Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

NN 12/2003 (24.1.2003.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

157

Na temelju članka 24. Uredbe o računovodstvu proračuna (»Narodne novine«, broj 96/94., 108/96., 119/2001. i 74/2002.), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM
IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

Obrasci iz članka 5. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 74/02 i 3/03) i to:

  Bilanca na Obrascu: BIL,

  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS,

  Izvještaj o novčanim tijekovima na Obrascu: NT,

  Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE,

zamjenjuju se obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/284

Urbroj: 513-05/03-3

Zagreb, 20. siječnja 2003.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.

 

 

 
1) Na poziciju »Razina« iz zaglavlja upisati:

»11« - proračunski korisnik državnog proračuna i glava unutar nadležnog ministarstva/razdjela

»12« - nadležno ministarstvo/razdjel - konsolidirani izvještaj

»21« - proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

»22« - proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

»23« - konsolidirani proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

»31« - proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju