Naputak o vremenu i načinu upućivanja novaka na služenje vojnog roka i otpustu iz Oružanih snaga

NN 15/2003 (30.1.2003.), Naputak o vremenu i načinu upućivanja novaka na služenje vojnog roka i otpustu iz Oružanih snaga

MINISTARSTVO OBRANE

210

Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, broj 33/02 i 58/02), ministar obrane donosi

NAPUTAK

O VREMENU I NAČINU UPUĆIVANJA NOVAKA NA SLUŽENJE VOJNOG ROKA I OTPUSTU IZ ORUŽANIH SNAGA

ZAJEDNIČKE ODREDBE

1. Ovim Naputkom propisuje se djelokrug i način rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane nadležnih za poslove novačenja i upućivanja novaka na služenje vojnog roka.

Novačenje je proces u kojem se na temelju planova, novacima određuje rod, odnosno struka i vojnostručna specijalnost (u daljnjem tekstu: VSSp) zbog služenja vojnog roka i osiguranja mirnodopske i ratne popune Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage).

Novačenje se provodi na području uprave za obranu u mjestu u kojem se vojni obveznik vodi u vojnoj evidenciji.

2. Novačenjem se osigurava:

– utvrđivanje sposobnosti za vojnu obvezu novaka

– određivanje VSSp-a novacima prema zdravstvenoj i psihološkoj sposobnosti, općim i posebnim znanjima novaka te potrebama Oružanih snaga.

Prilikom novačenja primjenjuju se jedinstveni kriteriji ocje­nji­vanja sposobnosti za vojnu obvezu i za određivanje roda odnosno struke u kojoj će novaci služiti vojni rok.

Plan upućivanja novaka na služenje vojnog roka izrađuje Služba za vojnu obvezu na temelju prijedloga Uprave za popunu osobljem Glavnog stožera Oružanih snaga (u daljnjem tekstu: Glavni stožer). Prijedlog plana upućivanja Uprava za popunu osobljem izrađuje u suradnji s ostalim upravama Glavnog stožera.

Plan popune središta za obuku i postrojbe nakon temeljne i specijalističke obuke izrađuje Uprava za popunu osobljem u su­rad­nji s ostalim upravama Glavnog stožera.

Zapovijed o premještanju ročnika nakon završene temeljne i specijalističke obuke donosi načelnik Glavnog stožera na temelju prijedloga Uprave za popunu osobljem. Zapovijed o premještaju se dostavlja središtima za obuku i postrojbama koje su provodile obuku, odnosno postrojbama koje primaju ročnike na daljnje osposobljavanje, obuku ili izobrazbu najkasnije deset dana prije završetka specijalističke obuke.

Planiranjem mirnodopske popune Oružanih snaga ročnicima, mora se osigurati:

– kontinuitet popune;

– upućivanje novaka na služenje vojnog roka u rod, odnosno struku i VSSp za koji su novačeni, a rod odnosno struka i VSSp mogu se mijenjati samo u slučajevima propisanim ovim Naput­kom;

– premještanje ročnika prema potrebama sustava popune i obuke ili u drugim opravdanim slučajevima propisanim ovim Na­putkom i Uputama o vođenju vojne evidencije vojnih obveznika.

UVOĐENJE NOVAKA U VOJNU EVIDENCIJU

3. Priprema uvođenja novaka u vojnu evidenciju obuhvaća prikupljanje podataka o novacima – državljanima Republike Hr­vat­­ske koji podliježu uvođenju u vojnu evidenciju.

Služba za vojnu obvezu, u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, dostavlja upravama za obranu do 15. listopada, magnetni medij s podacima o svim muškim osobama od 17 do 55 godina starosti. Po dobivanju magnetnog medija, uprave za obranu, izvode s podacima o novacima koji naredne godine navr­ša­vaju 18 godina života dostavljaju uredima za obranu do 1. studenoga.

Na temelju navedenog popisa ured za obranu izrađuje prijedlog plana uvođenja novaka u vojnu evidenciju (s nadnevcima i opisom aktivnosti uvođenja) i dostavlja ga upravi za obranu do 1. prosinca. Uprava za obranu izrađuje plan uvođenja novaka u vojnu evidenciju i dostavlja ga uredima za obranu i Službi za vojnu obvezu do 15. prosinca.

Zbog obavješćivanja novaka o mjestu i vremenu uvođenja u vojnu evidenciju, uprave za obranu osiguravaju tiskanje, te distribuciju uredima za obranu općeg poziva – plakata (obrazac Vob-7a).

Uredi za obranu, zbog uvođenja u vojnu evidenciju, pozivaju novake pozivom (Vob-7 i dopisnicom (Vob-7b). Izgled svih poziva propisan je Uputama o vođenju vojne evidencije vojnih obveznika.

4. Uprava za obranu organizira, koordinira, nadzire i osigurava provođenje aktivnosti uvođenja novaka u vojnu evidenciju na svom području.

Uredi za obranu od 1. siječnja do 28. veljače kalendarske godine u kojoj novaci navršavaju osamnaest godina života upisuju novake u vojnu evidenciju.

