Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 2/2003 (3.1.2003.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

2

Na teme­lju članka 49. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 127/00. i 150/02.) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

U članku 3. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 54/01.) iza riječi »prema članku 29.« dodaju se riječi »ili članku 40.«.

U stavku 2. briše se točka i dodaju riječi »i dohodak od imovine u skladu sa člankom 37. stavkom 1., 2. i 4. Zakona.«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mije­nja se i glasi:

»(1) Oporeziv je dohodak iz članka 10. Zakona.«.

Članak 3.

U članku 12. stavak 3. mije­nja se i glasi:

(3) Plaćom se ne smatraju nagrade učenicima i studentima za vrijeme praktičnog rada i naukova­nja i stipendije učenicima i studentima za redovno školova­nje na sred­njim, višim, visokim školama i fakultetima do visine 1.500,00 kuna mjesečno. Stipendijom se smatra potpora učenicima i studentima za redovno školova­nje, uz uvjet da ju učenik ili student u poreznom razdob­lju prima samo kod jednog isplatite­lja, s kojim nije ugovorio obvezu nesamostalnog rada.«.

Članak 4.

U članku 16. stavci 1. i 2. mije­njaju se i glase:

»(1) Izdacima koji se oduzimaju prilikom utvrđiva­nja dohotka od nesamostalnog rada, smatraju se doprinosi za obvezna osigura­nja iz plaće propisani po posebnom zakonu.

(2) Izdacima koji uma­njuju dohodak od nesamostalnog rada smatraju se i premije životnog osigura­nja koje imaju obi­lježja šted­nje, dopunskog i privatnog zdravstvenog i dobrovo­ljnog mirovinskog osigura­nja koje posloprimci uplaćuju na svoj teret, a poslodavac ih obustav­lja i uplaćuje pri obračunu i isplati plaće. Ovi izdaci mogu uma­njiti dohodak od nesamostalnog rada prilikom utvrđiva­nja predujma poreza tijekom poreznog razdob­lja, najviše do 0,7 mjesečnog osnovnog osobnog odbitka za svaki mjesec poreznog razdob­lja.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 17. stavci 1., 2. i 3. mije­njaju se i glase:

»(1) Predujam poreza na dohodak kod dohotka od nesamostalnog rada obračunava se od osnovice koju čini svaki isplaćeni iznos po osnovi nesamostalnog rada uma­njen za doprinose za obvezna osigura­nja iz plaće po posebnom zakonu i uma­njen za iznos uplaćenih premija osigura­nja prema članku 9. stavku 7. Zakona i članku 16. stavku 2. ovoga Pravilnika (do 0,7 osnovnog osobnog odbitka mjesečno) te za neoporeziv dio dohotka – osobni odbitak iz članka 29. stavka 1. i 2. Zakona. Obračunani porez se obustav­lja i uplaćuje istodobno s isplatom dohotka od nesamostalnog rada, kao porez po odbitku.

(2) Osobni odbitak se utvrđuje od osnovnog osobnog odbitka u iznosu 1.500,00 kuna mjesečno, primjenom faktora 1,00 za posloprimca, a za uzdržavane članove uže obite­lji i djecu posloprimca primjenom faktora osobnog odbitka iz članka 29. stavka 2. Zakona.

(3) Osobni odbitak za umirov­ljenike, osobe koje primaju invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad, osobe koje primaju mirovinu od osiguravate­lja na teme­lju prijaš­njih uplata poslodavca za dokup dijela mirovine i korisnike obite­ljske mirovine priznaje se u visini mirovine a najviše 2.550,00 kuna mjesečno, a dobije se primjenom faktora 1,7 na osnovni osobni odbitak. Osobni odbitak za uzdržavane članove uže obite­lji i djecu umirov­ljenika utvrđuje se u skladu s člankom 29. stavkom 1. Zakona, od osnovice 1.500,00 kuna mjesečno, primjenom faktora osobnog odbitka iz članka 29. stavka 2. Zakona.«.

U stavku 4. riječi »s člankom 40. stavkom 1. Zakona.« zamje­njuju se riječima »s člankom 29. stavkom 1. i 2. Zakona.«.

