Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

NN 158/2002 (30.12.2002.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju obrasca R-S

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

2571

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o obveznim doprinosima, porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 114/01 i 153/02), Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika, na 28. sjednici održanoj 24. prosinca 2002. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRASCA R-S

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S (»Narodne novine«, broj 118/01, 2/02 – ispravak, 7/02 – izmjene, 16/02 – izmjene i dopune i 126/02 – izmjene i dopune), u članku 2. stavak 1. na kraju rečenice dodaju se riječi, »formata A4.«

U stavku 3.:

– u alineji 5. riječica »i« na kraju alineje, briše se

– u alineji 6. točka na kraju alineje, briše se i dodaju se riječi »popunjene u najviše dvanaest redaka na jednoj stranici i«

– dodaje se alineja 7. koja glasi: »-ovjeru obveznika podnošenja«.

Članak 2.

U članku 3.:

– u točci I.2. PODACI ZA MJESEC I GODINU, u prvom odlomku rečenica: »Upisani mjesec i godina ne mogu biti kasniji od mjeseca i godine u kojima se podnosi Obrazac R-S«, briše se.

– u točci I.2. PODACI ZA MJESEC I GODINU, na kraju dodaje se odlomak: »Kada se Obrazac R-S podnosi za kamate, u polje Podaci za mjesec upisuje se broj nula nula (00).«

– u točci II.2. JEDINSTVENI MATIČNI BROJ GRAĐANA (JMBG) OBVEZNIKA, točka na kraju rečenice, briše se i dodaju se riječi: »ili porezni broj dodijeljen od Ministarstva financija – Porezne uprave u dužini od trinaest (13) znamenaka.«

– točka III.5a. MJESEČNA OBVEZA DOPRINOSA ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, mijenja se i glasi: »Upisuje se iznos ukupne osnovice obveznog doprinosa za zdravstveno osiguranje na razini obveznika podnošenja, prema propisima koji reguliraju doprinose za obvezna osiguranja.«

– točka III.5b. UPLATA DOPRINOSA ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, mijenja se i glasi: »Upisuje se iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje obračunat prema stopi propisanoj propisima koji reguliraju doprinose za obvezna osiguranja, na osnovicu iz III.5a.«.

– točka III.6a. MJESEČNA OBVEZA DOPRINOSA ZA ZAPO­ŠLJAVANJE, mijenja se i glasi: »Upisuje se iznos ukupne osnovice obveznog doprinosa za zapošljavanje na razini obveznika podnošenja, prema propisima koji reguliraju doprinose za obvezna osiguranja.«

– točka III.6b. UPLATA DOPRINOSA ZA ZAPOŠLJA­VA­NJE, mijenja se i glasi: »Upisuje se iznos doprinosa za zapošljavanje obračunat prema stopi propisanoj propisima koji reguliraju doprinose za obvezna osiguranja, na osnovicu iz III.6a.«.

– točka MB/JMBG obveznika, mijenja se i glasi: »Upisuje se matični broj (MB), jedinstveni matični broj građana (JMBG), odnosno porezni broj (PB) obveznika podnošenja sa stranice A.«

– u točci IV.6. OBRAČUNATI MJESEČNI IZNOS (PLA­ĆA I DRUGI PRIMITAK/NAKNADA/OSNOVICA), iza ri­je­či »doprinosa« dodaju se riječi »za mirovinska osiguranja«.

– točka IV.10. UPLATA OSNOVNOG DOPRINOSA ZA ZDRAV­STVENO OSIGURANJE, prema propisima koji reguliraju doprinose za obvezna osiguranja, ne popunjava se.

– točka IV.11. UPLATA OBVEZNOG DOPRINOSA ZA ZAPOŠ­LJA­VANJE, prema propisima koji reguliraju doprinose za obvezna osiguranja, ne popunjava se.

Članak 3.

U članku 4. stavak 1., briše se:

– u stavku 2., iza riječi »poslodavac« dodaju se riječi »za naknadu plaće«, oznaka »IV.16« mijenja se u oznaku »IV.15.«., te stavak 2. postaje stavak 1.

– dosadašnji stavak 3., postaje stavak 2., mijenja se i glasi:

»(2) Poslodavac podatak pod IV.16. popunjava u skladu s propisima koji reguliraju doprinose za obvezna osiguranja.«

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je obveznik podnošenja podataka, isplatitelj naknade, odnosno obračunavatelj obveznih doprinosa na osnovice osiguranja prema propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zd­rav­stveno osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Ministarstvo rada i socijalne skrbi – nadležni centri za socijalnu skrb, po­pu­­njavaju se podaci pod: III.1., III.2., III.4a., III.4b., III.9. na stranici A, te podaci od IV.1. do IV.7., IV.9. i IV.16. na stranici B«.