Prilikom pojedinačnog upisivanja, u pravilu, uz neposrednu nazočnost novaka, ustrojava se matični karton (obrazac Vob-2), a ostali dokumenti evidencije iz točke 16. Uputa o vođenju vojne evidencije vojnih obveznika, najkasnije do pripreme novačenja.

Uredi za obranu dužni su upoznati novaka s pravima i obvezama iz Zakona o obrani (prijavljivanje promjene podataka, pravo na civilnu službu, pravo na odgodu služenja vojnog roka i sl.).

Nakon provedenog planskog uvođenja u vojnu evidenciju, za novake koji se nisu odazvali pozivu, provodi se postupak utvr­đivanja njihovog statusa, a za neopravdano neodazvane podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Postupak raščlambe upisanih i neupisanih novaka, te utvrđi­vanja razloga i statusa neupisanih novaka, obvezno se provodi do 28. veljače.

5. Po završetku uvođenja novaka u vojnu evidenciju, ured za obranu, izrađuje raščlambu i izvješće o uvođenju novaka u vojnu evidenciju te primjerak raščlambe i dva primjerka izvješća dos­tav­lja nadležnoj upravi za obranu do 15. ožujka.

Uprava za obranu na temelju raščlambi ureda za obranu, izrađuje zbirnu raščlambu uvođenja u vojnu evidenciju i zbirno izvješće. Zbirnu raščlambu i zbirno izvješće, te po jedan primjerak izvješća ureda za obranu dostavlja Službi za vojnu obvezu do 1. travnja.

 Osim tijeka uvođenja, raščlambom je potrebno obuhvatiti:

– razloge zbog kojih novaci nisu uvedeni u vojnu evidenciju (opravdano i neopravdano, te broj i postotak);

– poduzete mjere protiv novaka koji se nisu odazvali na poziv, poglavito za neopravdano neodazvane;

– probleme i poteškoće, te prijedloge za budući rad.

PLANIRANJE NOVAČENJA

6. Novačenje planira Služba za vojnu obvezu na temelju prijedloga Uprave za popunu osobljem.

Zbog izrade prijedloga plana novačenja, Služba za vojnu obvezu do 1. kolovoza dostavlja Upravi za popunu osobljem pregled novaka po upravama za obranu koji podliježu novačenju u narednoj godini.

Pregled obuhvaća broj novaka koji naredne godine navr­šavaju 18 godina života, te novake kojima u narednoj godini istječe privremena nesposobnost za vojnu obvezu.              

Prijedlog plana novačenja izrađuje Uprava za popunu osobljem u suradnji s ostalim upravama Glavnog stožera te ga dostavlja Službi za vojnu obvezu do 1. listopada.

7. Ministar obrane donosi godišnji plan novačenja do 1. studenoga, a Služba za vojnu obvezu izvode iz godišnjeg plana novačenja dostavlja upravama za obranu i Upravi za popunu osobljem do 1. prosinca. Uprava za obranu izvod iz godišnjeg plana novačenja dostavlja uredima za obranu do 15. siječnja.

Uprava za obranu razrađuje i dostavlja izvode iz godišnjeg plana novačenja uredima za obranu, vodeći računa o planovima popune ratnih postrojbi i deficitarnim VSSp-ima.

8. Novačenje i rješavanje drugih pitanja u svezi ostvarenja godišnjeg plana novačenja određuju se posebnom odlukom za novačenje, za svaku kalendarsku godinu.

9. Prilikom planiranja novačenja u plan se ne unose novaci koji borave u inozemstvu.

UPUĆIVANJE NOVAKA NA ZDRAVSTVENE
I DRUGE PREGLEDE I PSIHOLOŠKA ISPITIVANJA

10. Plan upućivanja novaka na zdravstvene i druge preglede i psihološka ispitivanja (u daljnjem tekstu: plan pregleda), donosi načelnik Službe za vojnu obvezu.

Služba za vojnu obvezu, izvod iz plana pregleda dostavlja upravama za obranu, novačkim povjerenstvima i zdravstvenim ustanovama u suradnji s kojima se organiziraju zdravstveni pregledi, do 1. prosinca.

Uprava za obranu, izvod iz plana pregleda dostavlja uredima za obranu do 15. prosinca.

Uprava za obranu u suradnji sa zdravstvenim ustanovama osigurava provođenje izvanplanskih pregleda novaka tijekom kalendarske godine.

11. Ured za obranu upućuje pojedinačni poziv svakom novaku zbog obavljanja zdravstvenih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja u pravilu 30 dana prije dana određenog za pregled.

U napomeni ovoga poziva navodi se da je novak prilikom dolaska na zdravstvene i druge preglede i psihološka ispitivanja dužan:

– ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu;

– ponijeti zdravstvenu i drugu dokumentaciju koja može utjecati na ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu;

– na dan pregleda, zbog laboratorijskih pretraga, ne konzumirati nikakvu hranu i piće.