U stavku 8. riječi »po stopi od 25%« zamje­njuju se riječima »po stopi od 15%«.

U stavku 13. riječi »iznosi do 1.250,00 kuna« zamje­njuju se riječima »iznosi do 1.500,00 kuna«, a riječi »veće od 1.250,00 kuna« zamje­njuju se riječima »veće od 1.500,00 kuna«.

Članak 6.

Članak 19. mije­nja se i glasi:

»(1) Poslodavac i osoba koja ima obveze poslodavca iz članka 8. ovoga Pravilnika i iz članka 4. točke 2., 3., 4., 5., 30., 35., 36. i 38. Zakona o doprinosima za obvezna osigura­nja (»Narodne novine« broj 147/02.), obvezan je sastaviti mjesečno »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada, obračunanom porezu, prirezu i doprinosima u ––––––––––– mjesecu –––––––––– godine« (u da­lj­njem tekstu: Obrazac ID) i dostaviti ga ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu (pravne osobe) i prebivalištu ili uobičajenom boravištu (fizičke osobe) do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

(2) Obrazac ID obvezno sadrži:

1. Pod I. – opće podatke o poslodavcu i osobi koja ima obveze poslodavca i to naziv/ime i prezime, adresi sjedišta/prebivališta ili uobičajenog boravišta i matičnom broju/jedinstvenom matičnom broju građana,

2. Pod II. – podatke o posloprimcima i primicima u izvještajnom mjesecu i to broju posloprimaca u izvještajnom mjesecu, ukupnom iznosu primitaka (plaće) u izvještajnom mjesecu (u kunama i lipama) te oznaku mjeseca i godine na koju se isplata primitaka odnosi,

3. Pod III. – podatke o obračunatom iznosu obveza iz plaće za sve posloprimce i to:

3.1. iznosu ukupno obračunanih i uplaćenih doprinosa iz osnovice (plaće):

3.1.1. za mirovinsko osigura­nje na teme­lju generacijske solidarnosti (I stup),

3.1.2. za mirovinsko osigura­nje na teme­lju individualne kapitalizirane šted­nje (II stup),

3.2. ukupnom iznosu premija osigura­nja koje je poslodavac uplatio na teret posloprimaca:

3.2.1. životnog osigura­nja koje ima obi­lježje šted­nje,

3.2.2. dopunskog zdravstvenog osigura­nja,

3.2.3. dobrovo­ljnog mirovinskog osigura­nja,

3.3. iznosu dohotka svih posloprimaca,

3.4. ukupnom iznosu osobnog odbitka svih posloprimaca,

3.5. iznosu porezne osnovice,

4. Pod IV. – podatak o ukupnom iznosu poreza na dohodak i prireza za sve posloprimce:

4.1. iznos poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak ukupno,

4.2. iznos poreza na dohodak;

4.3. iznos prireza porezu na dohodak,

5. Pod V. – podaci o obračunu obveznih doprinosa i to:

5.1. oznaku mjeseca i godine za koji su doprinosi obra­čunani,

5.2. iznos ukupno obračunanih doprinosa za mirovinsko osigura­nje iz osnovice svih zaposlenika i to:

5.2.1. doprinosa za mirovinsko osigura­nje na teme­lju generacijske solidarnosti,

5.2.2. doprinosa za mirovinsko osigura­nje na teme­lju individualne kapitalizirane šted­nje,

5.3. iznosu ukupno obračunanih doprinosa na propisanu osnovicu i to:

5.3.1. za mirovinsko osigura­nje na teme­lju generacijske solidarnosti,

5.3.2. za mirovinsko osigura­nje na teme­lju individualne kapitalizirane šted­nje,

5.3.3. dodatnog doprinosa za mirovinsko osigura­nje na teme­lju generacijske solidarnosti za staž osigura­nja koji se računa s povećanim traja­njem,

5.3.4. dodatnog doprinosa za mirovinsko osigura­nje na teme­lju individualne kapitalizirane šted­nje za staž osigura­nja koji se računa s povećanim traja­njem,

5.3.5. doprinosa za osnovno zdravstveno osigura­nje,

5.3.6. posebnog doprinosa za zdravstveno osigura­nje za prava u slučaju oz­ljede na radu i profesionalne bolesti.,

5.3.7. posebnog doprinosa za zdravstveno osigura­nje za korište­nje zdravstvene zaštite u inozemstvu,

5.3.8. doprinosa za zapoš­ljava­nje.

