Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika

NN 11/2003 (22.1.2003.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

149

Na temelju članka 118. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 1/97 – pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (»Narodne novine« br. 18/94, 20/94, 21/95, 47/95, 39/96, 62/96, 58/99 i 130/99) u članku 12. stavku 2. iza riječi: »Opći« dodaju se riječi: »i stručni«, a riječ: »polaže« zamjenjuje se riječju: »polažu«.

Stavci 3., 4. i 5. brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/03-04/0003
Urbroj: 534-05-01/1-03-0001
Zagreb, 17. siječnja 2003.

Ministar
mr. sc.
Andro Vlahušić, dr. med., v. r.