12. Ured za obranu, zbog pravodobnog i urednog provođenja zdravstvenih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja, dužan je:

– upoznati novake s njihovim pravima i obvezama za vrije­me boravka u zdravstvenoj ustanovi;

– ustrojiti za svakog novaka zdravstvenu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o mjerilima i postupcima za ocjenjivanje psihološke i zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu obvezu;

– razvrstati novake u skupine za obavljanje različitih dijelova zdravstvenih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja, ako je razvrstavanje potrebno;

– osigurati popunjavanje novačkog upitnika životopisnih i drugih podataka;

– voditi dnevnu evidenciju o broju pregledanih novaka (odaz­vani, neodazvani i upućeni na dodatnu obradu).

13. Nadležna osoba ureda za obranu na dan zdravstvenih pregleda i psiholoških ispitivanja, predaje ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi kompletnu zdravstvenu dokumentaciju.

14. Kada novaci stignu u zdravstvenu ustanovu ili na mjesto određeno za prikupljanje, nadležna osoba ureda za obranu provjerava identitet novaka, a tijekom pregleda u zdravstvenoj ustanovi održava red i disciplinu.

15. Ukoliko iz bilo kojih razloga pojedini novaci ne obave zdravstvene i druge preglede i psihološka ispitivanja u vrijeme određeno u pozivu, uprava za obranu u suradnji sa zdravstvenom ustanovom planira naknadno vrijeme za pozivanje tih novaka na preglede.

16. Zdravstveni i drugi pregledi i psihološka ispitivanja novaka i ustrojavanje zdravstvene dokumentacije moraju biti zavr­šeni prije početka rada novačkog povjerenstva.

17. Zdravstvena ustanova u suradnji s kojom Ministarstvo obrane organizira zdravstvene preglede, nakon obavljenih planiranih zdravstvenih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja novaka, dostavlja upravama za obranu i Službi za vojnu obvezu iz­vješće o rezultatima zdravstvenih pregleda s podacima o prijedlozima ocjena sposobnosti za vojnu obvezu.

18. Ured za obranu sa stanjem 31. prosinca izrađuje godišnje izvješće o zdravstvenom stanju novaka.

Raščlambu i dva primjerka izvješća ured za obranu dostavlja upravi za obranu do 15. siječnja, a uprava za obranu zbirno iz­vješće, zbirnu raščlambu i jedan primjerak izvješća ureda za obranu dostavlja Službi za vojnu obvezu do 31. siječnja.

PROVOĐENJE NOVAČENJA

19. Novačenju podliježu svi novaci, državljani Republike Hrvatske, u pravilu u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju osamnaest godina života.

Pored novaka iz stavka 1. novačenju podliježu:

a) novaci koji iz bilo kojih razloga nisu novačeni u vrijeme propisano odredbom stavka 1. ove točke;

b) novaci kojima ističe privremena nesposobnost odnosno novaci koji podnesu pisani zahtjev da se ocijeni njihova sposobnost za vojnu obvezu prije isteka privremene nesposobnosti;

c) novaci koji su ranije ocijenjeni sposobnima za vojnu obvezu, a čije se zdravstveno stanje u međuvremenu promijenilo, moraju podnijeti pisani zahtjev uz odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju.

20. Zbog obavljanja pripreme i novačenja ured za obranu priprema i daje na korištenje novačkom povjerenstvu:

a) dokumente o obavljenim zdravstvenim i drugim pregledima i psihološkim ispitivanjima za svakog novaka (zdravstvenu knjižicu, listu sistematskog pregleda sa svim specijalističkim nalazima i dijagnosticiranim postupcima, psihološki nalaz i rezultati psihološkog ispitivanja i novački upitnik životopisnih i drugih podataka);

b) zdravstvenu dokumentaciju za novake koji ne mogu pristupiti novačenju (članak 36. stavak 3. Zakona o obrani);

c) vojne iskaznice, matične i jedinične kartone s ažuriranim podacima iz novačkih upitnika životopisnih i drugih podataka;

d) novački protokol u koji su upisani svi novaci koji podliježu novačenju u toj kalendarskoj godini. Novački protokol ustrojava se do pripreme novačenja, a novaci se upisuju po abecednom redu unutar godišta počevši od najmlađeg. Novake koji borave u inozemstvu upisuju se u novački protokol prilikom njihovog dolaska u Republiku Hrvatsku zbog novačenja.

RAD NOVAČKOG POVJERENSTVA

21. Plan rada novačkog povjerenstva obuhvaća plan pripreme novačenja i neposredno novačenje novaka uzimajući u obzir mjesto, vrijeme i broj novaka.

Plan rada novačkih povjerenstava donosi načelnik Službe za vojnu obvezu na temelju prijedloga novačkih povjerenstava. Pri­jedlog plana rada izrađuju novačka povjerenstva u suradnji s upravama za obranu te ga dostavljaju Službi za vojnu obvezu do 10. siječnja.

Pripremu novačenja obavljaju predsjednik i članovi novač­kog povjerenstva – doktor medicine i psiholog, te djelatnik uprave i ureda za obranu.