Članak 5.

U članku 6. stavak 3. riječi: »u kojem su obračunati doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu« zamjenjuju se riječima: »na stvarnu osnovicu o obračunatim ob­vez­nim doprinosima.«

– stavak 4., briše se, a dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

– dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako obveznik podnosi podatake za kamate za ostale obvezne doprinose, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak, tada iznimno ne podnosi stranicu B Obrasca R-S, a na stranici A pod III. KONTROLNI PODACI PO OBVEZNIKU popunjava sljedeće podatke: III.3b. i/ili III.5b. i/ili III.6b. i/ili III.7b. i/ili III.8b., ovisno na što se kamate odnose.«

– stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Ako obveznik podnosi podatke ručno pisane u papirnom obliku, podaci se obvezno popunjavaju tintom ili kemijskom olovkom. Obveznik može podnijeti Obrazac R-S u papirnom obliku za najviše dvadeset četiri (24) osiguranika.«

– dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Obveznik podnošenja podataka dužan je svaku stranicu B ovjeriti pečatom i potpisom, na dnu stranice u visini polja IV.10. i IV.11., na način da pečat ne zahvaća unesene podatke po osiguranicima, odnosno da isti ostanu čitljivi.«

Članak 6.

U članku 7. stavak 1. iza riječi »REGOS-a«, riječi »i uparenom s nalogom za plaćanje proslijeđenog na izvršenje«, brišu se.

– u stavku 5. iza riječi »iz« dodaje se riječ »zaprimljenog«, a riječi »evidentiranog u evidenciji neusklađenih Obrazaca R-S«, brišu se.

Dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Kada se ispravljaju samo podaci koji se odnose na os­nov­no zdravstveno osiguranje pod III.5a., III.5b.i/ili zapošlja­va­nje pod III.6a. i III.6b., ne podnosi se stranica B Obrasca R-S.«

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5., postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 7.

U Pravilniku o sadržaju Obrasca R-S (»Narodne novine«, broj 118/01, 2/02 – ispravak, 7/02 – izmjene, 16/02 – izmjene i dopune i 126/02 – izmjene i dopune), Prilog 2. »ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-S«, zamjenjuje se Prilogom 2. »ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE OBRASCA R-S«, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Za razdoblje obračuna obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak do dana 31. prosinca 2002. godine, obveznici podnošenja podataka dostavljaju Obrazac R-S popunjen prema propisima koji su važili do toga dana.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine, osim članka 5. alineja 3., koja se primjenjuje od 1. travnja 2003. godine.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. Ljubo Jurčić, v. r.

PRILOG 2.

ŠIFRARNIK ZA POPUNJAVANJE
OBRASCA R-S

 

A. ŠIFRARNIK VRSTE UPLATE

Pod I.3.- Vrsta uplate, upisuje se jedna od šifri:

00 nema uplate,

01 potpuna uplata,

02 djelomična uplata,

03 ostala primanja,

05 uplata po nadzoru,

06 uplata po sudskim presudama i vansudskim nagodbama,

08 kamate za II stup mirovinskog osiguranja,

09 kamate za ostale obvezne doprinose, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

20 uplata preuzimatelja i isplatitelja naknada

28 uplata kamata preuzimatelja i isplatitelja naknada

99 ispravak

 

B. ŠIFRARNIK VRSTE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA

Pod II..5.- Vrsta obveznika, upisuje se jedna od pripadajućih šifri za obveznika podnošenja podataka na Obrasca R-S, i to:

01 poslodavac pravna osoba

02 poslodavac fizička osoba

03 Hrvatski zavod za zapošljavanje

04 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

05 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

06 Ministarstvo rada i socijalne skrbi - nadležni centar za socijalnu skrb

07 Republika Hrvatska

08 poslodavac u stečajnom postupku

09 poslodavac u likvidacijskom postupku

10 poslodavac u sanacijskom postupku

11 pravne i fizičke osobe, nadležne ustanove i državno tijelo za druge osobe

12 poslodavac međunarodno predstavništvo, diplomatsko, konzularno predstavništva, strane banke,

     međunarodne udruge i zaklade i sl

13 vjerska zajednica ili udruga građana i sl.

