Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore

NN 158/2002 (30.12.2002.), Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtničke komore

Hrvatska obrtniČka komora

2572

Temeljem članka 23. Statuta Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 21/99, 62/02), a u vezi s točkom 8. stavka 1. članka 65. i stavkom 2. članka 70. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93, 90/96 i 64/01) Skupština Hrvatske obrtničke komore na sjednici održanoj 9. prosinca 2002. donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske obrtniČke komore

Članak 1.

U Statutu Hrvatske obrtničke komore (»Narodne novine« br. 21/99 i 62/02) u članku 8. točka 11. i 13. mijenjaju se i glase:

»11. vodi knjigu obrtnika i evidenciju članstva Komore, temeljem kojih utvrđuje ispunjavanje uvjeta izbora i imenovanja članova u tijela Komore, područne obrtničke komore ili udruženja obrtnika.

13. potiče, koordinira, pomaže i prati provedbu osnovnih programskih zadataka rada te prati i nadzire materijalno-financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima u udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Komori.«

Članak 2.

U članku 10. u stavku 2. dodaje se rečenica koja glasi:

»Član tijela komorskog sustava mora biti obrtnik koji obav­lja dopuštenu gospodarsku djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu.«

Članak 3.

U članku 21. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori i konstituiranje tijela područnih obrtničkih komora moraju se provesti najkasnije 45 dana prije isteka mandata Skupštine HOK-a, a izbori i konstituiranje tijela udruženja obrtnika moraju se provesti najkasnije 45 dana prije isteka mandata skupštine područne obrtničke komore.«

Članak 4.

U članku 40. stavak 2. u točki 3. iza riječi »članova Komore« dodaju se riječi »te je ovlašten zatražiti kontrolu materijalno-financijskog poslovanja kao i raspolaganja sredstvima Komore, područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika,«.

Članak 5.

U članku 44. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»U izuzetnim slučajevima predsjednik Komore može uz suglasnost Upravnog odbora suspendirati predsjednika i tajnika područne obrtničke komore, te predsjednika i tajnika udruženja obrtnika, ako oni svojim aktivnostima nanose štetu ugledu Komore odnosno komorskom sustavu u cjelini.

»U slučaju nefunkcioniranja udruženja obrtnika odnosno područne obrtničke komore ili neprovođenja izbora u skladu s odredbama ovog Statuta, predsjednik Komore može uz suglasnost Upravnog odbora donijeti odluku o raspuštanju skupštine udruže­nja obrtnika odnosno područne obrtničke komore, te imenovati povjerenstvo za provođenje izbora i konstituiranje nove skupštine.

Stavak 3. postaje stavak 5.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Broj: 1-2/16-01-2002.
Zagreb, 9. prosinca 2002.

Predsjednik
Stjepan Šafran, v. r.