U pripremi novačenja novačko povjerenstvo obavlja uvid u stanje kompletnosti i ažurnosti dokumenata iz točke 20. ovoga Naputka, te predlaže VSSp-a (bez ovjere potpisom i pečatom).

Za nesmetan rad novačkog povjerenstva i boravak novaka tijekom novačenja, ured za obranu osigurava odgovarajuće prostorije.

Novačenje novaka provodi se uz njihovu nazočnost. Za novake koji se iz bilo kojih razloga ne odazovu na novačenje, uprave za obranu putem ureda za obranu utvrđuju razloge neodazivanja te u suradnji s novačkim povjerenstvom osiguravaju za njih izvanplansko novačenje.

Predsjednik novačkog povjerenstva, a po potrebi i članovi novačkog povjerenstva te djelatnici iz uprave za obranu i ureda za obranu, prije početka provođenja novačenja dužni su obaviti razgovor s novacima i upoznati ih s pravima i obvezama koje proizlaze iz odredaba Zakona o obrani i podzakonskih propisa.

22. Na temelju podataka iz dokumenata evidencije, nalaza i rezultata zdravstvenih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja i izjave novaka o rodu ili struci u kojoj želi služiti vojni rok, novačko povjerenstvo ocjenjuje sposobnost za vojnu obvezu i određuje rod odnosno struku i VSSp u kojoj će novak služiti vojni rok.

Novačko povjerenstvo radi sukladno:

– Zakonu o obrani, Pravilniku o izvršavanju vojne obveze, te ovom Naputku;

– Pravilniku o mjerilima i postupcima za ocjenjivanje psi­hološke i zdravstvene sposobnosti vojnih obveznika za vojnu obvezu;

– Uvjetima i kriterijima za određivanje roda, struke i VSSp-i novacima u Oružanim snagama;

– Planu i odluci za novačenje;

– Planu rada novačkog povjerenstva.

23. Ukoliko doktor medicine odnosno psiholog, član novač­kog povjerenstva, prilikom novačenja utvrdi da je za ocjenjivanje sposobnosti za vojnu obvezu potrebno provjeriti rezultate zdravstvenih i drugih pregleda i psiholoških ispitivanja, novačko povjerenstvo takve novake upućuje na dopunske zdravstvene preglede, odnosno psihološka ispitivanja.

Ti novaci obavljaju dopunski pregled samo onih organa, organskih sustava i osjetila za koje novačko povjerenstvo ne može sa sigurnošću utvrditi zdravstveno stanje.

24. Novačko povjerenstvo, prilikom određivanja roda, struke i VSSp-a novacima, odnosno prilikom ostvarivanja plana nova­čenja, osigurava sljedeće prioritete:

a) popunu VSSp-a za koje se traže posebna zdravstvena i psihološka sposobnost;

b) popunu VSSp-a za koje se isključivo traži odgovarajuća stručna sprema ili zanimanje stečeno u građanstvu;

Uprava za obranu osigurava ostvarenje plana novačenja na svom području.

25. Odluku o sposobnosti za vojnu obvezu novaka i rod, odnosno struku i VSSp, ovjerava potpisom i pečatom predsjednik novačkog povjerenstva, te istu priopćava novaku.

26. Novačko povjerenstvo u dokumente novaka upisuje:

a) u vojnu iskaznicu:

– ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu i točku popisa bolesti;

– rod odnosno struku u kojoj će novak služiti vojni rok odnosno civilnu službu za obveznike civilne službe;

– nadnevak novačenja;

– pouku o pravnom lijeku.

b) u matični i jedinični karton:

– sve podatke navedene u ovoj točki pod a) osim pouke o pravnom lijeku, s tim što se pored roda i struke upisuje brojčana oznaka VSSp-a;

– u jedinični se karton, pored navedenih podataka, stavlja pečat novačkog povjerenstva.

c) u zdravstvenu knjižicu:

– upisuje ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu, dijagnozu s točkom popisa bolesti ako postoji, nadnevak novačenja, te broj novačkog protokola.

d) u novački protokol:

– ocjenu sposobnosti za vojnu obvezu s točkom popisa bolesti (ako postoji);

– VSSp i nadnevak novačenja.

Ocjena »privremeno nesposoban za vojnu obvezu« s traja­njem i točkom popisa bolesti, kao i nadnevak novačenja upisuju se u dokumente evidencije (Vob-1, 2 i 3) kemijskom olovkom (npr. PN 2g TPB 201.7 od 29. 09. 2002.).

Na kraju kalendarske godine, nakon završenog novačenja, predsjednik novačkog povjerenstva zaključuje novački protokol, naznačuje redne brojeve novaka koji nisu pristupili novačenju, ovjerava ga svojim potpisom i pečatom novačkog povjerenstva.

27. Prilikom novačenja novačko povjerenstvo svim novacima uručuje vojnu iskaznicu uz osobni potpis novaka, a osobama ocijenjenim nesposobnima za vojnu obvezu i zdravstvenu knji­žicu.