14 poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj za izaslane radnike

15 poslodavac radnika upućenog na službeni put u inozemstvo do 30 dana

16 poslodavac za osobu koja je prekinula rad zbog upućivanja na obrazovanje, stručno usavršavanje ili poslijediplomski studij i za osobu koju je prije stupanja u radni odnos, kao svojeg stipendistu uputila na praktični rad kod druge pravne ili fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja

17 poslodavac za osobe za primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada

18 poslodavac stalnog sezonskog radnika

30 samostalni obveznici uplate doprinosa (prema rješenju tijela državne uprave ili nadležne ustanove)

 

C. ŠIFRARNIK OSNOVE OBRAČUNA

Pod IV.4.- Osnova obračuna upisuje se šifra od devet (9) znamenaka koja ima strukturu sljedećeg oblika

     OO   I     B    Z   SSRR:

     !       !     !     !    !

     !       !     !     !    stvarni sati rada razdoblja

     !       !     !     !

     !       !     !     vrsta doprinosa zdravstvenog osiguranja

     !       !     !

     !       !     staž s povećanim trajanjem

     !       !

     !       invalidnost

     !

     osnova osiguranja

 

C.1. ŠIFRARNIK OSNOVE OSIGURANJA (prve dvije znamen­ke pod IV.4 pod oznakom OO)

Pojedini obveznici podnošenja Obrasca R-S za šifriranje osnova osiguranja koriste šifre:

00 Poništavanje podataka za osiguranika prilikom podnošenja ispravke Obrasca R-S koji nije trebao biti upisan na originalnom Obrascu R-S i

     za radnika upućenog na službeni put u inozemstvo do 30 dana i

     za osobu koja je prekinula rad zbog upućivanja na obrazovanje, stručno usavršavanje ili poslijediplomski studij i za osobu koju je prije stupanja u radni odnos, kao svojeg stipendistu uputila na praktični rad kod druge pravne ili fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja

 

C.1.1. POSLODAVAC

10 Za radnike u radnom odnosu za sve primitke koji se smatraju plaćom

11 Za osobe koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi(volonteri), ako rade s punim radnim vremenom, bez obzira na to primaju li za svoj rad plaću, odnosno naknadu

12 Za izaslane radnike koje poslodavac sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pošalje na rad u drugu državu

13 Za hrvatske branitelje i članove obitelji poginulog branitelja za koje je poslodavac u prvoj godini od zaposlenja oslobođen plaćanja dijela obveznih doprinosa

14 Za osobe ometene u psihičkom i fizičkom razvoju za koje je poslodavac oslobođen plaćanja dijela obveznih doprinosa

15 Za stalnog sezonskog radnika

16 Za samostalnog obveznika uplate doprinosa - obrtnik, trgovac pojedinac, poljoprivrednik i slobodno zanimanje – koji plaća porez na dobit umjesto poreza na dohodak

17 Za radnike u radnom odnosu ili u svezi s radom za ostale primitke iznad dijela na koji se plaća porez na dohodak (božičnica, regres, jubilarna nagrada...)

 

C.1.2. PRAVNE I FIZIČKE OSOBE, NADLEŽNE USTANOVE I TIJELO DRŽAVNE UPRAVE

20 Za učenike i redovite studente za primitke za rad putem poslodavca pri zapošljavanju učenika i za učenike i studente na dodiplomskom studiju, odnosno za vrijeme stručne prakse kod poslodavca

21 Za osobe za sve primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog nesamostalnog rada (honorari i sl.)

22 Za osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja kazne zatvora za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i za redovne učenike i studente koji nisu osigurani po drugom osnovu

23 Za osiguranike na dodiplomskom studiju, na praksi ili nezaposlene na stručnom osposobljavanju na koje ih je uputila nadležna služba i za pravnu ili fizičku osobu kod koje ili na poziv koje npr.Vatrogasci, civilna zaštita obavljaju određene poslove

24 Za osiguranike – samostalne umjetnike iz čl. 5. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturne i umjetničkog stvaralaštva.

 

C.1.3. OBVEZNICI PODNOŠENJA PODATAKA ZA NAKNADE – UPLATA DOPRINOSA NA TERET NADLEŽNIH USTANOVA I DRŽAVNOG TIJELA

HZZ

30 Za nezaposlene osobe koje su mirovinsko osigurane i koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu i ispunjavaju uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, dok ne steknu uvjet staža osiguranja odnosno mirovinskog staža za priznavanje starosne mirovine ali najviše u trajanju 5 godina

31 Za nezaposlene osobe koje su mirovinsko osigurane, koje u trenutku prestanka radnog odnosa imaju: dijete koje nije navršilo godinu dana života, odnosno blizance, treće i svako sljedeće dijete koje nije navšilo drugu godinu života.

