KRK

143

216

370.000

520

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»VOLOSKO« – OPATIJA

161

207

400.000

537

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»M.A.STUPARIĆ« – V.LOŠINJ

100

333

400.000

574

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »KANTRIDA«

500

103

616.000

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

904

165

1.786.000

508

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – GOSPIĆ

180

0

0

560

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE UDBINA

72

0

0

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

252

0

0

538

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

139

195

325.000

556

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

137

182

300.000

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

276

189

625.000

530

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

276

106

350.000

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

276

106

350.000

543

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

294

567

2.000.000

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

294

567

2.000.000

500

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

180

139

300.000

507

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

201

166

400.000

523

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

350

107

450.000

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

731

131

1.150.000

533

DOM UMIROVLJENIKA »CVJETNI DOM« – ŠIBENIK

295

291

1.030.000

566

Dom umirovljenika Oklaj -Novi kapacitet- 1.1.2003.

110

0

0

567

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

70

179

150.000

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

475

207

1.180.000

539

DOM UMIROVLJENIKA – VINKOVCI

130

128

200.000

541

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

112

19

25.000

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

242

77

225.000

515

DOM UMIROVLJENIKA – MAKARSKA

110

91

120.000

531

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT

580

65

450.000

540

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS

80

365

350.000

557

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET – SPLIT

144

174

300.000

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

914

111

1.220.000

518

DOM UMIROVLJENIKA NOVIGRAD

194

198

460.000

576

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»Alfredo Štiglić« – PULA

200

167

400.000

526

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE RAŠA

62

269

200.000

528

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »D. PERGOLIS«

 

 

 

 

ROVINJ

183

816

1.791.800

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

639

372

2.851.800

505

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »DUBROVNIK«

193

86

200.000

506

DOM ZA ODRASLE »DOMUS CHRISTI« – DUBROVNIK

91

174

190.000

511

DOM UMIROVLJENIKA KORČULA

42

30

15.000

536

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELA LUKA

73

228

200.000

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

399

126

605.000

504

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

283

109

370.000

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

283

109

370.000

544

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TREŠNJEVKA

684

152

1.248.000

545

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»KSAVER« ZAGREB

235

1.993

5.620.000

546

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»MEDVEŠČAK« ZAGREB

393

106

500.000

547

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»PEŠČENICA« ZAGREB

281

104

350.000

548

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

SVETA ANA ZAGREB

305

185

675.300

549

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»CENTAR« – ZAGREB

348

1.317

5.500.000

550

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»MAKSIMIR« – ZAGREB

413

1.231

6.100.000

551

DOM UMIROVLJENIKA »TRNJE« – ZAGREB

390

214

1.000.000

552

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»SVETI JOSIP« ZAGREB

353

134

566.000

553

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»DUBRAVA« – ZAGREB

136

735

1.200.000

 

GRAD ZAGREB

3538

536

22.759.300

 

SVEUKUPNO

10.838

290

37.702.800

                                       

 

VI.

Županija, odnosno Grad Zagreb osigurava, po domu, godiš­nje:

1. za potrebe hitnih intervencija investicijskog održavanja objekata, prostora, opreme i vozila iznos od 100.000,00 kuna,

2. za potrebe hitnih intervencija tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila iznos od 50.000,00 kuna.

Županija, odnosno Grad Zagreb odobrava sredstva iz stavka 1. ove točke prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni opravdanosti zahtjeva.

VII.

Na temelju kriterija i mjerila iz točke III., IV., V. i VI. ove Odluke ukupni izdaci doma za 2003. godinu po županijama, odnosno Gradu Zagrebu su:

        

Šifra

Naziv ustanove

Ukupni izdaci

 

 

za 2003. godinu

1

2

3

524

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

7.197.042

529

DOM UMIROVLJENIKA U SISKU

9.422.812

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

100.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

200.000

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

16.919.854

510

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETI ANTUN – KARLOVAC

9.724.741

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

9.874.741

535

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

11.443.236

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

11.593.236

555

DOM UMIROVLJENIKA U KOPRIVNICI

10.841.201

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

10.991.201

502

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVAR

8.787.212

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

8.937.212

512

DOM UMIROVLJENIKA »MALI KARTEC« – KRK

6.345.935

520

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »VOLOSKO« – OPATIJA

7.684.120

537

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »MARKO A. STUPARIĆ« – VELI LOŠINJ

4.997.751

574

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »KANTRIDA«

18.728.355

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

200.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

400.000

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

38.356.161

508

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – GOSPIĆ

7.100.000

560

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE UDBINA

3.148.427

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

100.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

200.000

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

10.548.427

538

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

4.890.789

556

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

5.412.020

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

100.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

200.000

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

10.602.809

530

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

9.688.839

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

9.838.839

543

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

12.964.444

 

Hitne intervencije- tekuće održavanje

50.000

 

Hitne intervencije- investicijsko održavanje

100.000

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

13.114.444

500

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

7.458.965

507

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

7.035.674

523

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

10.708.152

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

150.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

300.000

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

25.652.791

533

DOM UMIROVLJENIKA »CVJETNI DOM« – ŠIBENIK

10.975.478

566

Dom umirovljenika Oklaj - Novi kapacitet - 1. 1. 2003.