Novake koji su ocijenjeni »nesposobnim za vojnu obvezu« novačko povjerenstvo upozorava da su dužni čuvati vojnu iskaznicu i zdravstvenu knjižicu te da sukladno odredbi članka 28. Zakona o obrani, podliježu revizijskom pregledu zbog provjere sposobnosti za vojnu obvezu.

Novacima koji su ocijenjeni »nesposobnim za vojnu obvezu« na temelju zdravstvene dokumentacije, vojnu iskaznicu i zdravstvenu knjižicu uručuje nadležni ured za obranu.

28. Novake koji dolaze iz inozemstva, nadležni ured za obranu izvanplanski upućuje na zdravstvene i druge preglede i psihološka ispitivanja, a zatim na novačenje.

29. Po završenom novačenju na području ureda za obranu s rezultatima novačenja povjerenstvo upoznaje predstojnika ureda za obranu, a po završenom novačenju na području uprave za obranu načelnika uprave za obranu.

Izvješće o provedenom novačenju novaka u uredu za obranu, povjerenstvo izrađuje u četiri primjerka, od čega jedan primjerak zadržava za svoje potrebe, a po jedan primjerak odmah dostavlja uredu za obranu, upravi za obranu i Službi za vojnu obvezu.

ZAVRŠNI POSLOVI NOVAČENJA

30. Ured za obranu sa stanjem 31. prosinca izrađuje godišnje izvješće o rezultatima novačenja.

Raščlambu i dva primjerka izvješća ured za obranu dostavlja upravi za obranu do 15. siječnja, a uprava za obranu zbirno izvješće, zbirnu raščlambu i jedan primjerak izvješća ureda za obranu dostavlja Službi za vojnu obvezu do 31. siječnja.

Služba za vojnu obvezu zbirno izvješće za Republiku Hrvat­sku o rezultatima novačenja i zbirnu raščlambu, dostavlja Upravi za popunu osobljem do 15. veljače.

POPUNA POSTROJBI ORUŽANIH SNAGA

31. Postrojbe Oružanih snaga popunjavaju se upućivanjem no­vaka na služenje vojnog roka i premještanjem ročnika iz sre­dišta za obuku i postrojbe u druga središta za obuku i postrojbe.

32. Plan upućivanja u Oružane snage izrađuje se u tekućoj godini, za sljedeću godinu, prema rokovima upućivanja za sva središta za obuku i postrojbe koja primaju novake po rodovima, strukama i VSSp-ima.

33. Plan upućivanja novaka na služenje vojnog roka raz­rađuje Služba za vojnu obvezu po upravama za obranu, središtima za obuku i postrojbe te VSSp-ima na temelju prijedloga Uprave za popunu osobljem.

Uprava za popunu osobljem izrađuje prijedlog plana upući­vanja u suradnji s upravama Glavnog stožera na temelju:

a) godišnjeg plana upućivanja novaka u Oružane snage;

b) ustrojbenih potreba postrojbi;

c) broja novaka na raspolaganju za upućivanje u Oružane snage;

d) potreba popune ratnih postrojbi sa pričuvom sukladno operativnoj uporabi i mobilizacijskom razvoju Oružanih snaga;

e) raspoloživih kapaciteta u središtima za obuku i postrojbama.

Prijedlog plana upućivanja Uprava za popunu osobljem dostavlja Službi za vojnu obvezu najkasnije 90 dana prije upući­vanja svake generacije novaka na služenje vojnog roka.

U izvodu iz plana upućivanja Služba za vojnu obvezu propisuje vrijeme i način upućivanja i prijema novaka na služenje vojnog roka u središta za obuku i postrojbe i dostavlja ga upravama za obranu.

34. Služba za vojnu obvezu dostavlja izvode iz plana upućivanja novaka u Oružane snage upravama za obranu najkasnije 75 dana prije upućivanja svake generacije novaka, a uprave dostavljaju uredima za obranu najkasnije 60 dana prije upućivanja novaka na služenje vojnog roka.

35. Ured za obranu uručuje pojedinačni poziv novaku u pravilu 30 dana prije nadnevka određenog za javljanje u Oružane snage, naznačujući vojnu poštu, mjesto, nadnevak i sat kada se mora javiti u središte za obuku i postrojbu, odnosno na mjesto prikupljanja radi organizacije prijevoza.

Poziv se može dostaviti ili uručiti u roku kraćem od 30 dana novaku koji je zatražio da bude upućen u Oružane snage, a navršio je 18 godina života.

36. Raspoređivanje novaka po središtima za obuku i postrojbama u kojima će služiti vojni rok, obavlja u pravilu nadležna osoba uprave za obranu i ureda za obranu koja vodi vojnu evidenciju novaka.

37. Novaci-blizanci upućuju se na služenje vojnog roka u isto središte za obuku i postrojbu, osim ako su pisano tražili da budu upućeni odvojeno.

38. Novak kojem je prekinuto služenje vojnog roka sukladno odredbama članka 48. i 49. Zakona o obrani, uputit će se na dosluženje u okviru redovnog plana upućivanja na služenje vojnog roka, u pravilu u rod, struku i VSSp u kojem je ranije služio vojni rok, sukladno odredbama Pravilnika o izvršavanju vojne obveze.