(3) Pod II.3. obrasca ID upisuje se podatak o mjesecu/godini na koji se isplata odnosi. Ako je u izvještajnom mjesecu obav­ljeno više isplata za više proteklih mjeseci, popu­njava se oznaka svakog mjeseca/godine za koji je isplata obav­ljena.

(4) Pod III.1. obrasca ID upisuje se tijekom izvještajnog mjeseca uplaćeni iznos obveznih doprinosa iz primitaka (plaće) za mirovinsko osigura­nje koji se prema članku 13. stavku 1. Zakona smatraju izdacima koji se oduzimaju od primitaka. Podatak se upisuje u ukupnom iznosu/zbroju doprinosa uplaćenih iz plaće svih posloprimaca i to samo u slučaju ako je u izvještajnom mjesecu plaća isplaćena (za jedan ili više proteklih mjeseci). Za izvještajni mjesec u kojemu plaća nije isplaćena ovi se podaci ne popu­njavaju.

(5) Podatak pod III.2. popu­njava se samo ako poslodavac obustav­lja premije osigura­nja prema članku 9. stavku 7. Zakona, iz plaće posloprimaca i uplaćuje ih u korist osiguravate­lja.

(6) Podatak pod III.3. je razlika između ukupno isplaćene plaće svih posloprimaca iskazane pod II.2. obrasca ID te iznosa obračunanih, obustav­ljenih i uplaćenih doprinosa za mirovinsko osigura­nje iz plaće iskazanih pod III.1. obrasca ID te obustav­ljenih i uplaćenih premija životnog osigura­nja s obi­lježjem šted­nje, dopunskog zdravstvenog i dobrovo­ljnog mirovinskog osigura­nja pod III.2. obrasca ID.

(7) Podatak pod III.4. je iznos neoporezivog dijela dohotka – osobnog odbitka svih posloprimaca koji se dobije primjenom faktora osobnog odbitka iz porezne kartice (obrasci PK) na iznos osnovnog osobnog odbitka prema članku 29. stavku 1. Zakona.

(8) Podatak pod III.5. je iznos razlike između iznosa dohotka iskazanog pod III.3. i iznosa neoporezivog dijela dohotka – osobnog odbitka iskazanog pod III.4. obrasca ID.

(9) Podaci pod IV. odnose se na iznos obračunanog poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i ukupno poreza na dohodak i prireza, iz isplaćene plaće svih posloprimaca u izvještajnom mjesecu.

(10) Podaci pod V. odnose se na iznos doprinosa za obvezna osigura­nja obračunanih i dospjelih na naplatu u izvještajnom mjesecu za sve zaposlenike. Podaci se popu­njavaju po svim osnovama propisanim za obračun doprinosa za obvezna osigura­nja osiguranika s osnove radnog odnosa (za slučajeve isplate plaća prema članku 33. stavku 1. do 4. Zakona i po drugim osnovama zaposlenicima s kojima je zak­ljučen ugovor o radu).

(11) Obrazac ID poslodavac dostav­lja nadležnoj ispostavi Porezne uprave u jednom primjerku za sve posloprimce kojima je obavio isplatu odnosno obračunati i uplatiti doprinose u mjesecu poreznog razdob­lja za koji obrazac sastav­lja.

(12) Iznimno od odredbe stavka 11. ovoga članka, Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje sastav­lja i Poreznoj upravi dostav­lja dva obrasca ID, jedan za obračun obveza iz i na plaću posloprimaca Zavoda i jedan za isplate umirov­ljenicima i korisnicima obite­ljskih mirovina.