 

HZMO

41 Za osiguranike – roditelje koji obavljaju roditeljsku dužnost u prvoj godini života djeteta za doprinose koji se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna.

42 Za osiguranike – invalidne osobe (slijepe osobe, osobe oboljele od distrofije, multipleks skleroze i slično) za dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa u povećanom trajanju koji se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna.

43 Za osiguranike – korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad za pokriće doprinosa razmjernog dijela staža koji se isplaćuje na teret državnog obračuna.

44 Za osiguranike – korisnike prava na profesionalnu rehabilitaciju za koje se doprinos na isplaćenu naknadu isplaćuje na teret HZMO-a.

 

HZZO

50 Naknada plaće za vrijeme bolovanja koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a

51 Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a za vrijeme korištenja obveznog porodnog dopusta, komplikacija u trudnoći i drugo

52 Naknada plaće koja se isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna zbog korištenja porodnog dopusta do jedne godine života djeteta, do dvije godine života djeteta za blizance, trojke, četvorke odnosno više djece jednake dobi, posvojiteljski dopust, pravo na rad s polovicom radnog vremena do jedne ili tri godine života djeteta, zbog trudnoće ili dojenja djeteta, zbog korištenja prava na stanku za dojenje djeteta

54 Naknada plaće koja se isplaćuje nakon prestanka radnog odnosa, na teret HZZO-a

55 Naknada plaće koja se isplaćuje nakon prestanka radnog odnosa, na teret sredstava državnog proračuna

 

CSS

60 Za roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju koji imaju pravo na dopust za njegu djeteta do navršene sedme godine djetetova života, za koje doprinos na naknadu plaća nadležni centar za socijalnu skrb.

61 Za roditelje djeteta s težim smetnjama u razvoju koji imaju pravo na rad s polovicom radnog vremena zbog njege djeteta za koje doprinos na naknadu plaća nadležni centar za socijalnu skrb.

 

C.1.4. SAMOSTALNI OBVEZNICI UPLATE DOPRINOSA ZA KOJE SE OBVEZA UTVRĐUJE PREMA RJEŠENJU TIJELA DRŽAVNE UPRAVE ILI NADLEŽNE USTANOVE

71 Za zaposlene u vjerskim zajednicama i za kućne pomoćnice

72 Za obrtnike i članovi uprave

73 Za osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost i zaposleni kod diplomatskih, konzularnih i drugih međunarodnih predstavništava

74 Za poljoprivrednike i članove njihovih kućanstva

75 Za osobe na produženom osiguranju

 

C.2. ŠIFRARNIK INVALIDNOSTI

(treća znamenke pod IV.4, pod oznakom I)

Za šifriranje oznake invalidnosti upisuje se jedna od sljedećih šifri:

0   Nema invalidnosti

1   Invalid rada

2   Invalidna osoba

3   Hrvatski ratni vojni invalid (HRVI)

 

C.3 ŠIFRARNIK STAŽA S POVEĆANIM TRAJANJEM

(četvrta znamenka pod IV.4, pod oznakom B)

Za šifriranje oznake staža s povećanim trajanjem upisuje se jedna od sljedećih šifri:

0   Nema staža s povećanim trajanjem

1   Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 14 mjeseci staža osiguranja,

2   Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 15 mjeseci staža osiguranja,

3   Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 16 mjeseci staža osiguranja,

4   Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 18 mjeseci staža osiguranja,

5   Staž s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 24 mjeseca staža osiguranja

 

C.4. ŠIFRARNIK VRSTA DOPRINOSA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

(peta znamenka pod IV.4, pod oznakom Z)

Za šifriranje oznake obveznog zdravstvenog osiguranja upisuje se jedna od sljedećih šifri:

0   Nema osnovnog zdravstvenog osiguranja

1   Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje bez posebnih doprinosa

2   Poseban doprinos za prava u slučaju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

3   Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

4   Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje i posebni doprinos u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti

5   Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje i posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

6   Poseban doprinos za prava u slučaju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu bez doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje

7   Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje s posebnim doprinosa za prava u slučaju ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i posebnim doprinosom za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

 

C.5. STVARNI SATI RADA RAZDOBLJA (zadnje četiri znamenke pod IV.4 pod oznakom SSRR)

     Obveznik upisuje stvarne sate rada koje je osiguranik ostvario u izvještajnom razdoblju i koji su osnova obračuna plaće. Broj sati rada upisuje se u dužini četiri broja, a posljednja znamenka označava decimalu bez decimalnog zareza (npr.: 1785 za 178,5 stvarnih sati rada u izvještajnom razdoblju).