Novak se neće uputiti u rod odnosno struku u kojoj je ranije služio vojni rok, ako mu je prilikom naknadnog ocjenjivanja sposobnosti za vojnu obvezu promijenjen rod odnosno struka, zbog promjene zdravstvenog stanja.

39. Poziv za upućivanje u Oružane snage dostavlja se novaku koji ima prijavljeno boravište na području druge uprave za obranu, na adresu prijavljenog boravišta. Ukoliko novak prije odlaska u Oružane snage želi doći u mjesto prebivališta, sam snosi troškove prijevoza.

40. Potvrde (povratnice) o uručenju poziva za upućivanje novaka u Oružane snage ured za obranu čuva do roka određenog za podnošenje izvješća o upućivanju novaka.

41. Ukoliko ured za obranu prilikom sređivanja potvrda (povratnica) utvrdi da neki od novaka planiranih za upućivanje u Oružane snage nisu primili poziv (zbog promjene mjesta bora­višta, liječenja u bolnici ili izdržavanja kazne zatvora i sl.), umjesto njih poziva druge novake slobodne za upućivanje u Oružane snage.

Ured za obranu poduzima mjere da se pronađu novaci koji nisu primili poziv za upućivanje u Oružane snage, zbog toga što nisu prijavili uobičajeno boravište odnosno prebivalište, i protiv njih podnosi prijavu tijelu ovlaštenom za pokretanje kaznenog odnosno prekršajnog postupka.

42. Novak koji nakon primanja poziva za upućivanje na služenje vojnog roka izjavi da je došlo do promjene zdravstvenog stanja, podnosi uredu za obranu zahtjev za utvrđivanjem sposobnosti za vojnu obvezu i prilaže odgovarajuću zdravstvenu dokumentaciju, koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.

43. Ured za obranu za sve novake koji se upućuju na služenje vojnog roka, novačku dokumentaciju pravovremeno kompletira i ažurira te istu u zapečaćenom omotu, a najkasnije 10 dana prije upućivanja novaka, uz obrazac Vob-12, dostavlja u središta za obuku i u postrojbe.

Komplet sadrži:

a) jedinične kartone;

b) preslik vozačkih dozvola (za one VSSp-i kod kojih je obvezatno);

c) zdravstvene knjižice;

d) rješenja o dosluženju vojnog roka;

e) izjave novaka o suglasnosti za služenje vojnog roka u izvidničkim i roniteljskim VSSp-ima.

Uprava za obranu odgovorna je za pravovremeno ažuriranje i kompletiranje dokumenata evidencije za novake koji se upućuju na služenje vojnog roka.

44. Ured za obranu izvješćuje središte za obuku i postrojbe o razlozima zamjene novaka i njihovom kasnijem upućivanju i zahtijeva povrat dokumentacije novaka koji iz opravdanih razloga nisu upućeni na služenje vojnog roka.

45. Ured za obranu, nakon prijema ovjerenih popisa jedi­ničnih kartona od središta za obuku i postrojbe koji su primili novake, sređuje matičnu kartoteku prema odredbama Uputa za vođenje vojne evidencije vojnih obveznika te izrađuje izvješće koje dostavlja upravi za obranu.

46. Uprava za obranu izrađuje zbirno izvješće o ostvarenju plana upućivanja novaka u Oružane snage i dostavlja ga Službi za vojnu obvezu najkasnije 15 dana od dana upućivanja novaka.

O svim problemima nastalim prilikom upućivanja novaka u Oružane snage, uprava za obranu odmah izvješćuje Službu za vojnu obvezu.

47. Za novaka koji se nije u roku od 48 sati od dana određenog u pozivu javio u središte za obuku ili postrojbu, ured za obranu izdaje nadležnom tijelu unutarnjih poslova zahtjev za raspisivanje potrage i dovođenja tog novaka.

U zahtjevu za raspisivanje potrage i dovođenje naznačuje se krajnji rok za potragu i dovođenje novaka u najbližu postrojbu vojne policije. Krajnji rok je 7 dana od dana određenog u pozivu novaka za služenje odnosno dosluženje vojnog roka.

Protiv novaka koji se nije javio u središte za obuku i postrojbe ili je neopravdano zakasnio, ured za obranu podnosi prijavu tijelu nadležnom za pokretanje prekršajnog postupka.

PRIJEM I RASPORED NOVAKA U SREDIŠTA
ZA OBUKU I POSTROJBE

48. Prihvat novačke dokumentacije i novaka u središte za obuku i postrojbe organizira povjerenstvo koje 10 dana prije dolaska novaka svojom zapovijedi imenuje zapovjednik središta za obuku i zapovjednik postrojbe.

49. Zapovjedništvo središta za obuku i postrojbe na temelju podataka koje dobije od povjerenstva, u jedinične kartone i obrazac Vob-12 upisuje vrijeme i nadnevak kada su novaci pristigli u središte za obuku i postrojbe.