(13) Iznimno od odredbe stavka 11. ovoga članka Ministarstvo hrvatskih branite­lja iz Domovinskog rata sastav­lja i Poreznoj upravi dostav­lja dva obrasca ID, jedan za obračun obveza iz i na plaću posloprimaca i jedan za isplate naknada osobama koje pružaju ­nje­gu i pomoć hrvatskim vojnim invalidima iz Domovinskog rata.

(14) Podaci o obračunanoj poduzetničkoj plaći koja se smatra rashodom pri utvrđiva­nju oporezive dobiti poduzetnika – fizičkih osoba koje obav­ljaju djelatnosti iz članka 15. stavka 1., 2. i 3. Zakona, iskazuju se na posebnom obrascu ID (odvojeno od podataka o plaćama posloprimaca tih poduzetnika) i to za svaki izvještajni mjesec poreznog razdob­lja. Obrazac ID dostav­lja se i kada se poduzetnička plaća ne isplaćuje, u kojim slučajevima treba pod V. obrasca ID iskazati podatke o iznosu obračunanih doprinosa za obvezna osigura­nja.

(15) Obrazac ID sastav­ljaju i Poreznoj upravi dostav­ljaju i fizičke osobe koje dohodak od nesamostalnog rada ostvaruju neposredno iz inozemstva (a ne posredno preko tuzemnog poslodavca) prema članku 33. stavku 9. Zakona i fizičke osobe koje dohodak od nesamostalnog rada ostvaruju kao zaposlenici u diplomatskim misijama ili konzularnim predstavništvima strane države te međunarodne organizacije ili predstavništva sa sjedi­štem u Republici Hrvatskoj, ako uživaju diplomatski imunitet prema članku 33. stavku 8. Zakona i to za svaki izvještajni mjesec poreznog razdob­lja. Ovi obveznici ne popu­njavaju podatke pod IV. obrasca ID.

(16) Poslodavci i osobe koje imaju obveze poslodavaca mogu obrazac ID dostaviti ispisan putem računara, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(17) Obrazac ID potpisuje ovlaštena osoba poslodavca odnosno osobe koja ima obveze poslodavca ili sam porezni obveznik, a pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

(18) Ako je poslodavac plaću isplatio, a kasnio je s uplatom obveznih doprinosa, poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, uz obrazac je obvezan dostaviti i preslike naloga o uplaće­nim kamatama zbog nepravodobne uplate.

(19) Obrazac ID sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

U članku 53. iz stavka 2. dodaju se novi stavci 3., 4., 5. i 6. koji glase:

»(3) Isplatite­lj dohotka na koji se plaća porez na dohodak po odbitku, osim isplatite­lja dohotka iz članka 51. stavka 1. točke 1. i 3. ovoga Pravilnika, odnosno obveznik obračuna i plaća­nja obveznih doprinosa prema članku 4. točke 7. i 8. Zakona o doprinosima za obvezna osigura­nja obvezan je sastaviti i Poreznoj upravi dostaviti »Izvješće o primicima po drugim osnovama, obveznim  doprinosima,  porezu  na  dohodak  i  prirezu  u  mje­secu ––––––––––– godine ––––––––– « (u da­lj­njem tekstu obrazac IDD) te ga ovjerenog potpisom i pečatom, dostaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome sjedištu (pravne osobe) odnosno prebivalištu ili uobičajenom boravištu (fizičke osobe), najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka osim općih podataka o isplatite­lju (podnosite­lju izvješća), ­nje­govoj adresi sjedišta/prebi­vališta ili uobičajenog boravišta, matičnom broju ili jedinstvenom matičnom broju građana, sadrži sljedeće podatke:

1. pod I. – o broju primate­lja dohotka u izvještajnom mjesecu a prema pojedinim oblicima dohotka od druge samostalne djelatnosti iz članka 15. stavak 4. točke 2. i 3. Zakona, prema nazivima stupaca 2. do 6. te prema primicima od nesamostalnog rada za koji nije zak­ljučen ugovor o radu prema vrstama odnosno nazivima stupaca 7. i 8. te o ukupnom broju primate­lja u izvještajnom mjesecu u stupcu 9,

2. pod II. – o ukupnom iznosu isplaćenih primitaka po osnovama i prema nazivima stupaca od 2. do 8. i sveukupno u izvještajnom mjesecu u stupcu 9,

