Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2002

NN 13/2003 (27.1.2003.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti - NKD 2002

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

161

Na temelju članka 4. stavka 2. Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, br. 98/94.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 16. siječnja 2003. godine, donijela

ODLUKU

O NACIONALNOJ KLASIFIKACIJI DJELATNOSTI
NKD 2002

I.

Ovom Odlukom propisuje se Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002 s nazivima područja, potpodručja, odjeljaka, skupina, razreda i podrazreda gospodarskih i drugih djelatnosti.

U Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti označeni su:

područja       - jednoslovnom oznakom

potpodručja - dvoslovnom oznakom

odjeljci         - dvoznamenkastom brojkom

skupine         - troznamenkastom brojkom

razredi          - četveroznamenkastom brojkom

podrazredi    - peteroznamenkastom brojkom.

II.

Dodatak 1 – Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2002 otiskana je uz ovu Odluku i čini njezin sastavni dio.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje primjena Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, br. 3/97. i 7/97.), osim za statističke i analitičke potrebe, za koje potrebe se primjenjuje do 31. prosinca 2003. godine.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.

Klasa: 950-02/02-01/01

Urbroj: 5030120-03-1

Zagreb, 16. siječnja 2003.

    Predsjednik Vlade
Ivica Račan, v. r.

 

 

DODATAK 1

NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI – NKD 2002

(radi lakšeg učitavanja tablica je podijeljena u 5 dijelova)

 

I. dio

Područje A

Poljoprivreda, lov i šumarstvo

Područje b 

Ribarstvo

Područje c 

Rudarstvo i vađenje

 

 

Potpodručje ca 

vađenje energetskih sirovina

Potpodručje cb

vađenje ruda i kamena, osim energetskih sirovina

 II. dio

 

Područje d

prerađivačka industrija

 

 

Potpodručje da

proizvodnja hrane, pića i duhanskih proizvoda

Potpodručje db

proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda

Potpodručje dc

proizvodnja kože i proizvoda od kože

Potpodručje dd

prerada drva i proizvodi od drva

Potpodručje de  

proizvodnja celuloze, papira i proizvoda od papira; izdavačka i tiskarska  djelatnost

Potpodručje df

proizvodnja koksa, naftnih derivata i nuklearnoga goriva

Potpodručje dG

proizvodnja kemikalija, kemijskih proizvoda i umjetnih vlakana

Potpodručje dh

proizvodnja proizvoda od gume i plastike

 


III. dio


Područje d

prerađivačka industrija

 

 

Potpodručje di

proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Potpodručje dj

proizvodnja metala i proizvoda od metala

Potpodručje dk

proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Potpodručje dl

proizvodnja električne i optičke opreme

Potpodručje dm

proizvodnja prijevoznih sredstava

Potpodručje dn

ostala prerađivačka industrija, d. n.

 

 

Područje e 

opskrba električnom energijom, plinom i vodom

 IV. dio

 

Područje f

građevinarstvo

Područje g  

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla te predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 


V. dio

 

Područje h 

H10.5pt'>Hoteli i restorani

Područje i 

Prijevoz, skladistenje i veze

Područje j   

Financijsko posredovanje

Područje k 

Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje i poslovne     usluge

Područje L 

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Područje M   

Obrazovanje

Područje N   

Zdravstvena zaštita i socijalna skrb

Područje O

Ostale društvene, socijalne i osobne uslužne djelatnosti

Područje P

Djelatnosti kućanstava

Područje Q

Izvanteritorijalne organizacije i tijela