Za novake koji su zakasnili sastavlja se službena zabilješka o razlozima zakašnjenja i istu se priključuje uz jedinične kartone.

Jedan primjerak obrasca Vob-12 se ovjerava i najkasnije 8 dana nakon prijema novaka, dostavlja uredu za obranu, uz navođenje rednih brojeva, imena i prezimena novaka koji nisu pristigli u središte za obuku i postrojbe ili su zakasnili.

U dane prijema novaka, središte za obuku i postrojbe za svaki dan prijema sastavljaju izvješće o broju primljenih novaka u odnosu na planirani broj, te ga dostavljaju Službi za vojnu obvezu i Operativnom središtu Glavnog stožera. O nedolasku novaka, središte za obuku i postrojbe u roku od 48 sati izvješćuju upravu za obranu i ured za obranu koji je novaka uputio na služenje vojnog roka.

Središta za obuku i postrojbe su u roku od 10 dana od dana prijema novaka dužna sastaviti zbirno izvješće po rodovima, strukama i VSSp-ima te ga zajedno s izvješćem o organizaciji i prihvatu novaka dostaviti nadređenom zapovjedništvu.

Nadređena zapovjedništva su u roku od 25 dana od dana prijema novaka dužna sastaviti zbirno izvješće po rodovima, strukama i VSSp-ima te ga zajedno s izvješćem o organizaciji i prihvatu novaka dostaviti Upravi za popunu osobljem i Upravi za obuku i školstvo, na pažnju.

Uprava za popunu osobljem, nakon prijema izvješća, u roku od 7 dana sastavlja zbirno izvješće i dostavlja ga Službi za vojnu obvezu.

50. Ročnici se obučavaju za rod, struku i VSSp za koje su novačeni.

Na prijedlog zapovjednika središta za obuku i postrojbe u kojoj se provodi specijalistička obuka, novačko povjerenstvo mo­že ročnicima izmijeniti rod, odnosno struku i VSSp u sljedećim slučajevima:

a) ako ročnik ne završi uspješno specijalističku obuku za VSSp za koju je novačen (tada mu se, u pravilu, određuje drugi VSSp u okviru istog roda ili struke);

b) ako se tijekom služenja vojnog roka promijeni zdravstveno stanje ročnika, koje utječe na promjenu roda, struke ili VSSp-i.

Iznimno, na prijedlog zapovjednika središta za obuku i postrojbe, odlukom novačkog povjerenstva može se i tijekom temeljne obuke ročnicima izmijeniti rod, odnosno struka i VSSp zbog promjene zdravstvenog stanja ili zbog ukazane potrebe popune Oružanih snaga, a na zahtjev nadležne uprave Glavnog stožera.

Svaku promjenu roda, odnosno struke i VSSp-i ročnika, novačko povjerenstvo unosi u dokumente evidencije (jedinični karton i vojna iskaznica), te iste ovjerava potpisom i pečatom.

U slučajevima kada je postrojba jednorodna, a ročniku je promijenjen rod ili struka zbog razloga navedenog u stavku 2. i 3. ove točke, zapovjednik postrojbe predlaže nadređenom zapo­vjedništvu premještaj takvog ročnika.

PREMJEŠTAJ ROČNIKA

51. Premještajem ročnika smatra se promjena postrojbe Oružanih snaga tijekom služenja vojnog roka.

Premještaj ročnika može biti:

a) stalni, kada se ročnik premješta u drugu postrojbu do kraja služenja vojnog roka;

b) privremeni, kada se ročnik na određeno vrijeme premješta u drugu postrojbu zbog obavljanja određenih poslova.

52. Ročnik se premješta sukladno potrebama popune postrojbi ili zbog obuke.

Premještaj ročnika može zapovjediti zapovjednik brigade, korpusa, grane njima ravne ili više razine, a prema svojim ovlastima u odnosu na podređene postrojbe.

O premještaju ročnika između grana i njima ravnih zapo­vjedništava i pristožernih postrojbi Glavnog stožera rješava Uprava za popunu osobljem.

POPUNA POSTROJBI ORUŽANIH SNAGA ROČNICIMA

53. Popunom se smatra popunjavanje postrojbi Oružanih snaga obučenim ročnicima.

54. Uprava za popunu osobljem na temelju zapovijedi i plana-rasporeda raspoređuje ročnike po VSSp-ima i postrojbama te plan-raspored ročnika dostavlja središtu za obuku i postrojbama gdje se ročnici nalaze na obuci odnosno postrojbama koje primaju ročnike, najkasnije 10 dana prije završetka temeljne i specija­lističke obuke.

Zapovjedništvo središta za obuku i postrojbe, na temelju zapovijedi i plana-rasporeda raspoređuje poimenično ročnike po postrojbama.

Ukoliko se plan-raspored ne može u cijelosti ostvariti (roč­nici ocijenjeni »privremeno nesposobnim za vojnu obvezu« ili »nesposobnim za vojnu obvezu« i sl.), zapovjedništva središta za obuku i postrojbe izvješćuju upravu koja je donijela plan o nastalim promjenama i razlozima zbog kojih ne mogu ostvariti popunu i traže izmjenu plana-rasporeda.