3. pod III. – o porezno priznatim izdacima i obračunanim iznosima doprinosa iz osnovice prema nazivima stupaca od 2. do 9. i sveukupno u izvještajnom mjesecu u stupcu 9. i to:

3.1. iznosu porezno priznatih izdataka,

3.2. iznosu osnovice za obračun obveznih doprinosa, kao razlike između podatka iskazanih pod II. i podatka iskazanog pod III.1. obrasca,

3.3. iznosu obračunanih doprinosa iz osnovice za mirovinsko osigura­nje na teme­lju generacijske solidarnosti,

3.4. iznosu obračunanih doprinosa iz osnovice za mirovinsko osigura­nje na teme­lju individualne kapitalizirane šted­nje,

4. pod IV. – o iznosu dohotka kao razlike između ukupnog iznosa isplaćenih primitaka (iskazanih pod II.), izdataka (pod III.1.) i obračunanih obveznih doprinosa iz osnovice za mirovinsko osigura­nje (iskazanih pod III.3. i III.4.),

5. pod V. – o iznosu doprinosa na osnovicu za osnovno zdrav­stveno osigura­nje prema odredbama posebnog zakona.

(5) Obveznici obračuna doprinosa za obvezna osigura­nja iz članka 4. točke 8., 18., 19., 20., 21., 22., 37. i 39. Zakona o doprinosima za obvezna osigura­nja dužni su sastav­ljati »Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće, primicima za rad učenika i studenata te o osnovici i obračunanim obveznim doprinosima u mjesecu ––––––––– godine ––––––– « (u da­lj­njem tekstu: obrazac IDD-1), te ga ovjerenog potpisom i pečatom dostav­ljati ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema ­njihovom sjedištu najkasnije do 15. u mjesecu za protekli mjesec.

(6) Izvješće iz stavka 5. sadrži, osim općih podataka o podnosite­lju izvješća, ­nje­govoj adresi sjedišta i matičnom broju, a u slučaju kada je, prema posebnom zakonu, obveznik plaća­nja obračunanih osoba različita od podnosite­lja izvješća, i podatke o obvezniku plaća­nja obračunanih doprinosa te slijedeće podatke:

1. o broju primate­lja naknade, primitka za rad učenika i studenata odnosno broju osiguranika u izvještajnom razdob­lju sve prema osnovicama iz Zakona o doprinosima za obvezna osigura­nja razvrstano po stupcima od 2. do 7. i to:

1.1. u stupcu 2. za korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz članka 25. stavak 5. Zakona o mirovinskom osigura­nju,

 1.2. u stupcu 3. za osiguranika invalidnu osobu iz članka 7. Zakona o stažu osigura­nja koji se računa s povećanim traja­njem,

1.3. u stupcu 4. za primate­lja naknade plaće i to:

1.3.1. koja se osigurava na teret državnog proračuna iz članka 68. stavak 1. točke 1. do 3. Zakona o zdravstvenom osigura­nju,

1.3.2. koju isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osigura­nje,

1.3.3. koju isplaćuje nadležni centar za socijalnu skrb za osiguranika koji je rodite­lj djeteta s težim smet­njama u razvoju,

1.3.4. koju s osnove profesionalne rehabilitacije koju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osigura­nje,

1.4. u stupcu 5. prema najnižoj mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za osigura­nje za:

1.4.1. rodite­lja iz članka 15. Zakona o mirovinskom osigura­nju, čiji je obveznik obračuna HZMO, a obveznik plaća­nja Republika Hrvatska,

1.4.2. osiguranika iz članka 18. stavka 1. točke 1. i stavka 2. Zakona o mirovinskom osigura­nju, čiji je obveznik obračuna škola odnosno visoko učilište, a obveznik plaća­nja Republika Hrvatska,

1.4.3. osiguranika – samostalnog umjetnika iz članka 5. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i potica­nju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, čiji je obveznik obračuna HZMO (doprinosa za mirovinsko osigura­nje) i HZZO (doprinosa za zdravstveno osigura­nje), a obveznik plaća­nja Republika Hrvatska putem Ministarstva kulture,

