Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o opsegu prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2545

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/2001, 88/2002 i 149/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

o opsegu prava na zdravstvenu zaŠtitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu

I.

Opseg prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za 2003. godinu, utvrđen Programom mjera zdrav­stvene zaštite, određuje se za pojedine zdravstvene usluge u postocima za točke 2. – 6. stavka 2. članka 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), kako slijedi:

– 90 % vrijednosti za:

– lijekove s liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni na listi lijekova s oznakom R10.

– 85 % vrijednosti za:

– specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu uključivo i dnevnu bolnicu i kirurške zahvate u dnevnoj bolnici, osim fizikalne medicine i rehabilitacije,

– specijalističku dijagnostiku koja nije na razini primarne zdravstvene zaštite,

– ortopedska i druga pomagala određena općim aktom Zavoda,

– liječenje u inozemstvu sukladno općem aktu Zavoda,

– fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u kući bolesnika,

– specijalističko-konzilijarnu stomatološku zdravstvenu za­šti­tu odraslih osoba u parodontologiji,

– specijalističko-konzilijarnu stomatološku zdravstvenu za­štitu odraslih osoba u oralnoj kirurgiji.

– 75 % vrijednosti za:

– troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje kroničnih            bolesti,

– lijekove s liste lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni na listi lijekova s oznakom R25,

– stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici za osobe iznad 70 godina starosti.

– 70 % vrijednosti za:

– specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji,

– troškove smještaja i prehrane u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za liječenje akutnih bolesti.

– 50 % vrijednosti za:

– stomatološku zdravstvenu zaštitu u mobilnoj i fiksnoj protetici odraslih osoba,

– lijekove s liste lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni na listi lijekova s oznakom R50,

– 25 % vrijednosti za:

– lijekove s liste lijekova Zavoda koji se propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti označeni na listi lijekova s oznakom R75.

II.

Osiguranim osobama Zavoda – dobrovoljnim davateljima krvi s preko 25 davanja (muškarci), odnosno s preko 15 davanja (žene), te osiguranim osobama Zavoda – donatorima organa u korist osigurane osobe Zavoda za slučajeve iz točki 2. – 6. stavka 2. članka 17. Zakona, Zavod osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u iznosu 5% većem od predviđenih.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 500-01/02-01/08
Urbroj: 5030104-02-1
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.