55. Zapovjedništva središta za obuku i postrojbe određuju povjerenstvo koje će obavljati poimeničan raspored ročnika po vojnim poštama i VSSp-ima, prema planu-rasporeda.

Prilikom raspoređivanja ročnika prema planu-rasporeda povjerenstvo uzima u obzir i one koji se nalaze na liječenju ili bolovanju. Ukoliko ročnici ne završe liječenje ili bolovanje do dana upućivanja u postrojbe, upućuju se naknadno, odmah nakon povratka s liječenja ili bolovanja.

56. Kada povjerenstvo iz točke 55. ovoga Naputka završi poimeničan raspored ročnika prema planu-rasporeda odnosno premještanja, sastavlja popis za svaku vojnu poštu. U popisu se poimenično navodi koji se ročnici raspoređuju na koju VSSp i ured za obranu iz kojeg su upućeni. Uz ime onih koji su na liječenju ili bolovanju stavlja se napomena da će se u postrojbu javiti kasnije. Ti podaci se izrađuju u tri primjerka – dva se dostavljaju postrojbi u koju se ročnici upućuju, a jedan primjerak se zadržava u središtu za obuku i postrojbe.

Postrojba koja primi ročnike dužna je u roku 5 dana od dana njihovog prijema ovjeriti jedan primjerak popisa i vratiti ga sre­dištu za obuku i postrojbe.

Uz popise se dostavljaju i propisani evidencijski dokumenti ročnika, prema Uputama o vođenju vojne evidencije vojnih ob­veznika i obrazloženje o eventualnim odstupanjima od danog plana-rasporeda.

57. Prilikom upućivanja ročnika zapovjedništvo središta za obuku i zapovjedništvo postrojbe, obavlja i sljedeće poslove:

a) za svaku vojnu poštu određuje vođu skupine kojem uz potpis predaje jedinične kartone i ostale dokumente u zapeča­ćenom omotu;

b) ročnicima isplaćuje novac za putne troškove po postrojbama u koje se upućuju, ili na drugi način osigurava karte za put.

OTPUŠTANJE ROČNIKA IZ ORUŽANIH SNAGA

58. Ročnici se otpuštaju iz Oružanih snaga nakon odsluženja vojnog roka ili u slučajevima kada im se vojni rok prekine iz razloga navedenih u članku 48. i 49. Zakona o obrani.

59. Rješenja o prekidu služenja vojnog roka ročnicima iz točke 58. ovoga Naputka donose zapovjednici sukladno odredbama Pravilnika o izvršavanju vojne obveze.

60. Načelnik Glavnog stožera izdaje zapovijed o otpuštanju ročnika iz Oružanih snaga za svaku generaciju ročnika.

Zapovijedi iz stavka 1. ove točke propisuje se organizacija, vrijeme i način otpuštanja ročnika iz postrojbe.

Ukoliko se na dan otpuštanja iz Oružanih snaga netko od ročnika nalazi na liječenju, postrojba otpušta ročnika, a u njegove dokumente upisuje nadnevak isteka vojnog roka. Istovremeno, izvješćuje ovlašteni ured za obranu kada ročniku istječe vojni rok.

Po završetku liječenja ili stabilizaciji zdravstvenog stanja vojni obveznik je dužan javiti se u postrojbu iz koje je upućen na liječenje.

61. Nakon prijema zapovjedi za otpuštanje ročnika iz Oru­žanih snaga, postrojba se priprema za njihov otpust:

a) upoznaje ročnike sa zapovijedi za otpuštanje iz Oružanih snaga;

b) obavlja pripreme koje obuhvaćaju: obavješćivanje ročnika da pripreme opremu i naoružanje za razduživanje; nabavku karata za put ili osiguranje novčanih sredstava za prevoženje ročnika do mjesta boravišta; obavješćuje ovlaštena prometna tijela o odlasku ročnika zbog osiguranja potrebnog broja vozila za prijevoz roč­nika i njihovih osobnih stvari.      

c) popunjava vojne iskaznice i jedinične kartone te druge dokumente prema odredbama Uputa o vođenju evidencije vojnih obveznika, s tim što jedinične kartone dostavlja uredu za obranu s danom otpuštanja ročnika s odsluženja vojnog roka;

d) organizira sastanke, na kojima upoznaje ročnike s obvezama kojih se moraju pridržavati kao vojni obveznici u pričuvi.

62. Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaju važiti Upute za novačenje i mirnodopsku popunu oružanih snaga klasa: Int. 800-01/92-01/05; urbroj: 512-01-92-1320 od 15. srpnja 1992. godine i Upute o izmjenama i dopunama uputa za novačenje i mirnodopsku popunu oružanih snaga klasa: Int. 800-01/93-01/06; urbroj: 512-01-93-5053 od 31. prosinca 1993. godine.

63. Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/03-06/1
Urbroj: 512-01-03-1
Zagreb, 16. siječnja 2003.

Ministrica
Željka Antunović, v. r.