1.4.4. osiguranika iz članka 18. stavka 1. točke 3. i članka 19. i 20. Zakona o mirovinskom osigura­nju čiji je obveznik obračuna i plaća­nja nadležno tijelo državne uprave,

1.4.5. osiguranika iz članka 5. točka 15. Zakona o zdravstvenom osigura­nju čiji je obveznik obračuna i plaća­nja nadležno tijelo državne uprave,

1.4.6. osiguranika iz članka 18. stavka 1. točke 2. i članka 10. stavak 2. Zakona o mirovinskom osigura­nju čiji je obveznik obračuna i plaća­nja Hrvatski zavod za zapoš­ljava­nje,

1.4.7. osiguranika iz članka 12. i 13. Zakona o zdravstvenom osigura­nju čiji je obveznik obračuna i plaća­nja nadležno tijelo državne uprave,

1.5. u stupcu 6. za mirovinsko osigura­nje za slučaj oz­ljede na radu i profesionalne bolesti po osnovi primitka za rad učenika i studenata,

1.6. u stupcu 7. ukupno prema svim osnovicama iz stupaca 2. do 6. obrasca IDD-1,

2. o ukupnom iznosu isplaćene naknade plaće, obračunane osnovice prema člancima 21., 22. i 25. Zakona o doprinosima za obvezna osigura­nja odnosno naplaćenih primitaka za rad učenika i studenata te ukupan iznos primitaka i osnovica u izvještajnom razdob­lju u stupcu 9,

3. o iznosu obračunanih obveznih doprinosa i to:

3.1. za mirovinsko osigura­nje na teme­lju generacijske solidarnosti,

3.2. za mirovinsko osigura­nje na teme­lju individualne kapitalizirane šted­nje,

3.3. dodatnom doprinosu za mirovinsko osigura­nje na teme­lju individualne kapitalizirane šted­nje za staž osigura­nja koji se računa s povećanim traja­njem,

3.4. za osnovno zdravstveno osigura­nje,

3.5. posebnom doprinosu za zdravstveno osigura­nje za prava u slučaju oz­ljede na radu i profesionalne bolesti,

3.6. posebnom doprinosu za zdravstveno osigura­nje za korište­nje zdravstvene zaštite u inozemstvu.

Stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 7., 8., 9., 10., 11. i 12.

U stavku 8. riječi »iz stavka 3.« zamje­njuju se riječima »iz stavka 7.«.

U stavku 12. riječi »iz stavka 7.« zamje­njuju se riječima »iz stavka 11.«.

Stavak 9. postaje stavak 13. mije­nja se i glasi:

»(13) Obrazac IDD, Obrazac IDD-1, obrazac ID-1 i Obrazac potvrde iz stavka 3. i 4., 5., 6., 7., 8. i 10. sastavni su dio  ovoga Pravilnika.«.

Članak 8.

U članku 66. stavku 1. iza riječi »za 2001.« dodaju se riječi »i 2002.«.

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od odredbi članka 19. ovoga Pravilnika, podaci o isplaćenim plaćama, obračunanim doprinosima iz i na plaću te obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu porezu na dohodak u mjesecu siječ­nju 2003., a odnose se na razdob­lje do 31. prosinca 2002. godine, iskazuju se u obrascu i na način propisan odredbama članka 19. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 54/01.). Kod isplate plaća od mjeseca ve­ljače 2003. godine koje se odnose na razdob­lje do 31. prosinca 2002. godine, u obrascu ID iz članka 19. ovoga Pravilnika iskazuje se samo razlika obračunanih i uplaćenih doprinosa za obvezna osigura­nja u odnosu na prethodno obračunane i za odnosno razdob­lje uplaćene doprinose na najnižu osnovicu (pod III. i V. obrasca ID).«.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik primje­njuje se od 1. siječ­nja 2003. godine.

Klasa: 410-01/02-01/1170
Urbroj: 513-07/02-1
Zagreb, 30. prosinca 2002.

Ministar financija
dr. Mato Crkvenac, v. r.