Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

NN 11/2003 (22.1.2003.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

155

Na osnovi članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje (»Narodne novine« broj 16/02. i 24/02.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje na 21. sjednici održanoj 15. siječ­nja 2003. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA U ZDRAVSTVENIM DJELATNOSTIMAVREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

Članak 1.

U Odluci o utvrđiva­nju Popisa dijagnostičkih i terapijskih po­stupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski nor­mativi (»Narodne novine« broj 15/92., 29/93., 31/95., 65/93., 73/99., 3/00., 18/00., 118/01., 44/02., 76/02., 85/02., 92/02., 130/02. i 151/02. – u da­lj­njem tekstu: Odluka), u Popisu dijag­nos­tičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremen­ski i kadrovski normativi koji je sastavni dio Odluke po­sto­jeći podaci upisani pod s­ljedećim šiframa mije­njaju se i glase:

 

ŠIFRA

OPIS POSTUPAKA

DJELATNICI

VRIJEME

UKUPNO BODOVA

70010

Izdava­nje lijeka za uruče­nje lijeka (gotovi lijekovi i lijekovi koji se izrađuju u ­ljekarni, sanitetski materijal, ortopedska i sanitarna pomagala) na recept i bez recepta a uk­ljučuje pripremu za uruče­nje lijeka (naručiva­nje, preuzima­nje analize, stručnu evidenciju, kontrolu serije i roka va­ljanosti, skladište­nje) pre­gled ispravnosti recepta, pre­gled propisanog lijeka (kontrola doza) te izdava­nje lijeka uz uputu za uporabu

1 farm. tehn.                                  
1 mr. farmac.

0,77minuta
1,54 minuta

 

0,40

 

70010

Obrada recepta (taksira­nje, retaksira­nje recepata, razvrstava­nje recepata prema Ugovoru Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje, fakturira­nje, upisiva­nje privatnih recepata u k­njigu recepata, odnosno kompjutorska obrada) i potvrde o potrebi pomagala

 

1 farm. tehn.
1 mr. farmac.

0,55 minuta

1,10 minuta

0,29

 

70010

Obrada recepta za lijekove, koji podliježu zakonu o opojnim drogama (poseban propis o ­njihovom izdava­nju) obuhvaća pre­gled glave recepta, pre­gled propisanog lijeka, izdava­nje lijeka uz upute za upotrebu, taksira­nje i upisiva­nje u k­njigu evidencije opojnih droga

 

1 farm. tehn.

1 mr. farmac.

0,68minuta
2,04 minuta

 

0,49

 

 

                                

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­njuje se od 1. ve­ljače 2003. godine.

Klasa: 025-04/03-01/7
Urbroj 338-01-05-03-1
Zagreb, 15. siječ­nja 2003.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osigura­nje
doc. dr. sc. Nikica Gabrić, v. r.