2.882.157

567

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

3.279.348

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

150.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

300.000

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

17.586.983

539

DOM UMIROVLJENIKA – VINKOVCI

4.685.248

541

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

4.053.803

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

100.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

200.000

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

9.039.051

515

DOM UMIROVLJENIKA – MAKARSKA

5.041.521

531

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT

22.262.541

540

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS

3.995.506

557

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET – SPLIT

7.465.178

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

200.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

400.000

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

39.364.746

518

DOM UMIROVLJENIKA NOVIGRAD

7.325.556

576

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »Alfredo Štiglić« – PULA

8.395.302

526

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE RAŠA

2.998.039

528

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »DOMENICO PERGOLIS« ROVINJ

9.694.775

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

200.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

400.000

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

29.013.672

505

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »DUBROVNIK«

8.093.558

506

DOM ZA ODRASLE »DOMUS CHRISTI« – DUBROVNIK

4.196.804

511

DOM UMIROVLJENIKA KORČULA

2.048.802

536

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELA LUKA

3.559.541

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

200.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

400.000

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

18.498.705

504

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

9.969.435

 

Hitne intervencije- tekuće održavanje

50.000

 

Hitne intervencije- investicijsko održavanje

100.000

 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

10.119.435

544

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE TREŠNJEVKA

23.614.312

545

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »KSAVER« ZAGREB

15.560.902

546

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »MEDVEŠČAK« ZAGREB

12.971.119

547

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »PEŠČENICA« ZAGREB

10.308.329

548

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETA ANA ZAGREB

11.517.478

549

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »CENTAR« – ZAGREB

17.382.065

550

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »MAKSIMIR« – ZAGREB

17.161.107

551

DOM UMIROVLJENIKA »TRNJE« – ZAGREB

12.954.440

552

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »SVETI JOSIP« ZAGREB

12.474.628

553

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »DUBRAVA« – ZAGREB

6.693.339

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

500.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

1.000.000

 

GRAD ZAGREB

142.137.719

 

SVEUKUPNO

432.190.026

 

 

VIII.

Ukupni izdaci utvrđeni u točki VII. ove Odluke čine osnovicu za izračun potpora izravnanja za decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe županije, odnosno Grada Zagreba za 2003. godinu, u skladu s člankom 45.a stavkom 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Planirani vlastiti prihodi doma za starije i nemoćne osobe iz točke II. ove Odluke za 2003. godinu, navedeni su u koloni 4 tablice u nastavku. Planirani vlastiti prihod procijenjen je u skladu s brojem korisnika, Pravilnikom o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji (»Narodne novine«, broj 112/98) i Odlukom o cijenama usluga.

Jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je u svom proračunu za 2003. godinu osigurati domovima za starije i nemoćne osobe razliku sredstava (kolona 5 tablice u nastavku) od ukupnih rashoda utvrđenih za 2003. godinu (kolona 3 tablice u nastavku), umanjenih za vlastiti prihod doma planiran za 2003. godinu (kolona 4 tablice u nastavku).

Ako dom za starije i nemoćne osobe ostvari vlastiti prihod, sukladno točki II. ove Odluke, u većem ili manjem iznosu od procijenjenog, jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava razliku između ukupno ostvarenih prihoda i ukupno utvrđe­nih rashoda iz točke VII. ove Odluke.

