Odluka o davanju državnog jamstva po zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i grupe banaka (Zagrebačka banka d.d., Zagreb i DEPFA Investment Bank Limited)

NN 155/2002 (23.12.2002.), Odluka o davanju državnog jamstva po zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i grupe banaka (Zagrebačka banka d.d., Zagreb i DEPFA Investment Bank Limited)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2547

Na teme­lju članka 10. Zakona o kreditnim poslovima s inozemstvom (»Narodne novine«, broj 43/96) i članka 36. Zakona o izvršava­nju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu (»Narodne novine«, br. 116/2001 i 139/2002), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. prosinca 2002. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU DRŽAVNOG JAMSTVA PO ZAJMU IZMEĐU DRUŠTVA HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. I GRUPE BANAKA (ZAGREBAČKA BANKA d.d., ZAGREB I DEPFA INVESTMENT BANK LIMITED)

I.

Ovlašćuje se Ministarstvo financija da, u ime Vlade Republike Hrvatske, izda, a ministar financija ili ­nje­gov zamjenik potpiše ispravu o jamstvu u korist grupe banaka (Zagrebačka banka d.d., Zagreb i DEPFA Investment Bank Limited), po zaduže­nju društva Hrvatske autoceste d.o.o., teme­ljem sklop­ljenog Ugovora pod uvjetima navedenim u toč. II. ove Odluke.

II.

Jamstvo iz točke I. ove Odluke izdaje se uz s­ljedeće uvjete:

– zajmodavac:         grupa banaka (Zagrebačka banka d.d., Zagreb i DEPFA Investment Bank Limited)

– zajmoprimac:        Hrvatske autoceste d.o.o.

– iznos zajma:          EUR 150.000.000,00

– namjena:               financira­nje izgrad­nje autoceste Bosi­ljevo – Split i autoceste Zagreb – Go­ričan prema Programu Vlade Republike Hrvatske za razdob­lje 2001.–2004. godine

– kraj­nji rok korište­nja: 12 mjeseci (1 godina)

– poček:                  3 godine

– rok otplate:           14 godina, u polugodiš­njim anuitetima

– kamatna stopa:     (6 mj.) EURIBOR + 1.70% (za prve 4 godine)

                               (6 mj.) EURIBOR + 1,75% (za razdob­lje s­ljedećih 10 godina)

– commitment Fee:  0,55% godiš­nje

– arrangement Fee:  1.30% jednokratno

III.

U svrhu osigura­nja povrata kredita, društvo Hrvatske autoceste d.o.o. dužno je, teme­ljem članka 36. stavka 2. Zakona o izvršava­nju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu, dati neopozivo ovlašte­nje ovjereno od javnog bi­lježnika Ministarstvu financija da, u slučaju aktivira­nja jamstva, može dati nalog banci ili drugoj financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet za blokadu računa dužnika, zbog podmire­nja povrata duga.

IV.

Prije izdava­nja državnog jamstva, Ministarstva financija će sklopiti ugovor s društvom Hrvatske autoceste d.o.o., kojim se određuju obveze Društva, u svrhu redovite otplate zajma, kao i instrumenti osigura­nja, te obveze pravnih s­ljedbenika i solidarnih jamaca.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donoše­nja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/02-03/02
Urbroj: 5030115-02-26
Zagreb, 19. prosinca 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.