 

        


Šifra


Naziv ustanove


Ukupni

izdaci za

2003. godinu


Planirani

vlastiti prihodi

za 2003.

godinu

Razlika sredstava

između ukupnih

rashoda i planiranih

vlastitih prihoda

za 2003. g. koje

osigurava

županija

1

2

3

4

5

524

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA

7.197.042

4.997.000

2.200.042

529

DOM UMIROVLJENIKA U SISKU

9.422.812

5.640.000

3.782.812

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

100.000

 

100.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

200.000

 

200.000

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

16.919.854

10.637.000

6.282.854

510

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

SVETI ANTUN – KARLOVAC

9.724.741

6.927.900

2.796.841

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

100.000

 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

9.874.741

6.927.900

2.946.841

535

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN

11.443.236

8.215.000

3.228.236

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

100.000

 

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

11.593.236

8.215.000

3.378.236

555

DOM UMIROVLJENIKA U KOPRIVNICI

10.841.201

5.707.462

5.133.739

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

100.000

 

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

10.991.201

5.707.462

5.283.739

502

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BJELOVAR

8.787.212

6.220.000

2.567.212

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

100.000

 

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

8.937.212

6.220.000

2.717.212

512

DOM UMIROVLJENIKA »MALI KARTEC« – KRK

6.345.935

3.715.700

2.630.235

520

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»VOLOSKO« – OPATIJA

7.684.120

3.565.624

4.118.496

537

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»M.A.STUPARIĆ«-V.LOŠINJ

4.997.751

2.365.792

2.631.959

574

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »KANTRIDA«

18.728.355

14.437.320

4.291.035

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

200.000

 

200.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

400.000

 

400.000

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

38.356.161

24.084.436

14.271.725

508

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – GOSPIĆ

7.100.000

4.800.000

2.300.000

560

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE UDBINA

3.148.427

1.522.467

1.625.960

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

100.000

 

100.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

200.000

 

200.000

 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

10.548.427

6.322.467

4.225.960

538

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA

4.890.789

2.637.000

2.253.789

556

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA

5.412.020

3.390.000

2.022.020

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

100.000

 

100.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

200.000

 

200.000

 

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

10.602.809

6.027.000

4.575.809

530

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SLAVONSKI BROD

9.688.839

6.445.370

3.243.469

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

100.000

 

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

9.838.839

6.445.370

3.393.469

543

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ZADAR

12.964.444

8.055.397

4.909.047

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

100.000

 

ZADARSKA ŽUPANIJA

13.114.444

8.055.397

5.059.047

500

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

7.458.965

3.934.044

3.524.921

507

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO

7.035.674

4.517.595

2.518.079

523

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK

10.708.152

8.378.000

2.330.152

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

150.000

 

150.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

300.000

 

300.000

 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

25.652.791

16.829.639

8.823.152

533

DOM UMIROVLJENIKA »CVJETNI DOM« – ŠIBENIK

10.975.478

7.083.471

3.892.007

566

Dom umirovljenika Oklaj -Novi kapacitet- 1.1.2003.

2.882.157

2.640.000

242.157

567

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KNIN

3.279.348

1.767.600

1.511.748

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

150.000

 

150.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

300.000

 

300.000

 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

17.586.983

11.491.071

6.095.912

539

DOM UMIROVLJENIKA – VINKOVCI

4.685.248

2.312.942

2.372.306

541

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VUKOVAR

4.053.803

1.942.000

2.111.803

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

100.000

 

100.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

200.000

 

200.000

 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

9.039.051

4.254.942

4.784.109

515

DOM UMIROVLJENIKA – MAKARSKA

5.041.521

3.951.600

1.089.921

531

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SPLIT

22.262.541

14.767.366

7.495.175

540

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VIS

3.995.506

1.879.680

2.115.826

557

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET – SPLIT

7.465.178

3.378.900

4.086.278

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

200.000

 

200.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

400.000

 

400.000

 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

39.364.746

23.977.546

15.387.200

518

DOM UMIROVLJENIKA NOVIGRAD

7.325.556

4.741.000

2.584.556

576

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»Alfredo Štiglić« – PULA

8.395.302

4.600.334

3.794.968

526

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE RAŠA

2.998.039

1.300.000

1.698.039

528

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

 

 

 

 

»D.PERGOLIS« ROVINJ

9.694.775

4.528.000

5.166.775

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

200.000

 

200.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

400.000

 

400.000

 

ISTARSKA ŽUPANIJA

29.013.672

15.169.334

13.844.338

505

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE »DUBROVNIK«

8.093.558

3.662.484

4.431.074

506

DOM ZA ODRASLE »DOMUS CHRISTI« – DUBROVNIK

4.196.804

1.914.382

2.282.422

511

DOM UMIROVLJENIKA KORČULA

2.048.802

1.068.600

980.202

536

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELA LUKA

3.559.541

1.882.882

1.676.659

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

200.000

 

200.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

400.000

 

400.000

 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

18.498.705

8.528.348

9.970.357

504

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC

9.969.435

5.802.877

4.166.558

 

Hitne intervencije - tekuće održavanje

50.000

 

50.000

 

Hitne intervencije - investicijsko održavanje

100.000

 

100.000